Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Птахівництво – терміни та визначення

Українські терміни та визначення понять стосовно птахівництва, які використовують у науці та виробництві згідно ДСТУ 4533:2006.

ПТАХІВНИЦТВО – ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

Птахівництво – галузь сільського господарства, яка займається розведенням, створенням та використанням різних видів сiльсь-когосподарської птиці для виробництва яєць, м'яса, пера, пуху тощо.

Сільськогосподарська птиця – птиця, яку розводять, щоб одержати від неї яйця, м’ясо, пір’я, пух тощо.

Примітка. До сільськогосподарської птиці відносяться: кури – півень, курка, курча; індики – індик, індичка, індичата; гуси – гусак, гуска, гусеня; качки – качур, качка, каченя; цесарки – цесар, цесарка, цесареня; перепели – перепел, перепілка, перепеленя; голуби – голуб, голубка, голубеня; страуси та інші.

Птиця яєчної породи (яйценосна порода птицi) – сільськогосподарська птиця, основною метою розведення якої є отримання яєць.

Птиця м'ясо-яєчної породи – сiльськогосподарська птиця, основною метою розведення якої є отримання яєць та м'яса.

Птиця м'ясної породи – сільськогосподарська птиця, основною метою розведення якої є отримання м'яса.

Бройлер – молодняк сільськогосподарської птиці, отриманий від схрещування м'ясних ліній птиці, для вирощування на м'ясо.

Мулард – гібрид від схрещування мускусних качурів із свійськими качками.

Доросла птиця – сільськогосподарська птиця, яка досягла статевої зрілості.

Статева зрiлiсть птицi – вiк сiльськогосподарської птицi, в якому самка здатна знести перше яйце, а самець – видiлити повноцiнну сперму.

Статеве спiввiдношення птиці – кількість самок, яка припадає на одного самця у стаді племінної птиці.

Несучка – самка сільськогосподарської птиці, яка відкладає яйця.

Квочка – самка сільськогосподарської птиці, яка припинила відкладати яйця і виявляє інстинкт виводіння молодняку.

Насиджування – виводіння молодняка під дією тепла тiла квочки.

Молодняк птиці – сiльськогосподарська птиця з добового вiку до настання у неї статевої зрiлостi.

Добовий молодняк – молодняк птицi, не старший 24 годин пiсля вибiрки з iнкубатора.

Кондицiйний молодняк – добовий молодняк без відхилень від фізіологічного розвитку.

Примітка. Ознаки молодняка без відхилень від фізіологічного розвитку такі: добре стоїть на ногах; швидко реагує на звук; має м’який підібраний живіт, щільно закрите пупове кільце, округлі блискучі очі, зовсім сухий пух.

Ремонтний молодняк – молодняк сiльськогосподарської птицi, який вирощують для замiни дорослого поголiв'я.

Вихiд кондицiйного ремонтного молодняка – кiлькiсть молодняка, вiдiбраного для замiни дорослого поголiв'я птицi, виражена у вiдсотках вiд прийнятого на вирощування молодняка окремо по самках i самцях.

Плодючiсть (птиці) – кiлькiсть молодняка птицi, одержаного вiд самки за певний перiод.

Продуктивнiсть птиці – кiлькiсть продукцiї, яку одержують вiд особини сiльськогосподарської птицi за певний перiод.

Знесення яєць – процес відкладання яєць несучкою.

Цикл вiдкладання яєць – перiод, протягом якого самка сiльськогосподарської птицi зносить яйця.

Ритм вiдкладання яєць – частота повторення циклiв вiдкладання яєць.

Інтервал вiдкладання яєць – перiод мiж двома послiдовними циклами вiдкладання яєць.

Несучiсть птицi – кiлькiсть яєць, знесених самкою сiльськогосподарської птицi за певний перiод.

Несучість на початкову несучку – показник, який обчислюють від-ношенням загального збору яєць від стада за визначений перiод до поголiв'я несучок, які переведені до цього стада.

