Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Аналіз ринку як інструмент успішного маркетингу підприємства

Під аналізом ринку розуміється збір, зведення в систему і аналіз числових показників , що стосуються ринку і продажів. Завдяки цьому стає ясною ситуація зі збутовою діяльністю в минулому і виявляються склалися на ринку тенденції та проблеми. В якості мети ставиться розробка збутової політики на майбутній період.

Якщо показники збуту плавно зростають і немає змін у продукції, що випускається і методах збуту , то досить врахувати тільки узагальнені показники фактичної реалізації без проведення структурного аналізу. У всіх же інших випадках необхідно з’ясування причин, проблем і визначення шляхів їх подолання .

З чого потрібно почати? З аналізу показників збуту, але його спочатку необхідно розглядати в комплексі з аналізом зовнішньої інформації . Слід зазначити , що немає особливої ​​необхідності використовувати надмірно складні методи математичного аналізу або проводити великий за обсягом багатоцільовий аналіз . Аналіз ринку є інструментом для попередньої оцінки проблем і перевірки становища підприємства на ринку відповідно до виду його комерційної діяльності .

 • Розрізняють три види аналізу ринку :

 •  Аналіз ринку в цілому і положення підприємства на ньому , масштаб ринку , частка на ринку , аналіз претензій споживачів і т.ін.

Зміни, виявлені при аналізі , представляються і систематизуються наступним способами.

Аналітичними таблицями змін:

 •  створюється кілька таблиць змін ситуацій на ринку з вибором поєднань чинників і показників. У стислій формі описуються : Споживач і його запити , що продається продукція , конкуренти , тенденції реалізації продукції на ринку в цілому.

Складання карти позиціонування:

 • у відповідності з цілями вибираються відповідні характеристики для відкладання їх по вертикальній і горизонтальним осях і визначається місце підприємства на ринку по кожній групі продукції .

Аналіз за допомогою розрахунку фактичних показників збуту і з використанням часових рядів ( тенденцій , сезонності і т. ін.)

Коли в умовах різких змін маркетингової обстановки фактичні показники збуту не зростають належним чином , необхідно поглянути на них з нової точки зору. В якості можливих критеріїв можуть бути :

 • аналіз динаміки збуту в цілому за останні кілька років ;
 • аналіз динаміки окремих елементів ( за сферами : за видами продукції , за групами споживачів , у тому числі за кінцевими , по районах , по каналах збуту);
 • аналіз з розглядом взаємозв’язку причинних факторів ( будується гіпотеза про те , що існує чи причинно -наслідковий зв’язок між фактичними показниками і конкретним фактором , після чого відбувається практична оцінка гіпотез , розглядаються не тільки предметні чинники , але й абстрактні явища і фактори типу ” восріімчівость ” або ” система цінностей ” ;
 • аналіз ступеня вкладу за сферами і всередині сфер або виявлення тих моментів , на які особливо слід звернути увагу при управлінні збуту на підприємство.

Аналіз з використанням часових рядів є по суті метод , при якому відбувається порівняльний аналіз даних за довгостроковий період і виявлення тренда в зміні цих показників з плином часу.

Під трендом розуміється тенденція розвитку явища в часі , яка визначається при аналізі даних ряду динаміки для характеристики змін явища у часі.

Існує 3 – основних види тренда: довгостроковий (довгострокові коливання), сезонний (сезонні коливання) і періодичний (періодичні коливання) . Для прогнозування та створення планів збуту, найчастіше використовується довгостроковий і сезонний тренд.

Використовують наступні типові методи аналізу довгострокового тренда: метод критеріїв , метод двох середніх , метод ковзної середньої, метод найменших квадратів і кореляційний аналіз.

 • Аналіз за класами ABC. Метод поділу важливих і не важливих даних з величезного обсягу відомостей про показники продажу за окремими видами продукції та окремим категоріям Споживачів (1).
 • Аналіз за допомогою гіпотез , висловлюваних відповідальними співробітниками підприємства й експертами.

При аналізі ринку немає сенсу користуватися всіма методами поспіль і без розбору. Необхідно чітко визначити цілі аналізу , вибрати ті з них , які будуть найбільш ефективні, і відібрати потрібні для них дані .

