Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Актуальні питання реформування галузі птахівництва в Україні та шляхи їх вирішення

Визначено шляхи реформування галузі птахівництва України: відродження племінних господарств; організація кооперативів; забезпечення сировиною; створення логістичного центру; інноваційний підхід та покращення результативності НДР для залучення інвестицій у науку.

Ключові сова: птахівництво України, реформування галузі, інноваційний підхід.

Аnnotation. The ways of reforming Ukraine poultry: Revival breeding farms, organization of cooperatives, providing raw materials, creating a logistics center, to improve the effectiveness of research investment in science.

Key words: poultry Ukraine, reform, innovation.

Вступ. Останні роки птахівництво України динамічно розвивається. Разом з ростом виробництва продукції птахівництва, спостерігається негативні тенденції скорочення поголів’я сільськогосподарської птиці в невеликих підприємствах й господарствах населення. Причиною цього скорочення є монополізація ринку окремими виробниками та імпорт продукції птахівництва за заниженими цінами. Законодавча і нормативно-технічна база України, що регламентує діяльність птахівницьких підприємств, в значній мірі не відповідає сучасним міжнародним вимогам, вимогам Світової організації торгівлі (СОТ) і потенціальних країн імпортерів, зокрема країн Євросоюзу (ЄЕС), часто прийнята виключно на користь крупним виробникам-монополістам і не відповідає потребам країни в цілому.

Підприємства-монополісти проводять стратегії щодо витіснення дрібних виробників, у тому числі й за рахунок демпінгу цін. Не маючи достатніх фінансових резервів на модернізацію виробництва дрібні виробники не в змозі конкурувати з крупними монополістами. Результат такої конкуренції – банкрутство підприємств.

Реформування сектору присадибних та фермерських господарств є актуальним, так, як для гармонізації відносин на ринку продукції птахівництва в Україні, згідно до європейських стандартів якості і умов СОТ необхідне введення заборони вільної торгівлі продуктами харчування без відповідних сертифікатів якості (рішенням Верховної ради України дію цього закону призупинено). Без проведення таких реформ відбудеться перерозподіл пропозиції на користь підприємств і зменшення поголів’я в господарствах населення. Враховуючи той факт, що майже вся птиця, що використовується на підприємствах, зарубіжних кросів, то зменшення поголів’я птиці в господарствах населення призведе до зменшення біологічного різноманіття вітчизняного генофонду. Особливо це питання гостро стоїть для качок та гусей.

Зменшення поголів’я сільськогосподарської птиці в господарствах населення, має негативні соціальні наслідки, та призведе до подальшого занепаду села. Тому, розвиток сектору присадибних та фермерських господарств з виробництва продукції птахівництва є актуальним.

Метою досліджень є визначення актуальних питань реформування галузі птахівництва України у світлі євро інтеграційних процесів і пошук шляхів їх вирішення з врахуванням системного підходу та сучасних наукових поглядів.

Матеріали та методи досліджень. Використані власні матеріали досліджень ринку птахівництва України, вивчений досвід створення та функціонування кооперативів в країнах ЄЕС, проведене опитування провідних вчених та виробників.

Результати досліджень.

Розширене відтворення виробництва продукції птахівництва в Україні можливе за умови використання якісного племінного матеріалу, що виробляється в спеціалізованих племінних господарствах. Споживачами племінної продукції є птахівничі підприємства, фермерські та присадибні господарства. Якісний племінний матеріал забезпечить більший вихід продукції та дозволить отримати вищий прибуток.

Собівартість продукції племінних господарств висока і тому, щоб забезпечити розширене відтворення виробництва потрібні ефективні механізми ціноутворення на племінну продукцію птахівництва та створення привабливого інвестиційного середовища (Рис. 1).

Схема механізму регулювання ціноутворення на племінну продукцію птахівництва для розширеного відтворення виробництва.

Рис 1. Схема механізму регулювання ціноутворення на племінну продукцію птахівництва для розширеного відтворення виробництва.

shine Зміна підходів щодо організації і проведення НДР для покращення трансферу інновацій Для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень потрібно налагодити роботу системи моніторингу галузі, організувати логістичний центр та дорадчу службу.

Щоб забезпечити здорову конкуренцію на ринку продукції птахівництва необхідно створити сучасну сільськогосподарську біржу та залучити до її роботи виробників і споживачів продукції птахівництва, постачальників кормів, ветеринарних препаратів, обладнання. Всі технічні рішення щодо моніторингу галузі та роботи сільськогосподарської біржі повинні ґрунтуватись на сучасних інформаційних технологіях з доступом до інформації через мережу Інтернет.