Несучiсть на середню несучку – показник, який обчислюють як відношення валового збору яєць за певний період до середнього поголів’я несучок за цей період.

Інтенсивнiсть несучості – показник, який визначають як відсоткове відношення кількості знесених яєць за певний період до поголів’я несучок за цей період.

Линяння птиці – періодична змiна пiр'яного покриву у птиці, яка характеризується повним відмиранням, випаданням старого і відростанням нового пера.

Ювенальне линяння птиці – зміна первинного пiр'я у молодняка птицi.

Примусове линяння птиці (штучне линяння птицi) – линяння птицi, викликане примусово.

Кошлатоногість курей – оперення тих частин нiг птиці (плюсни), якi, як правило, повиннi бути позбавленi пiр'я чи пуху.

Збереженість птиці (збереження птиці) – показник, який визначають як відсоткове відношення кінцевої кількості птиці до початкової.

Бракування птиці [бракування {бракувати}] [забракування {забра-кувати}] птицю {і} – видалення [вилучання {вилучати}] [вилучення {вилучити}] зі стада сільськогосподарської птиці {ю}, непри-датної {у} для відтворення і подальшого використання iз стада сільського-подарської птицi, яка непридатна для вiдтворення i подальшого використання.

Падіж птиці – показник, який визначають як відсоткове відношення кількості загиблої птиці до початкової за певний період.

СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

Племiнна робота в птахiвництвi – комплекс зоотехнiчних, селекцiйних та органiзацiйних заходiв, спрямованих на одержання високопродуктивного фізіо-логічно повноцінного племiнного i промислового поголiв'я птиці.

Генотип птиці – сукупність спадкових задатків (ядерних і неядерних) притаманних організмові сільськогосподарської птиці.

Фенотип птиці – сукупність всіх ознак і властивостей організму, сформованих унаслідок взаємодії генотипу з факторами довкілля.

Генофондне господарство – птахівницьке [птахівниче] господарство, призначене зберігати генофонд.

Генофонд птиці – сукупнiсть порід або типів і ліній в породі, яка характеризує їх генетичну різноманітність.

Генофондне стадо (птиці) – чистопородна група птиці локальних чи аборигенних ліній, порід, популяцій, відібраних для збереження їхніх особливих ознак.

Племiнна птиця – птиця селекцiйного стада, батькiвських та прабатькiвських форм, яка призначена для одержання потомства.

Лінія птиці – внутрішньопорідна або міжпорідна група птиці, яка походить від видатних предків і знаходиться в певному спорідненні, спеціалізована за ознаками продуктивностi i передає ці ознаки потомству.

Групове розведення (групове парування) – розведення лiнiї, популяцiї птицi без iндивiдуального урахування поход-ження i при вільному паруваннi.

Селекцiйне стадо птиці – стадо самців і самок групи птиці [лінія, порода, популяція], яких індивідуально оцінюють за комплексом показників і власного фенотипу, предків, сестер і напівсестер та нащадків і відбирають кращих для одержання наступної генерації з метою удосконалення за певними ознаками.

Відсоток селекцiї птиці (селекційний натиск) – показник, який визначають як від-соткове відношення кількості селек-ційної птиці, відібраної для розведення, до кількості прийнятого на вирощування добового молодняка певної статі або поставлених на випробування молодок.

Селекцiйний диференцiал птиці – рiзниця мiж середнiм значенням ознаки птицi, вiдiбраної для вiдтворення, i середнiм значенням цiєї ознаки всiєї групи птицi.

Ефект селекцiї птиці – прирiст показника певної ознаки в кожному поколiннi птицi, обчислений як добуток селекцiйного диференцiалу та коефiцiєнту успадковуваності ознаки.

Вiдтворнi [відтворювальні] ознаки птиці – ознаки, якi характеризують спромож-нiсть птицi відтворювати потомство: несучiсть, заплiдненiсть яєць та виводимість.

