Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Класифікація факторів при проведенні SWOT-аналізу

Принципова схема складу й взаємозв'язку основних факторів зовнішнього й внутрішнього середовища була побудована на основі моделі, розробленої М. Месконом, М. Альбертом і Ф. Хедуорі.

Фактори зовнішнього середовища

У стратегічному управлінні зовнішнє середовище розділяють на:

1. Середовище непрямої дії (NPEST- аналіз):

 • природно-кліматичне – (N);
 • політична й правова – (P);
 • економічна (E);
 • соціально-демографічна (S);
 • сфери й сфера науково-технічного прогресу (T).

2. Середовище прямої дії (постачальники, споживачі, конкуренти й ін.- фактори прямої дії).

Дана структура є універсальною й застосовуэться до будь-якого підприємства. В існуючих методиках аналіз звичайно починають із середовища непрямої дії, тому що воно впливає на середовище прямої дії.

Фактори непрямої дії зовнішнього середовища.

До факторів непрямої дії (ФНД) відносяться фактори, що побічно впливають як на саму організацію, так і на її безпосереднє оточення –  фактори прямої дії (споживачі, постачальники, стратегічні партнери, конкуренти). Як правило вплив ФНД на організвцію, буває не зовсім визначеним. У зв'язку з чим з'являється необхідність аналізу невизначеності зовнішнього середовища.

У спеціальній літературі аналіз ФНД прийнято позначати як PEST – аналіз, оскільки виділяються політична (Р), економічна (Е), соціальна (S) і науково – технічна (Т) сфери. При цьому сфера природи (N) в PEST – аналізі  не враховується. Для сфери підприємств АПК, вплив природи має велике значення, тому абревіатуру PEST доцільно замінити NPEST.

Фактори внутрішнього середовища

Внутрішнє середовище організації – це сукупність керованих суб'єктом елементів, які представлені двома класами простору внутрішнього середовища організації:

а) простором «сильних сторін» організації;

б) простором «слабких сторін» організації.

Вони, у свою чергу, діляться на:

 1. Фактори прямої дії (ФПД) – продукти й послуги;

 2. Фактори непрямої дії (ФНД) – потенціали організації (маркетинговий, організаційний, виробничий, кадровий, інформаційний, інноваційний, фінансовий і управлінський).

Основні параметри SWOT-Аналізу

 Невід'ємними частинами SWOT-Аналізу можна назвати внутрішній аудит компанії й аудит зовнішнього середовища.

 Зовнішній аудит, або аналіз погроз і сприятливих можливостей зовнішнього середовища

 У процесі проведення зовнішнього аудита оцінюється привабливість ринку й інші можливості й погрози зовнішнього середовища.

 Оцінюючи привабливість ринку, варто звернути увагу на:

 • Тенденції ринку. Метою аналізу тенденцій ринку є опис розвитку попиту в кожному із сегментів ринку;

 • Поводження покупців. Необхідно оцінити поводження покупця при покупці, використанні й володінні товару, купівельні звички, фактори, що впливають на процес здійснення покупки, аналіз іміджу торговельної марки або компанії;

 • Структура збуту. Тут необхідно оцінити очікуваний стан мережі дистрибьюции, очікування й мотивацію партнерів кампанії;

 • Конкурентне середовище. Не забудьте оцінити в цьому розділі аналізу всі чотири конкурентні чинності по Портері, ринкову чинність споживачів і постачальників, погрозу товарів субститутів (замінників), бар'єри входу на ринок.

Крім того, важливий вплив на успішність компанії можуть робити наступні фактори зовнішнього макросередовища, на які, як правило компанія впливати не може:

 • Законодавство й політичне середовище, очікувані або можливі його зміни. Законодавчі акти й інші нормативні документи, які можуть вплинути на роботу компанії. Наприклад, для багатьох торговельних і виробничих компаній критично важливими є зміни в митному законодавстві, особливо для малого й середнього бізнесу. Навіть зміна мит, якщо не бути готовим до такому, може перетворити цілком успішну невелику компанію в банкрута.