Покращення стану галузі птахівництва не можливе без розвитку науки й упровадження інноваційних розробок. Для покращення трансферу інновацій потрібно створювати технологічні парки з вирішення актуальних питань галузі, які б об’єднали в себе виробничі й фінансові ресурси та забезпечили б повний життєвий цикл інновацій: дослідження – розробка – випробовування – упровадження. Пріоритетними джерелами фінансування наукових досліджень мають бути приватні інвестиції, які дозволять зменшити долю державного фінансування та послаблять навантаження на бюджет країни.

Для залучення інвестицій у науку необхідно змінити підходи до планування робочих програм шляхом розробки інноваційних проектів, а на кінцевих етапах НДР, інвестиційних бізнес-проектів. які б ураховували актуальні питання галузі та потреби потенційних інвесторів (Рис. 2).

Сучасна схема трансферу інновацій та повернення інвестицій у науку.

Рис 2. Сучасна схема трансферу інновацій та повернення інвестицій у науку.

Нагальним питанням сучасної науки є реформування механізмів адміністрування НДР шляхом застосування інформаційних технологій, які б підвищили ефективність робіт за рахунок покращення планування, оптимального розподілу ресурсів й контролю за виконанням робіт. Система адміністрування НДР являє собою інформаційно-аналітичний комплекс об’єднаних в єдину комп’ютерну мережу установ НААН. Оновлена система адміністрування зменшить втрати робочого часу на заповнення документації й дозволить науковцям зосередитись на НДР.

Для покращення інформатизації потенційних інвесторів та розробників необхідно створити єдину інформаційну базу даних інноваційних і інвестиційних проектів. Організований багаторівневий доступ до цієї бази через глобальну мережу Інтернет покращить якість інноваційної продукції та трансфер технологій. Для покращення трансферу технологій також покликане створення інтерактивного консультаційного центру з питань птахівництва (Рис 3).

Схема створення інновацій та їх трансфер  у птахівництво.

Рис 3. Схема створення інновацій та їх трансфер у птахівництво.

 Щоб гарантовано забезпечити підприємства та господарства населення якісним племінним матеріалом необхідно ввести обов’язкове маркування інкубаційних яєць. Цей захід захистить племінні птахівничі підприємства від нечесної конкуренції.

Реформування структури галузі й вирішення питань сертифікації якості продукції птахівництва має ґрунтуватись на досвіді країн ЄЕС по створенню виробничих та обслуговуючих та кооперативів.

В функції таких кооперативів входить:

  • налагодження зв'язків з постачальниками племінної продукції, кормів, ветеринарних препаратів;

  • санітарно-ветеринарний контроль на всіх етапах виробництва;

  • організація та облаштування місць для забою птиці та первинної переробки і збереження;

  • налагодження збуту виробленої продукції за прийнятною ціною.

Реформування галузі необхідно проводити шляхом розробки Державних і Галузевих програм розвитку та внесенням змін в законодавство з залученням кваліфікованих фахівців й незалежних експертів. Разом з цим необхідно розробити механізми державного контролю та управління реформуванням.

Висновки.

  1. Для вирішення актуальних питань реформування галузі птахівництва необхідний системний підхід з чітким розумінням структури галузі як системи, ланки якої взаємодіють між собою узгоджено. Концепція реформування передбачає: чітке формулювання коротко і довгострокових цілей, науково обґрунтованого планування, оцінки можливих ризиків й розробки стратегій щодо їх подолання, ресурсне забезпечення, здійснення контролю за виконанням поставлених завдань, моніторинг галузі та корегування планів під впливом нових умов.
  2. Для розширеного виробництва продукції птахівництва необхідно налагодити роботу племінних птахівничих підприємств, які б забезпечили потреби вітчизняних підприємств і господарств населення якісним молодняком сільськогосподарської птиці за прийнятними цінами.
  3. Для підвищення конкурентоспроможності продукції птахівництва присадибних і фермерських господарств й подальшого розвитку у світлі вступу України в СОТ, необхідно організувати мережу виробничих та обслуговуючих кооперативів, лабораторій контролю якості продукції, роздрібної торгівлі кормами, ветеринарними препаратами, обладнанням, тощо.
  4. Створення логістичного центру з питань птахівництва й сучасної сільськогосподарської торгівельної біржі підвищить ефективність галузі .
  5. Використання сучасних інформаційних технологій та глобальної комп’ютерної мережі дозволить об'єднати науковий потенціал галузі птахівництва, покращить трансфер технологій. Нові підходи до організації і управління НДР, з урахуванням інтересів інвесторів з дотриманням принципів системи управління якістю, підвищать конкуреноспроможність інноваційної продукції та покращать фінансовий стан науки.

Ю.Б. Іщенко, н.с. ДДСП НААН

Інститут тваринництва НААН

Переглянути статтю на російській мові


Копіювання матеріалу без звернення на джерело www.market.avianua.com заборонено.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)