Прабатькiвське стадо птиці – стадо самців та самок, яких використовують для відтворення [репродукції] батьківського стада птиці.

Батькiвське стадо птиці – стадо самцiв та самок птицi, потомство яких використовують для одержання яєць або м‘яса.

Промислове стадо птиці – стадо самців та самок, яких використовують для одержання харчових яєць або м'яса.

Селекцiйна ознака птиці – ознака, за якою проводять вiдбiр сільськогосподарської птицi.

Сім’я птицi – група сільськогосподарської птиці, яка складається з самця, самки та їх потомства.

Сімейство [родина] птиці – група сільськогосподарської птиці, яка складається з самця, декількох самок та їх потомства.

Батьківська [форма] [лінія] кросу – спеціалізована поєднувана [форма] [лінія], у якої використовуються для схрещування з самками іншої [форми] [лінії] лише самці.

Материнська [форма] [лінія] кросу – спеціалізована поєднувана [форма] [лінія], у якої для схрещування з самцями іншої [форми] [лінії] використовуються лише самки.

Крос птиці – комплекс поєднуваних спецiалiзованих лiнiй сільськогосподарської птицi, одер- жаних при певних схемах схрещування, що вiдpiзняються якостями або ознаками i дають гетерозисне (за однією або кiлькома ознаками) потомство.

Гiбридна птиця – сільськогоподарська птиця, яка одер-жана внаслiдок схрещування двох чи декiлькох поєднуваних лiнiй, порiд, популяцiй та батькiвських форм.

Фінальний гібрид – потомство, одержане від батьківської та материнської [форми] [лінії].

Кiльцювання птицi [окільцювання птиці] (криломiчення птиці) – мiчення на крилi або нозi птицi шляхом закрiплення пластинки з нанесеним на ній номером.

Маркування яйця – відмітка на шкаралупі яйця основних селекцiйних або iнших даних про птицю.

ТЕХНОЛОГІЯ УТРИМУВАННЯ ПТИЦІ

Технологія утримування птиці – сукупність засобів, заходів та вимог утримування молодняка та дорослої птиці.

Вирощування молодняка птицi – створення комплексу зоотехнiчних та ветеринарно-санітарних умов, необ-хiдних для росту молодняка птицi з добового вiку до забою або настання статевої зрілості.

Пташник – основна виробнича будівля птахоферм і птахофабрик, в якій розміщують необхідне технологічне обладнання і утримують сільськогосподарську птицю.

Мiсткiсть пташника – показник, який визначають як добуток корисної площі підлоги пташника чи кліткової батареї на нормативну щільність посадки птиці.

Утримування птиці – спосiб розмiщення птицi в перiод вирощування i використання.

Щiльнiсть посадки птиці – кiлькiсть птицi, розмiщеної на кожному квадратному метрi площi пiдлоги або клiтки.

Пiдлогове утримування (птиці) – утримання птицi з використанням пiдстилкового матерiалу або сiтчастої чи планчастої пiдлоги.

Глибока пiдстилка (для птиці) – сипкий матеріал, яким посипають підлогу в пташниику перед розміщенням птиці і забирають після звільнення його від птиці.

Вигул (для птиці) – дiлянка землi чи водоймища, яка призначена для перебування птицi на повiтрi.

Обмежений вигул (для птиці) – вигул у виглядi вiдгородженої дiлянки землi, яка прилягає до пташника або дiлянки водоймища, розташованої поблизу нього.

Клiткове утримування (птиці) – утримання сільськогосподарської птицi в клiтковiй батареї.

Комбiноване утримування (птиці) – утримування сільськогосподарської птиці поєднанням кількох способів.

Гнiздо – пристрiй для розмiщення несучки на перiод знесення яйця.

Контрольне гнiздо – гніздо з дверцятами певної конструкції, через які несучка не може вийти після знесення яйця.

Мiкроклiмат пташника – сукупнiсть фiзичних, хiмiчних та бiологiчних факторiв внутрішнього середовища пташника.

