Домашня птиця 2020 - акція      
   Продамо підрощених курочок    
   Стан птахівництва в Україні       Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish

Основні положення плану маркетингу підприємства

Від якості маркетингового плану залежить економічна ефективність роботи підприємства протягом визначеного періоду та перспективи його розвитку на майбутнє.

 1. Резюме

В резюме в короткій і стислій формі повинні бути представлені основні моменти й висновки плану маркетингу. Природно, резюме пишеться в самий останній момент, коли план маркетингу вже готовий, і допомагає остаточно структурировать всю викладену в ньому інформацію й відзначити найбільш важливі моменти.

2. Введення

Введення призначене для тих, хто не знайомий із загальною ситуацією на підприємстві й на ринку, не знає передумов створення плану маркетингу. У введенні варто описати причини підготовки плану маркетингу, його мети й застосування. Крім того, у цей розділ варто включити:

 • місію вашого підприємства й опис його цілей;

 • інформацію про основні фактори й події, що визначають ведення справ на вашім підприємстві протягом попереднього року;

 • опис асортиментів ваших товарів і послуг, і резюме продажів за попередній період;

 • основні допущення, на яких ґрунтується план маркетингу.

3. SWOT-аналіз

У цьому розділі необхідно привести короткі результати SWOT-Аналізу: основні сильні й слабкі сторони вашого підприємства, а також основні можливості й погрози зовнішнього середовища. Також у цей розділ обов’язково потрібно включити висновки, зроблені на основі SWOT-Аналізу. Він повинен включати:

 • опис основних напрямків розвитку вашого підприємства (логістику,  можливості ринку, сильні сторіни вашого підприємства);

 • основні завдання (сполучення можливостей і сильні сторони — перелік заходів щодо усунення загроз зовнішнього середовища);

 • основні проблеми вашого підприємства: сполучення можливостей і слабких сторін підприємства (що може перешкодити вам скористатися можливостями, що надаються), а також сполучення погрозу і слабких сторін (самі більші небезпеки для підприємства).

Повні дані SWOT-аналізу бажано приводити в додатку, щоб не перевантажувати основну частину допоміжними матеріалами.

4. Мети маркетингу

У цьому розділі необхідно обґрунтувати вибір найбільш привабливих для вашого підприємства сегментів ринку й привести їхній короткий опис. Також необхідно сказати тут про те, у чому буде укладатися основна перевага вашого підприємства (продукції) .

Після даних про цільові ринки й основи позиціонування вашого товару (підприємства) необхідно вказати цілі, які ви хотіли б досягти протягом планованого періоду. Цілі повинні бути конкретними (Specific), вимірними (Measurable), досяжніими (Achievable), орієнтовані на результат ( Result-oriented) і чітко визначеними в часі ( Time-bounded) (так звані SMART-Мети).

5. Маркетингові політики

Тут необхідно вказати, за допомогою яких методів ви плануєте досягти позначених у попередньому розділі цілі. Даний розділ буде складатися із чотирьох підрозділів — опис товарної, цінової, збутової політики й політики просування.

5.1. Товарна політика

У цьому розділі плану повинна бути відбита наступна інформація:

 1. Результати ревізії товару (тип товару (повсякденного, особливого, пасивного попиту, попереднього вибору), стадія життєвого циклу, опис товару по багаторівневій моделі, що визначає фінансові показники, обсяги й динаміка продажів за попередній період у натуральному вираженні);

 2. Короткий зміст стратегії відносно товару, включаючи:

  • визначення асортименту;

  • рішення про доцільність використанні торгової марки;

  • визначення необхідного рівня якості товару.

5.2. Цінова політика

У цьому розділі необхідно приділити увагу наступним моментам:

 • описати обрану стратегію ціноутворення (впровадження на ринок, спеціалізація на конкретному сегменті) і обґрунтувати її вибір;

 • описати методику ціноутворення, привести розрахунки собівартості вашого товару/послуги;

 • привести остаточну ціну й описати методи адаптації ціни, які планується застосовувати для даного товару (ранжирування цін, знижки, методи цінової дискримінації й обліку психологічних аспектів ціни).

5.3. Збутова політика

У цьому розділі необхідно:

 • провести оцінку логістики;

 • перелічити цілі збуту;

 • указати плановану інтенсивність розподілу й каналів збуту.

Критерії вибору посередника (якщо буде потреба) краще привести в додатку, щоб не перевантажувати основну частину документа.

5.4. Політика просування

У цьому розділі:

 • установити цілі й завдання просування;

 • привести основні характеристики цільової аудиторії, на яку ви будете орієнтувати свої товвари;

 • розрахувати й обґрунтувати бюджет просування;

 • описати основні методи просування (які ви збираєтеся застосувати для просування вашого товару) і позначити основні пункти програми просування.

Докладний опис всіх планованих методів просування краще привести у додатку.

6. Робочий графік

Після опису маркетингової стратегії в цілому, необхідно скласти детальний план, по якому буде вестися й контролюватися робота. Найкраще цей розділ оформляти у вигляді таблиці формату «справа» / «відповідальний за виконання» / «строк виконання». Слід зазначити, що без такого конкретного графіка ймовірність виконання плану різко знижується, тому що незрозуміло, хто за що відповідає й коли все повинне бути закінчене. Навіть якщо у виконання якого-небудь пункту програми залучено кілька людей, відповідати за його виконання повинен тільки один.

На основі загального робочого графіка, розрахованого на рік, можна скласти аналогічні графіки відділів на рік, квартал, місяць, і тиждень. По цих графіках зручніше як працювати, так і контролювати виконання плану.

Сучасні підходи розробки робочого графіку передбачає застосування інформаційних технологій, де для кожного завдання чітко визначаються необхідні ресурси й виконавці. Узагальнений план робіт являє собою діаграму Ганта. Кожне завдання має має певний відрізок, який розміщений у часі. Спеціальні засоби дозволяють аналізувати хід виробництва вцілому, виводити нагадування про ті, чи інші події, корегувати плани під можливі зміни ринкової ситуації.

7. Бюджет

У розділі бюджет необхідно привести структуру й загальну суму видатків на всі заплановані заходи.

8. Контроль і внесення коректив

У цьому розділі:

 • Терміни здійснення поточного контролю за виконанням плану маркетингу. Найбільш ефективним вважається щотижневий звіт про виконання робочого графіка (або про причини зривів окремих заходів). Щотижнева звітність оптимальна з погляду гнучкості (можна вчасно відреагувати на відставання від графіка), і в той же час, не забирає багато часу. Дана система звітності ґрунтується на тижневому плані відділу.

 • Процедура внесення коректив у план маркетингу. У цьому розділі прописують у яких випадках необхідно вносити зміни в план маркетингу, і в якій формі.

9. Додатки

У додатку бажано розмістити всю допоміжну інформацію, що підтверджує оцінки й висновки, зроблені в основній частині плану. Як правило, тут перебувають результати SWOT-аналізу, докладна інформація про конкурентів, покупців, результати досліджень — усе, що необов’язково повинне бути присутнім в основному звіті, але бажано для його всебічного вивчення.