Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Пріоритети Державної аграрної політики України

Сприяння розвитку взаємовигідних відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками, заготівельними, переробними, торгівельними підприємствами, іншими суб’єктами аграрного та продовольчого ринку, зокрема шляхом створення належних умов для діяльності самоврядних галузевих і міжгалузевих організацій.

Лани України Річка Дінець, с. Гайдари, Зміїівський р-н, Харківська обл., Україна

В кінці XX століття прискорилась друга світова промислова революція, рушійною силою якої стало прагнення кожної країни бути найбільш конкурентоспроможною за пріоритетними напрямами економіки. Найбільш суттєвим елементом підвищення такої ефективності виявився організаційний фактор, пов’язаний з територіальними об’єднаннями виробників, коли перед широким колом конкурентів виступає не окреме підприємство, а регіональне промислове інноваційне кластерне об’єднання, яке має можливість скоротити свої витрати, дякуючи спільній дослідній, технологічній та економічній кооперації своїх учасників.

Значимість інноваційних промислових кластерів полягає не тільки в їх спроможності інтегрувати творчий потенціал окремої місцевості у добровільне партнерське об’єднання з метою отримання сукупного економічного прибутку на основі комплексного задоволення потреб як споживачів, так і виробників, але ще і в тому, що кластер виступає як форум, в рамках якого відбувається діалог між діловими, державними, науковими і громадськими колами щодо шляхів розвитку конкурентних переваг окремих територій, регіону чи країни в цілому.

Сільське господарство як специфічна галузь, на результативність якої значно впливають стохастичні фактори, потребує особливої системи організації, адже навіть відносно постійні фактори, такі як родючість ґрунтів, основний капітал, трудові ресурси та інші, не можуть забезпечити гарантовану результативність.

Тому система організації сільського господарства повинна бути чутливою, гнучкою, пластичною, адаптованою до місцевих умов, здатною легко змінюватись у відповідності до поточних потреб. Ведення агропромислового виробництва в сучасних умовах потребує опрацювання принципово нових підходів.

Пріоритетами державної аграрної політики України на сьогодні є комплексний розвиток сільських територій та підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва в умовах інтеграції до Європейського союзу. Для ефективної діяльності суб’єктів аграрного виробництва державою провадиться формування сприятливих економічних умов шляхом:

  • оптимізації міжгалузевих відносин та недопущення монополізму у забезпеченні суб’єктів аграрного сектору ресурсами;
  • впровадження ресурсозберігаючих, безпечних та екологічно чистих технологій виробництва сільськогосподарської продукції;
  • підтримки сільськогосподарських товаровиробників через запровадження дотацій;
  • удосконалення податкової політики в аграрному секторі з метою оптимізації податкового навантаження;
  • підвищення ролі самоврядних галузевих і міжгалузевих об’єднань у регулюванні відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками, заготівельними, переробними, сервісними та торговельними підприємствами.

Одним з найважливіших напрямів державного управління сільським господарством є реформування відповідних органів виконавчої влади шляхом перегляду та чіткого розмежування їх повноважень і делегування окремих функцій регулювання аграрного сектору самоврядним галузевим та міжгалузевим об’єднанням. Галузь завжди менша за масштабом, ніж економіка в цілому, тому ціна помилок, що допускаються органами саморегулювання в ній відносно менша. До того ж професійних рішень в галузі, в якій належно вибудовано інституції саморегулювання, приймається більше, бо їх працівники є професіоналами, на противагу державним чиновникам, які досить часто не є професіоналами у сфері їх відповідальності.

Крім того, пріоритетність та актуальність цього питання зумовлюється його сучасним станом, що не відповідає європейським стандартам. Рівень демократичного розвитку суспільства й розбудови правової держави прямо пов’язані з ефективністю функціонування фахових саморегулівних і самоврядних об’єднань, що представляють інтереси певної професії, галузі чи сфери діяльності.

Фахові об'єднання України

  • Що таке фахові самоврядні об’єднання

Існуюча в Україні організація управління агропромислового виробництва стимулює процес формування великих агропромислових об’єднань за рахунок використання ефекту масштабу та замкнутого циклу виробництва продуктів харчування, що позитивно впливає на конкурентоспроможність агропромислового виробництва України в цілому, проте справляє негативний вплив на розвиток сільських територій.

На даному етапі в нашій державі сформувалася інфраструктура агропродовольчого ринку як ринку посередників, у зв’язку з чим первинні виробники сільськогосподарської продукції не отримують відповідну їхньому вкладу у виробництво цих продуктів частку доходів і в основній масі стають неконкурентоспроможними.

