Домашня птиця 2019 - акція      
   Продамо підрощених курочок    
   Стан птахівництва у 2018 році   Dutch English French Italian Polish Russian Turkish Ukrainian

Печінка качина жирна. Технічні умови

5 Технічні вимоги

5.1 Основні показники та характеристики

5.1.1 Печінка має відповідати вимогам цього стандарту та її виробляють згідно з технологічною інструкцією з додержанням правил та вимог [1], [2], [3] [4].

5.1.2 За органолептичними і фізико-хімічними показниками печінка повинна відповідати вимогам, зазначеним у табл.

5.1.3 Печінку третього сорту (сорт С) не реалізують у торговій мережі, а використовують лише для промислового переробляння.

5.1.4 Блоки печінки мають бути правильної форми, без деформацій і містити шматки печінки одного сорту, які мають розмір від 35 % до 50 % цілої печінки. За органолептичними показниками та масовою часткою жиру складові блоків повинні відповідати вимогам табл. 1.

5.1.5 Охолоджену печінку реалізовують з температурою у товщі від 0 оС до 4 оС, заморожену – за температури не вище ніж мінус 12 оС, глибокозаморожену – за температури .від мінус 18 оС.

5.1.6 За мікробіологічними показниками (МАФАМ, БГКП, бактерії роду Сальмонела) печінка має відповідати вимогам переліку [5], за вмістом бактерій Listeria monocytogenes – вимогам Гігієнічних нормативів [6].

Таблиця 1 – Органолептичні і фізико-хімічні показники

Назва показників

Характеристика і норма

Метод контро-лювання

І сорт (А)

ІІ сорт (В)

ІІІ сорт (С)

Зовнішній вигляд

Ціла, без жовчного міхура, чиста

 

Максимально круглої чи овальної форми. Без плям, крововиливів, вен. Може бути до 10 % печінки з розривами не більшими

ніж 50 мм

Без кровови-ливів; можуть бути розриви, плями нехво-роботворного походження, які не погір-шують товар-ний вигляд печінки

Можуть бути розриви, пля-ми нехворобо-творного по-ходження, кро-вовиливи, кров’яні включення

Згідно

з 11.3

Колір

Від світло-кремового, світло-жовтого до світло-рожевого

Від кремового до рожево-жовтого з темним відтінком

Від кремово-рожевого до жовтого з коричнювато-сірим відтінком

Згідно

з 11.3

Консистенція

М’яка, у разі надавлювання залишається вм’ятина

 

Твердувата,

у разі надавлювання залишається вм’ятина, яка повільно вирівнюється

Тверда

Згідно

з 11.4

Запах

Властивий доброякісній печінці, без стороннього запаху

Згідно

з 11.3

Маса одиниці, г

більше від 350

від 251 до 350

від 150 до 250

Згідно

з 11.5

Масова частка жиру, %, не менше

35

25

Не регламенту-ється

Згідно з Додатком Б

5.1.7 Вміст токсичних елементів, афлатоксину В1, гормональних препаратів, антибіотиків і пестицидів у печінці не повинен перевищувати рівнів, передбачених переліком [5] та МБТ № 5061 [7].

5.1.8 Вміст радіонуклідів у печінці не повинен перевищувати допустимі рівні, які встановлені ГН 6.6.1.1-130 [8].

5.1.9 Вміст пестицидів у печінці не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [9].

6 Вимоги щодо безпеки

6.1 Під час виробництва печінки качиної жирної слід керуватись вимогами безпеки, встановленими ГОСТ 12.3.002 і нормативними документами [2], [10], [11].

6.2 Технологічне обладнання повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

6.3 Рівень шуму на робочому місці під час роботи обладнання не повинен перевищувати рівнів, встановлених ГОСТ 12.1.003 та ДСН 3.3.6.037 [12].

6.4 Повітря робочої зони має відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам згідно з ГОСТ 12.1.005.

6.5 Природне та штучне освітлення повинно відповідати ДБН В.2.5-28 [13].