Оптимальний мiкроклiмат – сукупність факторів довкілля, що сприяє прояву генетично властивої для птиці життєздатності.

Повiтряний обмiн (у пташнику), [провітрювання], [повітрообмін] – примусове замінювання забрудненого повітря пташника на чисте зовнішнє.

Свiтловий день (у пташнику) – тривалість штучно підтримуваного освітлення у пташнику за добу.

Режим освiтлення (пташника) чергування перiодiв свiтла i темряви у пташнику.

Перемiнне освiтлення (пташ- ника) – почергове певного рівня освітлювання зі змінами кольору світла протягом однiєї доби.

Переривчасте освiтлення (пташника) – неодноразове чергування перiодiв свiтла i темряви в пташнику протягом однiєї доби.

Фронт годівлі птиці – довжина сторони годівниці, яка припадає на одну сільськогосподарську птицю.

Фронт напування птиці – довжина сторони поїлки, яка припадає на одну голову сільськогосподарської птиці.

Технологія виробництва продукції птахівництва [птахівницької продукції], [птахівничої продукції] – сукупнiсть виробничих операцiй, якi виконуються в певнiй послiдовностi при виробництвi продукції птахiвництва.

ІНКУБАЦІЯ ЯЄЦЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ

Технологiя iнкубацiї яєць – сукупнiсть технологiчних операцiй, якi забезпечують одержання кондицiйного добового молодняка.

Інкубацiя яєць – процес одержання з яєць добового молодняка сільськогосподарської птиці і в інкубаторі.

Інкубатор – пристрій, призначений створювати та підтримувати належні умови, щоб розвивати в яйцях ембріони і виводити молодняк.

Інкубацiйна шафа – шафа iнкубатора, в якiй iнкубують яйця птицi з моменту їх закладки до переводу у вивiдну шафу.

Закладка [закладання] яєць – завантажування яєць в інкубатор для інкубації.

Схема закладки [закладання] яєць – порядок розмiщеності партій яєць птиці в інкубаторі.

Графiк закладки [закладання] яєць – черговiсть закладань партiй яєць в iнкубатор.

Вивідна шафа – шафа інкубатора, в якій виводять молодняк птиці з яєць.

Режим iнкубацiї яєць – комплекс певних факторів довкілля, необхідних для розвитку ембріона.

Тривалiсть iнкубацiї яєць – перiод вiд закладки яєць в iнкубатор або від початку насиджування до вибірки обсохлого молодняка.

Заплiдненiсть яєць – показник, який визначають як відсоткове відношення кількості запліднених яєць до закладених в інкубатор або взятих для розтину.

Виводимiсть яєць – показник, який визначають як відсоткове відношення кількості виведеного кондиційного молодняка до кількості запліднених яєць, закладених в інкубатор.

Вивiд молодняка – показник результатів інкубації яєць, який визначають як відсоткове відношення кількості виведеного кондиційного молодняка до кількості всіх закладених в інкубаторі яєць.

Бiологiчний контроль iнку- бацiї яєць – система контролю якості інкубаційних яєць, ембріонального розвитку і якості добового молодняку птиці.

Овоскопування яєць – просвічування яєць овоскопом для перевірення якості.

Індекс форми яйця – показник якості яйця, який визначають відсотковим відношенням поперечного діаметру яйця до поздовжнього.

Пружна деформацiя яйця – величина прогину шкаралупи яйця в мiсцi прикладання певного вантажу.

Мiцнiсть шкаралупи – показник якостi яєчної шкаралупи, що визначають вимiрюванням наванта-ження, яке витримує шкаралупа до порушення її цiлісності.

Повiтряна камера яйця (пуга яйця) – порожнина між внутрішньою та зов-нішньою підшкаралупними оболонками яйця, заповнена повітрям.

Інкубацiйне яйце – яйце птицi, яке вiдiбране для iнкубацiї вiдповiдно до встановлених вимог.