А це означає, що доцільно активізувати пошук та обґрунтування інших механізмів формування конкурентоспроможного великотоварного агропромислового виробництва. Одним із них є механізм кластерної інтеграції самостійних суб’єктів господарювання з формуванням самоврядних сільськогосподарських об’єднань. Цей механізм передбачає спільну міжгосподарську діяльність по просуванню сільськогосподарської продукції на продуктових ринках, дозволяє виробникам сільськогосподарської продукції одержувати більшу частку доходу від кінцевої (роздрібної) ціни продукції та сприяє збільшенню доходів сільських громад і територій.

Довідка:

Кластер – група компаній та організацій, які географічно наближені й інтеграційно взаємодіють між собою, а також функціонують впевній галузевій (багатогалузевій) сфері і взаємодоповнюють один одного.

Це взаємодія в галузі комп’ютерної техніки й інформаційних технологій в Силіконовій долині в Америці, аерокосмічної промисловості в Московському регіоні. Та й всім відомий Голівуд також кластер, найуспішніший у світовому кіновиробництві за всі часи його існування.

На сьогодні ефективність діяльності існуючих фахових об’єднань достатньо низька. Це пояснюється тим, що держава й надалі продовжує у ручному режимі регулювати діяльність фахових об’єднань, не маючи достатнього розуміння їх ролі, значення й потенціалу.

Водночас, вітчизняні фахові об’єднання виявили бажання, а найголовніше – мають достатній досвід і рівень кваліфікації, щоб працювати в умовах ринку, але відсторонені від цього процесу і не мають законодавчо визначених повноважень.

Саме тому, щоб створити умови для ефективного функціонування фахових об’єднань, забезпечити можливості для виконання ними функцій самоврядних і саморегулівних організацій та збалансувати інтереси суспільства, держави й виробника і професій, було запропоновано прийняти Закон України „Про фахові саморегулівні і самоврядні об’єднання”.

22 вересня 2009 року на Першій всеукраїнській конференції представники понад 25 фахових саморегулівних і самоврядних організацій погодились поєднати зусилля на підтримку внесеногодо Верховної Ради України законопроекту.

Прийняття законопроектів створить умови для збалансування інтересів представників професій, виробників, споживачів і держави, посилить роль громадськості в управлінні галузями та сферами діяльності, її реальний вплив на соціально-економічні процеси в державі та підвищить авторитет України як демократичної, правової та ринково зорієнтованої держави з високим рівнем розвитку громадянського суспільства.

На відміну від України, у більшості європейських держав з високим рівнем розвитку економіки, демократії й громадянського суспільства (наприклад, Австрія, Великобританія, Голландія, Данія, Італія, Німеччина, Польща, Франція) фахові саморегулівні і самоврядні об’єднання посіли належне їм місце та відіграють важливе значення в регулюванні професійної діяльності, бізнес-середовища, створенні стандартів діяльності для відповідних професій, галузей чи сфер діяльності тощо. А їх діяльність законодавчо врегульована, прозора й прогнозована.

Особливість вітчизняного розвитку самоврядних об’єднань визначається тим, що Україна своєрідно адаптується до умов ринку, поступово стає на шлях побудови цивілізованого й демократичного суспільства. Еволюція розвитку інституційних формувань та їх трансформація у фахові об’єднання є яскравим прикладом поступового переходу економіки України від жорстко адміністративного господарювання через госпрозрахункові відносини, до створення умов фахового самоврядування і саморегулювання професій, галузей та сфер діяльності.

  •  Про досвід роботи професійних самоврядних організацій Німеччини

Згідно закону всі німецькі підприємства, що знаходяться в країні, – за винятком ремісничих і сільськогосподарських фірм, а також осіб вільних професій – повинні бути членами промислових і торгових палат. Палати представляють інтереси регіональних груп підприємців в комунах, урядах земель і регіональних державних органах. Вони є консультантами для фірм, що входять до них, а також для посередників, які поширюють інформацію для підприємств. Промислові і торгові палати створені за демократичним принципом і незалежні від держави. Об’єднання німецьких промислово-торгових палат представляє інтереси підприємств на федеральному рівні і в Європейській комісії в Брюсселі.