Для того , щоб аналіз узгоджувався з цілями, треба визначити , які дані і яким способом можна буде обробляти найбільш ефективно. Наприклад , при проведенні аналізу за сферами діяльності підприємства можуть використовуватися такі показники як критерії :

 • сума ( обсяг ) продаж в абсолютному вираженні;
 • маржинальна рентабельність тобто (виручка від реалізації – змінні витрати ) / виручка від реалізації , в цілому по підприємству / підрозділам або окремим групам / видами продукції ;
 • темпи приросту прибутку;
 • окупність .

У теж час не варто в процесі аналізу захоплюватися і аналізом результатів в абсолютному ізольованому значенні. У цьому випадку існує небезпека одностороннього погляду. Наприклад , якщо розглядати в чистому вигляді обсяг продажів якого виду продукції , що має абсолютні показники , навіть при низьких темпах зростання , може створитися враження, що свою стратегію треба пов’язувати саме з ним. Для того, щоб уникнути цієї небезпеки треба вводити в розрахунок вагові коефіцієнти по кожному показнику і використовувати твори параметрів, а не їх абсолютні значення .

Приклад обчислення ступеня вкладу продукції в критичну норму прибутку

Об’єм продажів Питома частка
Валовий прибуток
Об’єм запасів Норма валового прибутку
Коефіцієнт оборотності Критичний рівень прибутку
Добуток Ступінь вкладу
A B C D E=C:A F=A:D G=ExF H=BxG Доля від 100H
грн. % грн. грн. % грн. % % %

Аналізуючи ринок в цілому, слід розуміти, що тенденції ринку неможливо точно визначити одиничним вивченням. За основними показниками слід спостерігати постійно. При цьому, якщо мова йде про продукцію масового споживання, то вивчення має відбуватися щодо зміни демографічної структури, географічних аспектів, сезонних умов споживання, торгової обстановки в регіоні, соціально – економічних факторів, поведінки споживачів щодо покупки, стилю життя, імпорту.

Якщо це продукція виробничого призначення, то необхідно враховувати сировину і матеріали, технологічні розробки, економічні фактори і т. ін.

Потрібно пам’ятати про те , що точна оцінка ситуації на ринку досягається не тільки аналізом становища та фактичних показників самого підприємства, але і збором і аналізом інформації,  отриманої з інших джерел, у тому числі і з того , що було побачено на власні очі. Отже необхідно в процесі здійснення своєї комерційної діяльності та спілкування з Споживачами вивчати тенденції ринку та запити Споживачів, а головне втілювати результати вивчення в конкретні дії.

 • Вимірювання ємності ринку: масштаб і потенціал ринку

Приступаючи до вивчення матеріалів даної глави, розглянемо прийняті в сучасному маркетингу тлумачення базових понять.

Продукція / Товар – все , що може задовольнити потребу і пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання , використання або споживання . Слід завжди пам’ятати , що до певного моменту товар ” як такої” – як річ , продукція або послуга , виставлена ​​для продажу – не має для покупця АБСОЛЮТНО НІЯКОЇ ЦІННОСТІ .

Люди купують на ринку не продукцію , а її ФУНКЦІЇ , тобто здатність задовольняти за допомогою її певну людську (особистісну , колективну, виробничу і т. ін.) Потреба . Людина стає Споживачем тільки , усвідомивши шляхом логічного міркування або, сприйнявши , завдяки змінився емоційному стану, що продукція здатна задовольнити якусь важливу для людини потребу.

Потреба – категорія, що визначає зміст попиту. Вона розвивається під впливом виробництва. Задоволення потреб відбувається шляхом споживання конкретного виду продукції, що володіє певною споживчою вартістю.

Попит – форма вираження потреби, представленої на ринку і забезпеченої відповідними коштами. Розмір попиту залежить від ціни продукції та платоспроможності Споживачів.

Рівень попиту – стан попиту на продукцію на ринку, яке визначається тривалістю і умовами життєвого циклу продукції. Можливі такі види попиту: негативний, відсутність попиту, прихований, падаючий, нерегулярний, повноцінний, надмірний, ірраціональний .

Ринок – сукупність існуючих і потенційних Покупців . Величина ринку в цілому називається масштабом ринку .