Заплiднене яйце – яйце з бластодермою певного дiа-метру, в центрi якої видiляється прозора зона, оточена непрозорим бiлуватим кільцем.

Незаплiднене яйце – яйце з непрозорим бiлуватим бластодиском певного дiаметру.

Міражне яйце – яйце, вилучене з інкубатора як незапліднене.

Присушка – яйце з жовтком, присохлим до шкаралупи.

Кров'яне кiльце яйця (кровкiльце) – ембріон, який загинув в період з третьої до дев’ятої доби інкубації, залежно від виду сільськогосподарської птиці.

Красюк – яйця з одноманітним рудуватим забарвленням вмісту.

Завмерлий ембріон – ембрiон птицi, який загинув у перiод з другого тижня iнкубацiї до початку виводу.

Задохлик – ембрiон птицi, який загинув у перiод вилуплення з яйця у вивiднiй шафi.

Тумак – яйце з непрозорим вмістом, заражене патогенним грибком.

Кров’яна пляма – яйце з кров’яними вкрапленнями на поверхні жовтка чи білка, помітними під час овоскопування.

Залишковий жовток – мастина жовтка, не використана ембрiоном в перiод розвитку i втягнута разом з жовтковим мiшком у черевну порожнину виведеного пташеняти.

ГОДІВЛЯ ПТИЦІ

Кормовиробництво – науково обгрунтована система oрга-нiзацiйно-господарчих i технологiчних заходiв з виробництва, перероблення та зберiгання кормiв.

Кормова база – сукупнiсть матерiально-технiчних засо-бiв виробництва i джерел одержання кормiв для забезпечення птахівництва.

Корм – продукт рослинного, тваринного, мiкробiологiчного та мiнерального походження, призначений для годівлі сільськогосподарської птиці, який мiстить поживні речовини в засвоюваних формах, що не повиннi шкідливо впливати на здоров'я птицi та якiсть і безпечність птахівницької [птахівничої] продукцiї.

Комбікорм – складна суміш очищених та подрібнених до необхідної крупності різноманітних кормових засобів та біологічн оактивних речовин, виготовлена за наукво обгрунтованими рецептами, збалансована за вмістом необхідних для тварин поживних речовин відповідно до особливостей виду тварин та їх господарського призначення (ДСТУ 2421).

Витрати корму – кiлькiсть корму, витраченого на одиницю продукції (на 1 десяток яєць або на 1 кг приросту), у виробничій групі певного технологічного циклу.

Оплата корму продукцією – кiлькiсть продукцiї в натуральному виразi, яка одержана на одиницю витраченого корму.

Рецепт комбiкорму (для птиці) – перелiк кормових компонентiв комбiкорму в кiлькiсній та і якісній формі.

Рацiон птиці – добове давання повнорацiонного ком-бiкорму або сумiшi рiзних кормiв, складене з урахуванням потреби птицi в енергiї та поживних речовинах.

Оцiнення якостi кормiв – визначення сукупностi органолептичних, хiмiчних, фiзичних та iнших показникiв і придатності корму для годівлі птиці.

Нормована годiвля – годiвля птицi за науково обгрунтованими нормами з обмінної енергiї та комплексу поживних і бiологiчно активних речовин.

Сухий тип годiвлi – годiвля птицi комбiкормами або кормовими сумiшами в сухому виглядi.

Вологий тип годiвлi – годiвля птицi зволоженими комбiкор-мами або вологими мішанками.

Комбiнований тип годiвлi – годiвля птицi сухими комбiкормами, кормовими сумiшами та вологими мiшанками.

Годiвля птиці досхочу – спосіб годівлі, при якому птиця має постiйний доступ до корму.

Примусова вiдгодiвля птицi – годiвля птицi примусовим згодовуванням їй корму.

Кормовi дрiжджi – корми біологічного синтезу, які мають високий вміст білку, вітамінів групи В, лізину, деяких корисних макро- і мік-роелементів і виробляються на основі використання відходів лісової та деревообробної промисловості, відходів сільськогосподарського виробництва, вуглеводнів нафти.

