Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Підвищення ефективності птахівництва на основі логістичного підходу

 
Розглядаються шляхи та організаційні заходи, які повинні дозволити вітчизняним виробникам підвищити конкурентоспроможність своєї продукції на вітчизняному ринку. Запропоновано підвищення ефективності за допомогою управління логістичної системи в птахівництві.

Н.В. Прозорова к.е.н, старший науковий співробітник

Інститут тваринництва НААН

 Сучасне птахівництво вийшло на якісно новий рівень як у всьому світі, так і в нашій країні. На відміну від інших галузей тваринництва і дрібного птахівництва (домогосподарств населення), промислове птахівництво має істотні відмінності. Виробництво продукції організується на невеликих земельних ділянках і розвивається на основі прогресивних технологій, спеціалізації та концентрації виробництва, використання високопродуктивної птиці та збалансованого корму промислового виробництва (комбікорму), комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, широкого проведення селекції. Селянським господарствам, дрібним і навіть середнім така технологія практично не під силу. Ось чому галузь птахівництва, якщо її вести на промисловій основі, об’єктивно вимагає вдосконалення шляхів підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва. Дослідження ефективності птахівництва є дуже важливим, оскільки дає змогу визначити основні проблеми господарювання та окреслити можливі шляхи виходу з них. Новим, прогресивним підходом в управлінні інформаційними, фінансовими, матеріальними, кадровими та енергетичними потоками є логістика, застосування елементів якої спрямоване на мінімізацію сукупних витрат підприємства в поєднанні з максимізацією задоволення попиту споживачів.

Проблеми реформування АПК, розвитку та ефективності птахівництва знайшли своє відображення в працях О.В. Анісімової, В.І. Богачова,
Б.А. Мельника, С.М. Онисько, П.Т. Саблука, В.Г. Ткаченко, О.В. Ульянченка та багатьох інших вчених. Разом з тим, питання ефективного господарювання птахівницьких підприємств та їхньої діяльності в період ринкових трансформацій надалі залишається актуальними як у науковому, так і практичному плані.

Птахівнича галузь, яка залишається важливою складовою у забезпеченні населення продуктами харчування, а переробної промисловості – сировиною, протягом останнього часу є найдоступнішим джерелом багатьох поживних речовин у споживачів.

Ринок продукції птахівництва в Україні – один з найбільш консолідованих сегментів вітчизняного м'ясного ринку, незважаючи на досить істотну кількість невеликих виробників. Більше половини загального натурального обсягу виробництва продукції птахівництва припадає на декілька найбільших підприємств.

У рамках логістичного підходу будь-яке підприємство розглядається як система матеріальних та інформаційних потоків, об’єднаних воєдино: постачання, виробництво і збут. Основними вимогами, що пред'являються до логістичної системи підприємства, є: швидкий і надійний збір даних про засоби і процеси виробництва; структурування внутрішньовиробничої інформаційної системи підтримки прийняття рішень, яка містить актуальну інформацію по кожній із ділянок на час прийняття рішень. Отже, ефективність функціонування такої системи залежатиме безпосередньо від умов і повноти її інтеграції у виробничі процеси підприємства на основі формування відповідної інформаційної бази. Розробка логістичної системи дозволить точніше планувати виробничо-збутову діяльності підприємства на вищому і середньому рівнях управління. Структура логістичної системи складається з групи взаємодіючих між собою на програмному та організаційному рівні підсистем (рис.1).

Для ефективного розвитку галузі птахівництва необхідно впроваджувати закупівельну, виробничу, розподільчу, транспортну та складську логістику, яку супроводжуватиме інформаційна логістика.

Схема логістичного центру птахівництва України

Рис. 1. Логістична система діяльності птахівничого комплексу

На сьогоднішній день проблема ефективного управління постачанням продукції, забезпеченням торгівельними та складськими площами особливо актуальна. Замовник зацікавлений в скороченні операцій з логістики та розфасовці птахівничої продукції, тому частіше потребує постачання продукції «точно в строк» і віддає явну перевагу розфасованим і готовим для прямого продажу продуктам.

Працівники мереж громадського харчування також зацікавлені в безперебійних постачаннях продукції птахівництва в необхідному асортименті, високої якості і готової до приготування без попередньої обробки. Торгівельні мережі зацікавлені у співпраці з добре зарекомендували себе на ринку регіональними виробниками та постачальниками продукції птахівництва, які зможуть гарантувати якісну продукцію за прийнятною ціною.

