Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Концепція створення оптимальної моделі ціноутворення на ринку продукції птахівництва в Україні

Ю.Б. Іщенко, н.с, відділ маркетингу Інституту птахівництва НААН

Останні роки галузь птахівництва має тенденцію до нарощування виробництва продукції. В Україні працюють яєчні та м’ясні птахопідприємства на рівні світових стандартів, продукція яких впевнено конкурує з імпортною. Тому, на перспективу передбачається розширення виробництва продукції птахівництва у спеціалізованих господарствах і підвищення експортного потенціалу країни, розширення асортименту птахівницької продукції та покращення її якості, в тому числі за рахунок виробництва в фермерських і присадибних господарств населення.

Ефективність подальшого розвитку галузі в умовах сучасних ринкових відносин визначається рядом факторів: економічними, технологічними та організаційними. Основна продукція птахівництва – це виробництво харчових яєць та м’яса птиці. Для організації прибуткового виробництва потрібний якісний племінний матеріал, який може вироблятись тільки в спеціалізованих племінних господарствах де проводиться відповідна селекційна робота. Собівартість продукції племінних господарств висока і тому, щоб забезпечити розширене відтворення виробництва необхідно розробити ефективні механізми ціноутворення на племінну продукцію птахівництва та визначити обсяги державної підтримки.

Птахівництво є найбільш динамічною галуззю сільського господарства України, здатною забезпечувати населення високоякісними дієтичними продуктами харчування та нарощувати темпи виробництва, що дає змогу зміцнити продовольчу безпеку держави. Завдяки високій якості продукції птахівництва та швидкій окупності, ця галузь в усіх країнах займає пріоритетне місце серед галузей тваринництва.

Економічна природа товару розкривається через аналіз формування її цінового механізму, що проявляє свою дію на ринку.

Єдність цінового механізму утворюють дві його взаємодіючі частини: з одного боку – самі ціни (їхня структура, величина, динаміка), з іншого – ціноутворення. Ціноутворення– процес формування, встановлення та зміни діючих цін за певними закономірностями внаслідок взаємодії попиту і пропозиції як основних елементів функціонування ринку. Ціноутворення є провідною прихованою складовою, яка й обумовлює наочну величину ціни.

Методика і схема проведення досліджень

Фактори ринкового попиту:

 1. Ціна (зміна ціни спричинює зміну в обсязі попиту).
 2. Нецінові чинники попиту:
 • смаки і уподобання споживачів (визначаються звичаями, рекламою, модою)
 • доходи споживачів (зі зростання доходів попит зростає і навпаки)
 • ціни сполучених товарів
 • кількість споживачів на ринку

 • очікування споживачів

 • сезонність.

Аналізуючи особливості взаємодії попиту і пропозиції, необхідно знати конкретну величину зростання або зниження попиту і пропозиції. Для цього визначають таке поняття, як еластичність.

Еластичність попиту і пропозиції показує ступінь відсоткової зміни обсягу попиту та пропозиції у відповідь на відсоткову зміну рівня ринкової ціни певного товару.

Точка беззбитковості — (англ. break-even point) рівень виробництва, при якому величина витрат дорівнює вартісному обсягу реалізації. Підприємство при цьому не має прибутку й здатне тільки відшкодовувати змінні й постійні витрати.

Точка беззбитковості є одним з показників, застосовуваних для оцінки ефективності інвестиційних проектів. Оскільки точка беззбитковості відповідає обсягу продажів продукції, починаючи з якого її випуск повинен приносити прибуток, розрахований для її досягнення обсяг продажів (випуску) зіставляється із проектною потужністю підприємства.

Аналіз беззбитковості проекту дозволяє виявити залежність розміру прибутку від визначальних факторів: обсягу продажів, зміни ціни продукції, видатків на будівництво підприємства цін на сировину і т.і. Ця інформація з урахуванням бажаного інтервалу значень цін продажу, видатків підприємства і т.і. може використовуватися для оцінки інвестиційного проекту й інвестиційного ризику.

Для визначення рівня державних дотацій племінних господарств необхідно розрахувати їх точку беззбитковості на основі визначення оптимальної ціни на продукцію, що формується на ринку.

