Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Цілі ресурсного забезпечення системи менеджменту

Поліпшення використання ресурсів – підвищення продуктивності праці, фондовіддачі, скорочення тривалості продуктивних циклів, забезпечення ритмічності процесів, скорочення оборотності оборотних коштів, повне використання вторинних ресурсів, підвищення ефективності інвестицій.

Види ресурсів:

 • трудові ресурси – промислово-виробничий персонал (основні й допоміжні робітники, інженерно-технічні працівники й службовці, молодший обслуговуючий персонал, учні) і непромисловий персонал;
 • матеріальні ресурси (сировина, матеріали, паливно-енергетичні ресурси, запасні частини);
 • основні виробничі фонди – будинку й спорудження, передатні устрої, силові машини, технологічне встаткування, транспортні засоби, кошти автоматизації керування, вимірювальні прилади, господарський інвентар та ін.);
 • фінансові ресурси – власний капітал, позиковий капітал, нематеріальні активи й п.р.;
 • сукупні ресурси – сума попередніх видів ресурсів у грошовому вираженні.

 Наявність і склад ресурсів визначається обсягом конкретного виду ресурсу, його структурою по номенклатурі й асортиментам, якістю й строками поставок.

 Процес руху ресурсів включає:

 1. Формування ресурсів, тобто залучення ресурсів для виконання маркетингових досліджень, НД і ДКР, організаційно-технологічної підготовки виробництва, виробництва товарів і виконання послуг, капітального будівництва, гарантійного обслуговування товару фірми. У свою чергу, залучення ресурсів для виробництва товарів, виконання послуг підрозділяється на ресурси для безпосереднього виготовлення товарів, виконання послуг, ремонтно-експлуатаційних потреб, невиробничих потреб;  для капітального будівництва – на нове будівництво, розширення виробництва, технічне переозброєння, реконструкцію;
 2. Використання ресурсів по одному з перерахованих напрямків;
 3. відновлення ресурсів;
 4. Утилізація або списання ресурсів.

 Фактори поліпшення використання ресурсів:

 • застосування до процесів руху ресурсів сукупності наукових підходів і принципів менеджменту;
 • оптимізація формування й використання ресурсів шляхом застосування методів нормування, моделювання, прогнозування, факторного, функціонально-будівельного аналізу, економічного обґрунтування заходів щодо оптимізації, балансових методів, мережних моделей і ін. методів;
 • удосконалювання конструкції товару;
 • удосконалювання технології шляхом застосування лазерних, электрофизических, електрохімічних, електронно-променевих, плазменных, біологічних, радіаційних і інших прогресивних методів, що забезпечують мінімум відходів і витрат праці;
 • застосування матеріалів із заздалегідь заданими властивостями;
 • типізація технологій шляхом уніфікації елементів конструкцій технологічних процесів і встаткування, оснащення, організації виробництва;
 • удосконалювання керування ресурсами;
 • застосування оптимальних для даних умов методів забезпечення ресурсами;
 • стимулювання поліпшення використання ресурсів.

Методи забезпечення ресурсами:

 • через товарно-сировинні біржі;
 • прямі зв’язки, аукціони, конкурси;
 • власне виробництво або підготовка;
 • спонсорство й ін.

Об’єкти керування забезпеченням ресурсами і їхньої характеристики, представлені в таблиці 1

Об’єкт керування

Характеристика об’єкта керування

Трудовими ресурсами

Матеріальними ресурсами

Основними фондами

Фінансовими ресурсами

Сукупністю ресурсів

1

2

3

4

5

6

Наявність і стан ресурсів:

1. Обсяг ресурсів (кількісні характеристики)

Кількісні характеристики (чисельність, фонд робочого часу, трудомісткість)

Обсяг у натуральному й вартісному вираженні ; нормативи видатку , запаси, технологія зберігання й транспортування, відходи

Число одиниць устаткування

(у тому числі невстановленого); фонди часу роботи; вартість. Норми продуктивності встаткування

Надходження й перехідні залишки фондів коштів; фінансові норми й нормативи

Баланс потреб у ресурсах; комплексні видатку й витрат; витрати й виробництво

2.Структура ресурсів

Промислово-виробничий персонал і персонал непромислових організацій. Склад промислово-виробничого персоналу по категоріях, професіям, статі , структурі зайнятості й т.д.

Функціональний склад ( сировина , матеріали, напівфабрикати й т.д.); видовий склад (метали, пластмаси й т.д.)

Функціональний склад

( будинку , спорудження , устаткування й т.д..); виробничий склад (активна й пасивна частина)

По джерелах: прибуток; амортизацион – ные відрахування; ріст стійких пасивів; мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві; відрахування від собівартості продукції; надходження коштів від зовнішніх джерел

По видах (трудові, матеріальні, основні фонди). По статтях витрат (матеріали, заробітна плата, видатки на експлуатацію встаткування й т.д.)

3. Стан ресурсів (якісні характеристики)

Якісні характеристики трудових ресурсів ( освітній і кваліфікаційний рівні, половозрастной склад , рівень професійно-технічної підготовки кадрів)

Стабільність і однорідність фізико-хімічних властивостей, раціональні первісні форми, відповідність стандартам і зразкам

Технічний стан (фізичне й моральне зношування , віковий склад і т.д.); технологічний стан (класи точності, технологічні можливості)

Відповідність плановим обсягам

Відповідність кількісних і якісних характеристик різних видів приваблюваних ресурсів

Процеси руху ресурсів:

4. Процеси формування ресурсів

Визначення потреби в кадрах, джерел їхнього формування; підбор і розміщення кадрів; профессиональ – ный відбір ; підготовка кадрів на виробництві

Придбання. Зберігання й відпустка (забезпечення заданих обсягів сортаменту й

якості стабільності якості при

зберіганні

Формування основних фондів (капітальне будівництво, технічне переозброєння)

Акумуляція коштів

Забезпечення ресурсами (матеріально-технічне забезпечення; освоєння нових производствен – ных потужностей)

5.Процеси використання ресурсів

Виконання плану виробництва й росту продуктивності праці; організація праці і його оплати; стабілізація складу кадрів; зміцнення дисципліни праці; відповідність виконуваної роботи рівню утворення й кваліфікації; професійне просування; внутрівиробничий рух кадрів

Переробка й використання в основному , що забезпечує й обслуговує виробництвах ; норми й нормативи використання й руху ресурсів

Виготовлення основної продукції; продукція й послуги що забезпечує й обслуговує виробництв ; норми й нормативи використання основних фондів

Розподіл по цільовому призначенню ; фінансування планових робіт; забезпечення зобов’язань перед держбюджетом і банками й т.д.

Синхронізація процесів користування ресурсів

6.Процеси відновлення або відтворення ресурсів

Забезпечення умов соціального розвитку, охорони й безпеки праці, умов праці

Регенерація. Відновлення й реалізація

Ремонтне обслуговування всіх видів

Відшкодування недоліку власних оборотних коштів

7.Процеси вибуття й вивільнення ресурсів; утилізація відходів виробництва (вторинних ресурсів)

Вивільнення в результаті впровадження нової техніки, удосконалювання організації виробництва , праці й керування ; вибуття в армію, на навчання, на пенсію й т.д.

Утилізація (вторинна переробка сировини, виготовлення виробів з

відходів)

Відновлення й вибуття основних фондів (заміна застарілого обладнання, модернізація встаткування )

Вилучення надлишків оборотних коштів

 Фатхутдінов Р.А. Система менеджменту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)