Ємність ринку – обсяг реалізованої продукції протягом певного відрізка часу , розраховується за формулою:

Е = П + З -Е + І + ДЗ- КЕ + КІ , де:

П– обсяг виробництва;

З – запаси продукції на складі підприємства і у посередників ;

Е – обсяг експорту ;

І – обсяг імпорту ;

ДЗ – зниження або збільшення запасів продукції на підприємство і у посередників ;

КЕ – обсяг непрямого експорту ;

КІ – обсяг непрямого імпорту.

Ніша ринку – невеликий по ємності , вузькоспеціалізований сегмент ринку , який характеризується порівняно новим видом виробничої діяльності.

Ринкова частка – відсоток , який припадає на частку продукції з певною фірмовою маркою.

Потенціалом ринку називається попит , який , може бути , зрештою , досягнутий маркетинговими зусиллями всіх підприємств , постачальниками даного виду продукції , інакше кажучи , це межа можливостей споживання даного виду продукції на якийсь конкретно визначений період часу.

Потенціал ринку оцінюється для різних етапів життєвого циклу продукції:

продукція вступила в «етап зрілості» свого життєвого циклу і сформованої на нього попит вважається потенціалом ринку ;

продукція , за даними аналізу , скоро повинна вступити в «етап зрілості» і можливий потенціал ринку , виходячи , з даних по реалізації за попередні етапи може бути розрахований шляхом застосування спеціального математичного апарату , зокрема моделі кривої типу S. Найбільш відомими є логістична крива і крива Компеца ;

продукція займає на ринку незначну частку , але за рахунок маркетингових зусиль її частка може бути збільшена. Тут доречніше говорити про прогноз попиту , який може бути розрахований за допомогою кривої регресії .

Будь-які припущення про можливі обсяги попиту на майбутні періоди , масштабах і потенціалі ринку називаються прогнозом ринку і для їх складання використовуються математичні і нематематичні моделі . До останніх відносяться :

Метод прогнозу за судженням споживачів . Прогноз здійснюється на основі узагальнених даних відповідей Споживачів на питання : купили б вони даний товар чи ні , коли і в яких кількостях. В окремих випадках питання передують демонстрацією продукції або його описом.

Метод передринокового тестування. Його використовують , якщо потрібно зробити прогноз продажів по новому виду продукції . Продукція в порядку експерименту виводиться на обмежений ринок і за отриманою реакції і обсягами реалізації робиться прогноз про реакцію всього ринку.

Метод написання сценарію – увазі складання сценарію у вигляді тексту або діаграми про те , які зміни в ситуації будуть відбуватися в майбутньому і як в результаті зміниться ринок. Кілька написаних сценаріїв показується експертам для отримання оцінки по кожному з них. Цей метод нерідко називають методом експертних оцінок.

 • Види вивчення ринку

Вивчення ринку може бути класифіковане у залежності від обраних для цього критеріїв: способу збору даних, мети вивчення та методу аналізу. Ми ж, розглядаючи вивчення ринку як засіб для досягнення маркетингових цілей, виділимо лише такі основні напрямки, цілі і завдання.

 Цілі і завдання вивчення ринку.
Вивчення продукції
Яку продукцію і з якими споживчими властивостями випускати? Яку продукцію необхідно поліпшити, а яку зняти з виробництва? Як проводити пробний маркетинг?
Вивчення споживачів
Складання соціально-демографічного портрета Споживача, виявлення можливих мотивів придбання або відмови у придбанні продукції.
Вивчення цінової політики
Яку ціну встановити на продукцію? Яку цінову політику проводити щодо Споживачів, дилерів і дистриб’юторів?

Вивчення організації товарообігу

Яку збутову політику проводити? Як організувати / розвивати свою власну дилерську та агентську мережу?

Вивчення рекламної політики

Яку рекламну політику вибрати і яка повинна бути кошторис витрат на її проведення? Як оцінити ефективність здійснених рекламних акцій?

Вивчення іміджу

Як створити корпоративний стиль на підприємстві? Як сформувати / скорегувати імідж підприємства?

Вивчення організації робіт з маркетингу на підприємстві

Розподіляти чи дослідницькі функції по різних виробничим відділам або сконцентрувати їх в одному місці? Як спроектувати систему ринкової інформації та інформації з Споживачам і конкурентам?