Розроблений механізм ціноутворення повинен забезпечити такий оптимальний рівень рентабельності племгосподарств, при якому б було забезпечене розширене відтворення виробництва в Україні (Схема 1.)
Механізм ціноутворення на племінну продукцію птахівництва

Схема 1. Механізм ціноутворення на племінну продукцію птахівництва для забезпечення розширеного відтворення виробництва

Будь-який ринок, незалежно від його конкретного виду, базується на трьох основних елементах: ціні, попиті і пропозиції, конкуренції.

Основними інструментами котрі сприяють встановленню рівноваги на ринку є:

По-перше, це ціни. Зміна відносних цін служить орієнтиром для виробника при визначенні необхідності зміни обсягів виробництва. Зміна цін вплине на вибір технології виробництва. Ціни в остаточному підсумку обумовлять і те, ким при даному рівні прибутків буде спожитий продукт.

По-друге, це попит і пропозиція. Попит (платоспроможний) – це подана на ринку потреба в товарах, обумовлена кількістю тих або інших товарів, котрі споживачі можуть купити при сформованих цінах і грошових прибутках.

Покупці, які мають потребу у певних товарах, виходять на ринок і пред’являють попит.

Попит – це форма вираження потреб, представлених на ринку і забезпечених грошовими засобами.

Попит складається з індивідуального попиту ( окремого споживача)  та ринкового попиту ( сума індивідуальних попитів).

Пропозиція – це кількість товарів, що є в продажі при даній ціні. Зміна співвідношення між попитом і пропозицією породжує коливання ринкових цін навколо так званої ціни рівноваги. Через ці коливання встановлюється той рівень цін, при якому забезпечується рівновага попиту і пропозиції і в остаточному підсумку рівновага виробництва і споживання.

По-третє, це конкуренція. Ціль кожного підприємця – максимізація прибутку, а отже, і розширення масштабів господарської діяльності. Це з неминучістю призводить до взаємної боротьби підприємців за найбільш вигідні умови виробництва і збуту товарів, росту обсягів виробництва, і в результаті цього виступають по відношенню один до другого як суперники або конкуренти.

Закон попиту: між ціною і обсягом попиту існує обернений зв’язок: обсяг попиту скорочується зі зростанням ціни і зростає зі зниженням ціни.

Схема досліджень:

 1. Вивчення структури споживчого ринку племінної продукції птахівництва, вивчення попиту та пропозиції.
 2. Визначення рівня рентабельності виробництва споживачів племінної продукції та її долі в структурі собівартості продукції виробників.
 3. Вивчення структури собівартості продукції племптахогосподарств та визначення точки беззбитковості виробництва.
 4. Визначення закономірностей еластичності попиту і пропозиції на племінну продукцію птахівництва.
 5. Побудова математичної моделі ціноутворення на племінну продукцію птахівництва.
 6. Розробка алгоритму та створення комп’ютеризованої моделі ціноутворення на племінну продукцію.
 7. Моделювання процесу ціноутворення та визначення оптимального рівня державних дотацій для племінних господарств різної спрямованості.

Для забезпечення розширеного відтворення виробництва запропонована модель ціноутворення на племінну продукцію птахівництва для визначення обсягів державної підтримки. (Схема 2).

Механізм ціноутворення на племптахопродукцію в Україні

Схема 2. Модель ціноутворення для забезпечення розширеного відтворення виробництва

Так як фактори (Xi), що впливають на формування ціни змінюються з часом (t) то процес ціноутворення є динамічним і може бути описаний деякою функцією F(Xi, t), що пов’язує вхідні фактори, які впливають на ціноутворення, з вихідними параметрами: точкою окупності виробництва, об’ємом виробництва та оптимальною рентабельністю за умови забезпечення розширеного відтворення птахівництва в Україні.

На основі запропонованої моделі ціноутворення передбачається побудова комп’ютеризованої моделі, за допомогою якої можна розглянути різні сценарії зміни вхідних факторів Xi(t) i відповідно отримати значення вихідних параметрів Yi(t) та їх критичних рівнів. Це є важливим для прийняття рішень щодо зміни поведінки на ринку.

На прикладі роботи підприємства з виробництва харчових яєць побудована комп’ютеризована модель оцінки економічної ефективності та визначення точки окупності. За допомогою даної моделі можна визначити точку окупності виробництва в залежності від спожитого птицею корму, його вартості, відсотка в загальній собівартості виробництва, та продуктивності птиці. Модель дозволяє визначити рентабельність яєчного виробництва та обрати оптимальну ціну на продукцію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)