Фахові об'єднання Німеччини

В Німеччині участь експертів із зацікавлених професійних союзів і асоціацій в формуванні промислової політики передбачено „Єдиним положенням про федеральні міністерства”. Можливість проведення в парламентських комітетах публічних слухань „експертів і представників інтересів” встановлює „Регламент діяльності німецького бундестагу”. Діє також закон, прийнятий в 1972 році в ФРН, який передбачає опублікування в пресі „лобістського списку”, де вказуються всі союзи, асоціації, об’єднання, що одержали офіційний доступ до уряду і парламенту.

Головною організацією союзів і об’єднань підприємців Німеччини є Федеральний союз німецької промисловості (ФСНП). Він об’єднує не окремих керівників великих промислових підприємств, а 35 великих галузевих союзів і асоціацій Німеччини. Представники ФСНП є постійними членами різних консультативних органів в міністерствах економіки, фінансів, оборони і інших, приймають участь в нарадах, „круглих столах”, слуханнях, де мають можливість висловити свою позицію, яка обов’язково враховується при формуванні економічної політики уряду. Президент ФСНП регулярно зустрічається з федеральним канцлером Німеччини, подаючи своє бачення тих або інших економічних проблем. Таким чином, ФСНП здійснює цивілізовану лобістську діяльність в інтересах своїх членів.

  • В Австрії участь підприємств у професійних самоврядних організаціях є обов’язковою

Фахові об'єднання АвстраліїПалата економіки Австрії (ПЕА) є головною організацією 9 земельних палат економіки в Австрійській Республіці. Палати створені і діють у відповідності з законом про палати економіки (остання редакція від 1998 року). Членство в палатах є обов’язковим для всіх юридичних осіб і індивідуальних підприємців, що зайняті в народному господарстві, за винятком сільського, лісового і водного господарства, а також осіб вільних професій. Фірми з іноземною участю, зареєстровані на території Австрії, також є членами палати. ПЕА представляє загальні інтереси своїх членів перед органами державної влади і соціальними партнерами (профспілками і Робочою палатою). ПЕА є суб’єктом публічного права, незалежна від держави, але за дорученням держави виконує ряд державних функцій. Це, зокрема, організація професійної підготовки та атестація кадрів і представлення інтересів австрійської економіки за кордоном.

Кожний окремий підприємець входить в склад відповідної галузевої групи в федеральній землі, а також в галузевий союз на федеральному рівні. Кожна галузева група в окремій землі і галузевий союз в масштабах всієї країни представляють інтереси своїх членів тільки з питань, що відносяться до даного виду професійної діяльності.

ПАЕ має право законодавчої ініціативи і експертизи проектів всіх законів та розпоряджень уряду, що стосуються економіки.

  • Самоорганізація будівельників у Фінляндії

Фахові об'єднання ФінляндіїСоюз будівельної промисловості Фінляндії – це організація, що представляє інтереси підрядних фірм в галузі будівництва житла і спеціальних робіт, а також компаній у сфері виробництва будівельних матеріалів. Членами Союзу є більше 2000 компаній, персонал яких нараховує майже 50000 чоловік. Торговий оборот компаній – членів Союзу становить в цілому понад 10 мільярдів євро.

Союз, разом з асоціаціями, що входять до його складу, відповідає за дотримання інтересів фірм-своїх членів і їх обслуговування з питань господарської діяльності, технологій і стандартизації, а також політики на ринках праці. Завдання Союзу – сприяння рентабельній і довгостроковій комерційній діяльності своїх членів.

  • Історичний досвід Росії

При прийнятті рішень влада у багатьох європейських країнах враховує думку керівників підприємств. Це робиться за допомогою некомерційних об’єднань.

Подібна практика існувала і в дореволюційній Росії. Урядові установи передавали відповідному професійному союзу на експертизу проекти нормативних актів. Одержавши відзив, відомство допрацьовувало документ і скликало нараду за участю чиновників і представників союзу, де обговорювались всі пропозиції. Завдяки цьому підприємницькі об’єднання мали великий вплив на законотворчість. Трудове, податкове і митне законодавство будувалося тільки за участю союзів і асоціацій

 Сьогодні Україна не може далі ігнорувати загальносвітові процеси, оскільки конкурентоспроможність країни значною мірою залежатиме від того, як оперативно буде далі формуватись модель підтримки та механізм розвитку самоврядних галузевих організацій на місцевому, регіональному та національному рівнях, а також система міжгалузевої взаємодії.

„Мало мати хорошу ідею. Треба ще вміти її реалізувати”.Рене Декарт
/ Рене Декарт (1596 – 1650), французький філософ/

 

 

 

 


 

Онищенко О. Е. провідний спеціаліст з правових питань, сільськогосподарський дорадник.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)