Вивчення нових напрямків діяльності

Освоювати чи нові сфери діяльності? Які методики розробки стратегій з освоєння нових ринків і забезпечення маркетинговими ресурсами використовувати?
Вивчення напрямків глобальної стратегії Якими мають бути дослідницька та політика щодо культурного та ціннісного світогляду, структури обігу та системи товарообігу, кадрів?
Вивчення напрямків управлінської стратегії Як розподіляти управлінські ресурси? Як виробляти технологічну стратегію? Як сегментувати ринок, організувати облік і прогноз запитів Споживачів та їх життєвих цінностей?
 • Основні стадії проведення дослідження ринку

Із самого початок необхідно визначити конкретні й практичні цілі вивчення. Такими цілями, зокрема, можуть бути визначення сформованої кон’юнктури й можливих тенденцій її зміни, потенціал ринку для планованих видів продукції, виявлення причин зміни частки продукції підприємства на ринку.

На першому етапі необхідно визначити, які дані треба буде використовувати й де їх можна одержати. Тут треба бути дуже акуратними й не допускати, щоб заради гарної звітності були використані подкорректированные дані. Вони в жодному разі не повинні бути застарілими, а методи вивчення зразків продукції перебувати в невідповідності із цілями дослідження.

Наступною стадією є перерахування й упорядочивание проблем, що встають перед досягненням поставлених цілей і виділення найбільш важливих моментів.

Після визначення цілей і проблем необхідно представити, що саме доводиться в результаті проведення дослідження. Це дослідницька гіпотеза, що буде перевірятися в результаті дослідження й, тому вона повинна бути побудована у формі, що допускає перевірку. Для запобігання безглуздих досліджень потрібна робоча гіпотеза. За рахунок побудови гіпотези вже усвідомлені різноманітні факти набувають сенсу. Крім цього, уже на етапі трактування отриманих результатів по закінченні досліджень за рахунок проведення зіставлення з гіпотезою можна уникнути довільних тлумачень отриманих результатів. Умовою розробки гіпотези буде структурна побудова різноманітних складових її факторів. Таким чином, ще до початку досліджень необхідно визначити їхній взаємозв’язок.

Для побудови гіпотези найбільше часто використовується метод аналогії з іншими вже відомими прикладами й метод парадокса, коли звичайна логіка виробничої сфери буквально вивертається навиворіт, а причинно-наслідкові відносини міняються місцями. Далі необхідно вибрати метод вивчення. Найбільш популярні метод “вивчення зразків продукції”, “метод експерименту” і “метод психологічного підходу”.

“Вивчення зразків продукції” являє собою метод, при якому, для того, щоб довідатися особливості якої-небудь групи продукції, відбувається реальне вивчення окремого зразка, виділеного як представник цієї групи відповідно до певного правила. Особливості, демонстрируемые цим зразком, розглядаються як особливості всієї групи. Аналізуються: “середнє значення”, “розподіл”, “співвідношення” і інші статистичні показники.

“Вивчення зразків” дуже ефективно в тих випадках, коли метою аналізу є визначення позиції групи однотипної продукції на ринку. Крім усього іншого, цей метод досить стандартизований і простий у використанні.

“Метод експерименту” використовується тоді, коли потрібно одержати більше точні результати щодо конкретного виду продукції в групі аналогічної. Він в основному використовується відносно об’єктів не статистичного характеру. Наприклад, виділяється фактор, що за попередніми даними, домінує в поводженні Споживача. Цей фактор представляється у вигляді змінної, свідомо змінюється й потім відслідковується реакція на ці зміни Споживача.

“Метод експерименту” часто проводиться в такий спосіб. Створюються дві схожі групи (по статі, віку, доходу й т.п.). Однієї із груп показується телевізійна реклама якогось нового виду продукції, а друга група цієї реклами не бачить. Потім проводиться пробний продаж нової продукції й виміряється коефіцієнт покупки.

Для того, щоб правильно вибрати метод вивчення ринку, необхідно, точно усвідомити, що буде вивчатися й відносно яких груп Споживачів буде проводитися вивчення. Важливо визначити для себе глибину або масштаб дослідження ринку. Маркетингові дослідження ринку завжди вимагають більших видатків і тому, перш ніж проводити дослідження ринку в загальнонаціональному масштабі необхідно провести пилотное маркетингове дослідження. У рамках цього дослідження перевіряються робочі гіпотези, спрацьовується методика проведення й визначається розмір вибірки по категоріях Споживачів і/або регіонам.