Логістика розподілу – це невід'ємна частина загальної логістичної системи. Вона охоплює весь ланцюг системи розподілу: маркетинг, транспортування, складування.

У цілісній стратегії розподілу можна виділити два основних положення: дослідження потреб ринку; засоби і методи найбільш повного задоволення потреб. Таким чином, основною метою системи розподілу є постачання продукції в потрібний час і потрібне місце, належної якості, в необхідній кількості. В даний час у всіх розвинених країнах майже весь обіг зовнішньої торгівлі, а також більша частина внутрішнього товарообігу здійснюються через регіональні логістичні центри. Вони мають важливе значення для підтримки економічного потенціалу країни.

Раціоналізація товарних потоків здійснюється при створенні і функціонуванні розподільчих центрів. У галузі птахівництва розподільчу логістику можна трактувати як систему організаційного просування виробленої продукції на ринок, ґрунтуючись на інтеграції зусиль підприємств виробників продукції птахівництва, комерційних посередниках, заготівельних організацій та інших учасниках процесу їх розподілу та обміну, з метою найбільш повного задоволення потреб, з максимально можливою ефективністю для птахівництва.

При плануванні та впровадженні в систему товарообігу логістичного розподільчого центру виникає ряд завдань, а саме:

 • поліпшення організації транспортних зв'язків за рахунок підвищення рівня узгодженості роботи різних видів транспорту;

 • залучення додаткових обсягів перевезень;

 • оптимізація схем розрахунків між учасниками логістичних ланцюгів;

 • скорочення часу постачання продукції за рахунок зменшення простоїв, а також поліпшення транспортних засобів і транспортного устаткування;

 • організація комплексного обслуговування споживачів;

 • оптимізація завантаження транспортних інфраструктур.

У запропоновану схему логістичної системи підприємств птахівничого комплексу входять такі логістичні ланки:

 • виробники комбікормів – комбікормові промислові підприємства і власні цехи на птахофабриках;

 • виробники племінної продукції птахівництва;

 • безпосередні виробники продукції птахівництва;

 • підприємства харчової промисловості;

 • торгово-посередницькі підприємства, транспортно-експедиторські організації, підприємства-закупівельники для державних потреб;

 • підприємства, що здійснюють реалізацію продукції птахівництва безпосередньо населенню.

На стадії реалізації продукції птахівництва можлива організація додаткових видів послуг: митне оформлення; ветеринарний огляд; сертифікація продукції; якісна експертиза; розфасовка; маркування; відповідальне зберігання.

Послуги по комплексній логістиці в даний час складають до 10% собівартості продукції підприємств.

Отже, передбачаючи, що в найближчі роки можна буде спостерігати стабільне збільшення споживання курячого м'яса як доступного джерела тваринного білка, зниження споживання свинини і яловичини з урахуванням їхньої високої ціни. Створення повнофункціональної логістичної системи на підприємстві з виробництва продукції птахівництва має сприятливі можливості для підвищення конкурентоспроможності та ефективності виробництва. На наш погляд, робота з організації логістичної системи може реалізовуватися вже зараз, в той час як робота з інтеграції підприємств галузі, з підприємствами суміжних галузей і рітейлу на принципах логістичної концепції SCM (Supply Chain Management) – це питання майбутнього, що вимагає поетапної реалізації.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПТИЦЕВОДСТВА НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА.

Н. В. Прозорова к.э.н., старший научный сотрудник Институт животноводства НААН.

Жесткая конкуренция на рынке продукции птицеводства, в первую очередь с зарубежными производителями способствует снижению производства отечественной продукции птицеводства. В статье рассматриваются пути и организационные мероприятия, которые должны позволить отечественным производителям повысить конкурентоспособность своей продукции на отечественном рынке. Предложено повышение эффективности с помощью управления логистической системы в птицеводстве.

 

EFFICIENCY OF POULTRY FARMING BASED ON LOGISTICS APPROACH.

N. V. Prozorova Ph.D., Senior Research

Institute of Animal NAAS, Kharkov

Stiff competition in the market of poultry products, primarily with foreign producers helps to reduce domestic production of poultry products. The article examines how and organizational measures to allow domestic producers to increase the competitiveness of its products in the domestic market. Proposed increase efficiency by managing the logistics system in the poultry industry, which is very important at the moment.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)