Ферментнi препарати (у комбікормі для птиці) – препарати, одержані з тваринної сировини, мікроорганізмів чи рослин, які містять ферменти і здатні покращувати біохімічні процеси в організмі.

Комбікормова сировина мінерального походження (для птиці) – природні речовини (крейда, вапняки, черепашник, фосфати тощо), які містять кальцій, фосфор, натрій та інші мінеральні елементи і використовуються для виготовлення комбікормів та кормових сумішей.

Груба домiшка комбікормової сировини – домішка комбікормової вировини, розиіри частинок якої перевищують максимальні розміри приймальних та сортувальних сит (ДСТУ 2421).

Антиокислювачі – речовини, якi запобiгають окисленню біологічно активних компонентів (ДСТУ 2421).

Антибiотики – специфічні продукти життєдіяльності мікроорганізмів або синтетичні речовини, якi мають властивiсть згубно впливати на розвиток шкідливих мікроорганiзмiв i використовуються в годiвлi птицi.

ПIДПРИЄМСТВА ПО ВИРОБНИЦТВУ ПРОДУКЦIЇ ПТАХIВНИЦТВА

Селекційний центр з птахівництва [головний] – головна установа (підприємство), що координує селекційно-племінну роботу з сільськогосподарською птицею у певному регіоні.

Контрольно-випробувальна станція – сільськогосподарське підприємство (господарство), в якому систематично перевіряють та випробовують вітчиз-няні та імпортовані кроси чи породи птиці, надані власниками племінних (генетичних) ресурсів.

Примітка. За ветеринарними вимогами контрольно-випробувальну станцію прирівнюють до біопідприємства закритого типу.

Племптахозавод – підприємство, на якому утримують стада високопродуктивної птиці визначеної породи (лінії), застосовують їх чистопорідне (чистолінійне) розведення на підтримання та удосконалення племінних та продуктивних якостей птиці, здійснюють відтворення племінної птиці і забезпечують нею племінні птахівничі репродукторні господарства.

Племiнне птахiвниче репродукторне господарство [племптахорепродуктор], [племiнне птаховідтвірне господарство] [племптаховідтвір] – підприємство, що спеціалізується на виробництві племінної продукції для одержання батьківських форм гібридів або гібридної птиці певного кросу.

Примітки.1. Племптахорепродуктор І порядку –працює з прабатьківськими формами кросу та окремими породами, які отримує з племзаводу, схрещує прабатьківські форми за відповідними схемами, одержує батьківські форми і реалізує їх репродукторам ІІ порядку.

2. Племптахорепродуктор ІІ порядку – працює з батьківськими формами кросу, які отримує з репродуктору І порядку. Шляхом схрещування батьківських форм одержує племінну продукцію фінального гібриду (кросу), яку реалізує виробникам харчових яєць і м’яса птиці та населенню.

Птахофабрика – вузькоспецiалiзоване пiдприємство з виробництва харчових яєць та м’яса птицi на промисловiй основi.

Інкубаторно-птахiвниче підприємство – пiдприємство, на якому здiйснюють iнкубацiю яєць сiльськогосподарської птицi та реалiзацiю добового молодняка.

Цех iнкубацiї [iнкубаторiй] – виробничий пiдроздiл, який за допо-могою технологiчного обладнання здiйснює iнкубацiю яєць сiльсько-господарської птицi для одержання добового молодняка.

Цех батькiвского стада (цех маточного стада) – виробничий пiдроздiл, який займається виробництвом iнкубацiйних яєць.

Цех промислового стада несучок (цех промстада) – виробничий пiдроздiл, спеціалізований на виробництві харчових яєць сільськогосподарської птиці.

Птахокомбiнат – пiдприємство, яке займається забиванням [забиттям], [зарізом] та перероблянням сiльськогосподарської птицi.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)