Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Система аналізу створюваних інновацій у птахівництві та їх трансфер

Формування власного ринку інновацій для України є важливим, так як дає можливість переорієнтувати економіку країни від сировинного на інноваційний потенціал. Тому актуальним є завдання створення такої інноваційної продукції, яка б дозволила отримати конкурентні переваги для вітчизняного виробництва. Наявність конкуренції на ринку інновацій потребує оптимізації на всіх етапах їх створення та впровадження.

Одними з першочергових завдань на шляху інтеграції України до ЄС є посилення позиції аграрних виробників як на внутрішніх, та і на зовнішніх ринках. Птахівнича галузь зараз знаходиться на стадії переоснащення з врахуванням вимог Європейських стандартів якості і як ніколи потребує нових інноваційних рішень та стратегій розвитку.

Теперішній стан науки, в тому числі й аграрної показує, що більшість наукових розробок не знаходять своїх споживачів. З іншого боку необхідність економії бюджетних коштів вимагають нових підходів та реструктуризації наукових досліджень таким чином, щоб підвищити окупність бюджетних витрат на дослідження за рахунок надходжень від впровадження розробок.

Сукупність принципів, методів і форм управління інноваційними процесами, інноваційною діяльністю, зайнятими цією діяльністю організаційними структурами і їхнім персоналом лежить в сфері інноваційного менеджменту.

У світовій літературі «інновація» пояснюється як переведення науково-технічного процесу в реальний, виражений у нових продуктах і технологіях. З переходом України від командно-адміністративної до ринкової економіки «інновація» стала більше розповсюдженим поняттям. З'явилися й стали використовуватися такі поняття, тісно пов'язані з інновацією, як «інноваційна діяльність», «інтелектуальна власність», «патент», «винахід», «корисна модель», «промисловий зразок», «товарний знак», «інноваційне рішення», «ліцензування», «інноваційний процес».

За визначенням інновація (innovation) – це ідея, товар або технологія, впроваджені у виробництво й представлені на ринку та реалізовані в деякому товарі чи технології.

Інноваційний процес – сукупність послідовно здійснюваних дій по впровадженню й застосуванню наукових досліджень, винаходів, розробок, тощо у виробничий процес.

Трансфер технологій – це процес, за допомогою якого нова ідея, розробка або технологія перетворюється в комерційний продукт, забезпечений платоспроможним попитом.

Отже, виходячи з того, що інноваційна діяльність є вирішальним елементом розвитку сучасної аграрної науки, дослідження, спрямовані на розвиток теорії й методології маркетингового супроводу інновацій є актуальними для вирішення завдань підвищення ефективності трансферу інновацій на етапах інноваційного процесу.

Програма досліджень

Мета – розробити схему і удосконалити методику аналізу інновацій створюваних для вирішення актуальних питань птахівництва та сформувати пропозиції щодо їх покращення на етапах розробки для максимального рівня прибутковості і трансферу.

Для досягнення поставленої мети будуть вирішуватися такі задачі:

 1. Розробка схеми та методики аналізу інновацій на етапах їх створення.
 2. Формування пропозицій щодо трансферу інновацій для вирішення актуальних питань галузі.

Методика і схема проведення досліджень

Для розробки схеми та методики оцінки інновацій з вирішення актуальних питань галузі птахівництва на етапах їх створення та поліпшення результативності наукових досліджень доцільно дотримуватись методики проведення SWOT аналізу наукової продукції.

Ефективність отриманих результатів наукових досліджень залежить від сукупності дій, що пов’язують поставлені цілі і кінцеві результати та факторів внутрішнього й зовнішнього середовища.

З врахуванням специфіки галузі птахівництва для досягнення поставленої мети доцільно дотримуватись принципів системи управління якістю:

спрямованість на вирішення актуальних питань галузі і пріоритетних напрямків науки – інститут повинен прагнути покращити стан галузі за рахунок впровадження інновацій у виробництво;

єдність цілей і напрямів діяльності, створення інфраструктури і робочого середовища для досягнення намічених цілей інституту;

залучення всього персоналу – основою інституту є персонал, можливості і здібності якого повною мірою повинні використовуватися для отримання запланованого результату;

процесний підхід – діяльність повинна здійснюватися на основі процесного підходу для найефективнішого досягнення запланованих результатів;

системний підхід до управління – процеси діяльності повинні
ідентифікуватися та розумітися, тобто ними потрібно управляти як системою, залежно від їх ролі у досягненні намічених цілей;

постійне поліпшення – постійне поліпшення діяльності повинне бути повсякденним завданням;

ухвалення рішень на підставі фактів – ефективні рішення повинні
базуватися на основі фактів, які встановлюються в результаті аналізу інформації та даних;

побудова взаємовигідних відносин з іншими науковими установами, залучення міжнародних грантів.

Схема досліджень:

 • Розробка попередніх схем проведення аналізу створюваних інновацій за їх специфікою.
 • Визначення показників інноваційності розробок.
 1. Формування переліку факторів внутрішнього1 та зовнішнього2 середовища для проведення SWOT аналізу НДР.
 2. Удосконалення методики проведення SWOT аналізу в системі оцінки створюваних інновацій на проміжних етапах НДР.
 3. Аналіз ходу виконання НДР, вироблення ідей щодо їх покращення:
 • підтримка та розвиток сильних сторін внутрішнього середовища* за рахунок можливостей зовнішнього** середовища;
 • подолання недоліків внутрішнього середовища за рахунок можливостей, що їх надає зовнішнє середовище.
 • використання сильних сторін внутрішнього середовища з метою пом’якшення (усунення) загроз зовнішнього середовища.
 • подолання загроз як внутрішнього так і зовнішнього середовища.

Для реалізації схеми досліджень доцільно використовувати процесний підхід.
Оптимізація НДР за рахунок процесного підходу
* До внутрішнього середовища відносять наявні наукові кадри, експериментальну базу, систему планування й управління якістю, наявність додаткових можливостей, інших ресурсів та резервів.

** До зовнішнього середовища відносять позитивні і негативні фактори, що можуть впливати на виконання наукових досліджень.

н.с. Іщенко Ю.Б., відділ маркетингу Інституту птахівництва НААН