 7 Вимоги щодо охорони довкілля

7.1 Стічні води повинні підлягати очищенню і відповідати вимогам

СанПиН 4630 [14].

7.2 Охорону ґрунту від забруднення промисловими відходами під час виробництва печінки здійснюють відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [15].

7.3 Рівні шкідливих речовин в атмосфері контролюють відповідно до вимог ГОСТ 17.2.3.01 та ДСП 201 [16].

8 Маркування

8.1 На торцеву сторону паковання наносять марковання будь-яким способом та воно повинно забезпечувати чіткість читання.

8.2 Марковання наносять державною мовою України і на ньому зазначають:

 • назву підприємства-постачальника (виробника), місце знаходження (юридичну адресу);
 • товарний знак виробника (за наявності);
 • реєстраційний номер господарства;
 • назву продукту із зазначенням сорту, термічного стану;
 • кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строку придатності;
 • умови зберігання;

масу нетто та брутто або нетто продукту та пакування (кг, г)

 • кількість паковальних одиниць (у разі пакування печінки у спожиткове паковання);
 • номер партії;
 • позначення цього стандарту;
 • інформацію щодо сертифікації (за наявності).

8.2.1 Для замороженої продукції на етикетці треба обов’язково вказати: «Не заморожувати повторно. Після розморожування, зберігати у холодильнику за температури від 0 оС до 4 оС не більше двох діб»

8.3 Етикетку з позначеннями згідно 8.2 вкладають у транспортне паковання.

8.4 Спожиткове паковання з печінкою маркують за допомогою штампа, трафарету, етикетки або іншим способом, що забезпечує чіткість його читання.

Марковання повинно містити:

 • назву підприємства-постачальника (виробника), місце знаходження (юридичну адресу);
 • товарний знак виробника (за наявності);
 • реєстраційний номер господарства;
 • назву продукту із зазначенням сорту, термічного стану;
 • масу нетто (г);
 • кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строк придатності;

умови зберігання;

 • штрих-код EAN згідно з ДСТУ 3147 (за необхідності);
 • енергетичну (калорійність) та поживну (харчову) цінність 100 г продукту – додаток В;
 • позначення цього стандарту;
 • інформацію щодо сертифікації (за наявності).

8.5 Для замороженої продукції додатково зазначають інформацію згідно з 8.1.1.

8.6 Приклад позначення:

«Печінка качина жирна І сорт охолоджена. Згідно з ДСТУ ___:200_»

8.7 У разі експорту печінки до країн ЄЕС марковання дублюють мовою країни-імпортера або англійською мовою. Замість позначення цього стандарту треба зазначати non-EC standards.

8.7.1 Рекомендовано використовувати такі терміни та скорочення: UA (позначення України), Consumase preferentemente antes del … або cons. pre… (Вжити бажано до…), Packed або pkd або Packing date … (дата пакування), Sell by…… (продати до…), Foie gras (назва продукту «Фуа-гра»), Foie gras DARK Entier (качина жирна печінка ціла), Bloc Foie gras (блок «Фуа-гра»), Fresh Foie Gras (свіжа «Фуа-гра»), Flash-frozen Foie gras (швидкозаморожена «Фуа-гра»), RAW-frozen Foie gras (cира заморожена «Фуа-гра»), Use as fresh (Використовувати як свіжу), Once thawed, use within 2 days (Після розморожування використати протягом 2 днів), Do not refreeze (Не заморожувати повторно), Gavage (французький термін для позначення методу примусової годівлі птиці для одержання Фуа-гра») тощо.

8.8 Дозволено на марковання наносити іншу інформацію (рекламну, спосіб готування, час розморожування тощо).

8.9 До транспортного марковання додають маніпуляційний знак „Вантаж, що швидко псується” згідно з ГОСТ 14192 і зазначають масу нетто транспортного паковання.

8.10 Можна не наносити транспортне марковання на багатооборотне транспортне паковання з продукцією, що призначена для місцевої реалізації, у разі обов’язкової наявності етикетки з реквізитами, зазначеними у 8.2 цього стандарту.