Однієї із завдань маркетингового дослідження є не просто вимір і опис ринку, а одержання відповіді на питання “чому?” відносно поводження Споживача й обґрунтованих пропозицій про те, “що потрібно робити?”.

Однак проблема укладається в тім, що поводження Споживача визначається складною структурою переплетення різних факторів. Тому важко очікувати моментального одержання корисної інформації, якщо Споживача зненацька запитати про те, чому він так надходить і, як він повів би себе, у тім або іншому випадку. Якщо питання не будуть у достатньому ступені відточені заздалегідь, отримані дані будуть розпливчасті, а їхній зміст неясний.

Ефективним способом упорядочивания питань є продуманий зв’язок між ними. Максимальна увага повинне приділятися й складанню анкети. У маркетингових дослідженнях поняття “Анкета” має вузький і широкий зміст. У широкому змісті “анкета” означає не тільки запитальник, але й перевірочний аркуш із переліком контрольних питань, аж до реєстраційного аркуша, використовуваного при спостереженнях.

Для підвищення ступеня вірогідності результатів опитування створюється споживча панель, під якою розуміється сукупність опитуваних одиниць Споживачів, що піддаються повторюваним дослідженням.

Залежно від характеру досліджуваної проблеми панелі умовно підрозділяються на загальні й спеціалізовані, при цьому, остання може бути й не обов’язково репрезентативної. Створення загальної панелі зажадає більших фінансових витрат і навряд чи буде виправдана для підприємства середнього масштабу. Спеціалізовану панель має сенс створювати, але тільки в тому випадку, якщо планується проводити маркетингові дослідження з певною періодичністю.

Після того, як визначені опитувані й методи збору даних, починається тиражування анкет. На цьому етапі необхідно продумати й допоміжні елементи, а саме, уточнити список опитуваних, підготувати рекламно-інформаційні матеріали й сувеніри, візитні картки й посвідчення для інтерв’юерів і інше.

Дуже важливим є вибір часу для проведення опитувань. Це особливо важливо, коли попит на продукцію може мати сезонний характер. У випадку, коли відсоток повернення анкет нижче очікуваного, а він звичайно не перевищує 10-20% від числа розісланих, завжди необхідно з’ясовувати причини такого положення.

При проведенні будь-якого опитування завжди необхідно вирішити проблему зацікавленості анкетируемого в її заповненні. Звичайно ж, можливо передбачити плату за заповнення анкети. Але навряд чи вам удасться зробити її досить привабливої, щоб залучити до її заповнення відповідальних співробітників, що володіють інформацією, що цікавить вас.

Отже, анкета повинна бути складена таким чином, щоб керівник торговельного підрозділу відчув, що її заповнення принесе йому в майбутньому якусь вигоду. І це аж ніяк не обов’язково повинні бути якісь послаблення відносно форми й порядку оплати або відвантаження продукції. Цього можна домогтися й за рахунок по суті поставлених в анкетах питань, і самим регулярним проведенням опитувань, з повідомленням їм, що конкретно було зроблено підприємством за результатами попереднього опитування. Із власного досвіду знаємо, що в цих випадках повернення анкет може часом доходити до 25-30%.

Іще, уникайте лобових питань щодо власної продукції, через небажання відповідати на які, щоб не псувати відносини з підприємством, вона може бути ніколи не повернута.

Підводячи підсумки дослідження необхідно усвідомлювати тім, що числові значення, отримані результати завжди будуть мати погрішності. Погрішності підрозділяються “на статистичні” (математично передбачувані) і “не статистичні”. Якщо поставити перед собою завдання одержати результати з високим ступенем точності, то це може зажадати додаткових і, як правило, невиправданих видатків.

 • Види й структура ринкової інформації

Звичайно, коли говорять про збір ринкової інформації, відразу виникає асоціація з поняттям “вивчення ринку”. Однак на підприємстві правильно було б думати про систему ринкової інформації й про вивчення ринку роздільно.

Під “системою ринкової інформації” розуміється структура планомірного збору інформації, при якій відбувається повсякденний облік тенденцій на ринку, у товарній сфері й Споживчому середовищі, інформації для складання плану створення продукції, інформації необхідної для перевірки й підтвердження процесу виконання плану.