 • Економічне становище країни, регіону. Зміна показників ВНП, можливі великі измененияв економіці, які можуть вплинути на вашу компанію, очікувана інфляція і її вплив на бізнес. Думаю, коментарі зайві. Правильна оцінка можливостей і погроз економічної ситуації дозволить, наприклад, вчасно внести життєво важливі зміни в асортиментну й цінову політику компанії;

 • Соціально-демографічні фактори;

 • Зміна технологій. Також буває критичним, особливо якщо на ринку очікується поява товарів-субститутів, які можуть перетворити товар компанії в «застарілий мотлох»;

 • Міжнародне середовище впливає на багато хто, але не всі компанії, у меншому ступені на малий бізнес;

 • Екологічне середовище також повинна враховуватися деякими компаніями.

Потім беремо до уваги всі тенденції, які компанія може використовувати й продумуємо заходу щодо нейтралізації погроз.

 Внутрішній аудит, аналіз сильних і слабких сторін компанії

 У процесі проведення внутрішнього аудита компанії оцінюються ресурси фірми, її бізнес процеси, аналізується конкурентоспроможність. У процесі проведення аналізу підтверджується або змінюється формулювання стійких конкурентних переваг компанії.

 Ключові фактори аналізу:

 • Менеджемент. Оцінюється потенціал співробітників компанії вищого й середнього рівня, їхня кваліфікація, мотивація, лояльність.

 • Маркетинг, включаючи аналіз комунікаційної програми (реклама, особисті продажі, PR), порівняння рекламної активності з конкурентами, ефективність власних маркетингових зусиль;

 • Персонал, особливо робота торговельного персоналу, рівень кваліфікації й зацікавленості, відповідність мотиваційних програм цілям і завданням організації, а також аналіз контактів, нових споживачів, вартості втримування торговельного персоналу;

 • Аналіз системи збуту компанії, потреб і запитів торговельних партнерів, розподілу обсягів продажів по членах мережі дистрибюьюции, типам посередників (опт, роздріб), аудит дистриб'юторів, виділення пріоритетних дилерів і т.д;

 • Аналіз продуктового портфеля . Оцінюються поточні й очікувані обсяги продажів, частка ринку, прибутковість по кожному із продуктів або продуктовій групі, якість, імідж марки;

 • Аналізуються пріоритетні конкуренти, їхня частка ринку, можливі переваги по витратах, ціні, імідж їхніх товарів, їхнє конкурентне поводження поточні й можливе, їхні основні слабості;

 • Наявність стійкої конкурентної переваги, наприклад, ресурсної бази, недоступної найближчим конкурентам або патентованим технологіям;

 • Аналіз цінової політики, цінова еластичність попиту, можливі максимально прийнятні ціни для товарів компанії, порівняння із цінами конкурентів, політика знижок і інших програм стимулювання збуту.

Перераховані фактори не є вичерпними. Залежно від специфіки бізнесу й ринку можуть виявитися й інші фактори, що вимагають ретельного аналізу. У теж час не слід скрупульозно аналізувати в будь-яких ситуаціях всі перераховані вище параметри. На даному етапі важливо не тільки об'єктивно оцінити параметри, але й вибрати серед їхньої безлічі обмежений ряд істотно важливі для виживаності, розвитку, росту й прибутковості бізнесу.

Приклад:

На підставі внутрішнього маркетингового аудита й проведеного опитування клієнтів необхідно проаналізувати сильні й слабкі сторони компанії.

 Сильні сторони

 1. Досвід роботи компанії.
 2. Популярність торговельної марки.
 3. Ефективність рекламної компанії.
 4. Система підвищення кваліфікації та навчання співробітників.
 5. Імідж компанії, якість обслуговування клієнтів.
 6. Рівень логістики та партнерські відносини з постачальниками.

 Слабкі сторони

 1.  Низький рівень мотивації співробітників, що не стимулює до покращення якості роботи.
 2. Плинність кадрів на рівні нижчої й середньої ланки.
 3. Вузький асортимент продукції та його недостатня якість.
 4. Відсутність інвестування в маркетинг за винятком мінімально необхідних коштів на розміщення реклами. Вузька інтерпретація функції маркетингу, тільки комунікаційна.
 5. Низький рівень підтримки баз даних компанії, відсутність їхнього аналізу.
 6. Недоліки внутрішніх комунікацій, відсутність регулярного інформування співробітників про результати їхньої праці, слабкий зворотний зв'язок, що є демотивирующими факторами.
 7.   Політика стимулювання продажів і просування товару не відповідає цілям компанії й умовам ринку.