 9 Пакування

9.1 Печінку першого та другого сорту (сорти А та В) випускають у спожитковому пакованні або без нього.

9.2 Печінку пакують у спожиткове паковання:

 • поштучно масою нетто від 251 г до 1000 г;
 • по декілька штук масою нетто від 502 г до 3000 г.

9.2.1 Рекомендовані значення допустимих відхилень маси нетто паковальної одиниці згідно з Р 50-056 [17] наведено у табл. 2.

Таблиця 2 – Допустимі відхилення маси нетто паковальної одиниці

Номінальні значення кількості продукції у паковальній одиниці, г

Допустимі відхилення від номінального значення

%

г

До 300 включно

9,0

Від 300 до 500

3,0

Від 501 до 1000

15,0

Від 1000 до 3000

1,5

9.3 Окремі цілі печінки, або долі печінки, або кілька печінок (зазвичай від двох до п’яти штук) пакують у спожиткове паковання: пакети з целофану згідно з ГОСТ 7730, з полімерної плівки – згідно з ГОСТ 10354, полівінілхлоридної плівки для харчових продуктів згідно з ГОСТ 25250, лотки з полістиролу з наступним обгортанням полімерною плівкою згідно з ГОСТ 10354 або термозсідальною поліетиленовою плівкою згідно з ГОСТ 25951.

9.3.1 Матеріали для спожиткового паковання повинні бути дозволені Центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України для контакту з харчовими продуктами. Їх використовують одноразово, і вони повинні бути прозорими, безбарвними і задовольняти такі гігієнічні вимоги:

 • не впливати на органолептичні характеристики печінки;
 • не виділяти речовини, шкідливі для здоров‘я людини;
 • достатньо міцні, щоб зберегти печінку під час транспортування та реалізації;
 • повинні мати санітарно-гігієнічний висновок щодо використання з цією метою.

9.4 Тушки у спожитковому пакованні складають у ящики з картону згідно з ГОСТ 13513 (тільки для замороженого продукту) чи багатообігове транспортне пакування: полімерні ящики згідно з ГОСТ 27324, ящики (контейнери) з пластику чи іншого жорсткого вологонепроникного матеріалу згідно з чинними нормативними документами з пласким дном і з кришкою, яка закривається.

9.4.1 Пакети та лотки укладають в ящики щільно, але вони не повинні деформуватися i спричиняти деформацію стінок картонних ящиків.

9.5 Печінку без спожиткового паковання пакують у ящики, зазначені у 9.4.

9.5.1 Охолоджену печінку укладають в один шар, заморожену – у 2 шари або 3 шари, між якими настеляють полімерну плівку.

9.5.2 Дно та стінки ящиків вистилають полімерною плівкою, виступаючими кінцями якої печінку накривають зверху.

9.6 Картонні ящики повинні бути міцними, сухими, чистими, без стороннього запаху; багатообігове транспортне паковання – продезінфіковане і без залишків попереднього марковання, а також відповідати гігієнічним вимогам, наведеним у 9.3.1.

9.7 Печінку у блоках пакують у полімерні плівки згідно з 9.3, які можуть бути вкладені у транспортне паковання згідно з 9.4.

9.8 Спожиткове паковання та паковання з блоками печінки закривають будь-яким способом, що забезпечує якість продукції під час транспортування та зберігання.

9.9 У кожному спожитковому чи транспортному пакованні має бути печінка одного сорту, термічного стану та однієї дати виготовлення.

9.10 Не заборонено використовувати інші види спожиткового і транспортного паковання (пластикові пакети для вакуумного пакування, пластикові пакети багаторазового використання із герметичними застібками, платискові пакети для пакування у зміненій атмосфері тощо) згідно з чинними нормативними документами та паковання закордонного виробництва, що дозволене Центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України для контакту з харчовими продуктами.

9.11 Вимоги до пакування печінки можуть бути змінені відповідно до вимог, передбачених контрактом із замовником, за умови забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки продукції.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)Акція! Домашня птиця 2019. Державна станція птахівництва реалізує інкубаційні яйця і добовий молодняк