Перед службою маркетингу при виборі джерел інформації завжди встає питання про ступінь її оперативності й вірогідності. Різноманіття джерел інформації, які доступні сьогодні й вражає, і засмучує одночасно. Інформація Держкомстату, що довгі роки була практично єдиним джерелом для маркетологів, сьогодні мало оперативна так, до того ж і недостатньо повна. Іншими традиційними джерелами інформації є періодичні галузеві й масові видання, спеціалізовані довідники й виставочні каталоги, прес-релізи, різні бази даних. Але самі більші проблеми як і раніше залишаються з одержанням інформації з місць із регіонів.

 • Інтернет і нові можливості служби маркетингу

World Wide Web або “всесвітня павутина”, як її ще називають, дійсно “захоплює” у свої мережі усе більше підприємців у Росії. Вони усе більше розглядають неї, як загальнодоступний інформаційний і комунікаційний ресурс. Сьогодні для багатьох з них увійшло в норму вказівка на своїй візитній картці адреси електронної пошти й навіть сервера фірми в Інтернет. І це, уже саме по собі, добре. Жаль тільки, що усвідомлення всіх можливостей Інтернет, як інструмент маркетингу для багатьох поки залишається ще до кінця неусвідомленим.

У дійсності ж Інтернет відкриває перед службою маркетингу нові можливості у вивчення ринку й, головне, у спілкуванні в реальному часі зі своїми Споживачами в комп’ютерному гіперсередовищі.

Важливою властивістю середовища є її “прозорість” для Споживача, що при персональному спілкуванні дозволяє протікати діалогу більш природно й жваво, зберігаючи при цьому його інкогніто, а при спілкуванні з гіперсередовищем дозволяє останньої реалізувати повною мірою властиві їй властивості “віртуальної реальності”.

Використання Інтернет дає можливість досліджувати нові можливості ринку для своєї продукції, виділяти й вивчати різні сегменти ринку. Відстеження інформації в мережі підвищує вірогідність прогнозів і дозволяє здійснювати диверсифікованість видів своєї діяльності набагато швидше, ніж конкурентам, що ігнорують його. Інтернет дає шанс вийти на ринок практично всім бажаючим, до деякої міри, нівелюючи шанси великих підприємств і представників малого бізнесу.

Отже, використовуючи Інтернет, підприємство може самостійно проводити дослідження ринку, включаючи:

 • вивчення підприємств конкурентів і постачальників, включаючи аналіз їхніх стратегій ціноутворення, збуту. Організації руху товарів і реклами;
 • збір і вивчення різних інформаційних матеріалів, починаючи від аналітичних матеріалів, що стосуються загальносвітових економічних тенденцій і останніх постанов і нормативних актів, до самих свіжих інформаційних матеріалах про нові види продукції й тенденції в тій або іншій галузі;
 • вивчення потенційних споживачів, не дивлячись на регіон їхнього проживання;
 • вивчення існуючих стратегій, коштів і методів використання Інтернет, при аналізі різних підходів до розробки нових видів продукції;
 • вивчення кон’юнктури регіональних ринків і пошук нових ринків.

Саме наявність зворотного зв’язка в Інтернет дає підприємству можливість швидко й оперативно звернутися до основних категорій споживачам і з’ясувати в них, що саме, з погляду основних властивостей продукції, очікують вони від її, яке місце в сфері їхніх переваг займає продукція конкурентів, виявити сектор незадоволеного попиту.

За допомогою інтерактивної анкети можна провести опитування споживачів з метою як виявлення їхні відносини до конкретної властивості нової продукції і його привабливості для нього в порівнянні з аналогічними властивостями продукції представленої іншими виробниками, так і у випадку, якщо провадиться програмний продукт, навіть провести його тестові випробування однієї з робочих версій.

Інтерактивна анкета в мережі користуються великою популярністю й можна бути твердо впевненими, що якщо вона грамотно зроблена, то обов’язково викличе відгук у Споживачів, прописаних у мережі. Крім цього у вас з’являється можливість підлестити самолюбству просунутого Споживача, якого ви, можливо, ніколи до цього не знали, уже самим способом звертання до нього через гіперсередовище, що позитивно відіб’ється на формування позитивного іміджу підприємства.

Крім інтерактивної анкети в цих же цілях можна використовувати тематичні телеконференції, розмістивши в них, наприклад, звіт про нові досягнення або тільки що що завершилися випробуваннях нових видів продукції. Телеконференції в Інтернет користуються великою популярністю серед фахівців і аналітиків.

marketing.spb.ru

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)