Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Імітаційне моделювання економічних систем – терміни та визначення

Адекватність моделі

– ступінь відповідності модельованого процесу до процесу функціонування реальної системи.

Активний імітаційний експеримент

– експеримент, у якому дослідник може змінювати рівні факторів.

Аналітичне моделювання

– опис процесів функціонування системи за допомогою системи алгебраїчних, диференціальних, інтегральних або кінцево-різницевих рівнянь.

Вторинні фактори

– фактори, які не є предметом дослідження, але впливом яких не можна зневажити.

Гомоморфность моделі

– відбиття в моделі не всіх, а тільки істотних властивостей об'єкта-оригіналу.

Датчик (генератор) випадкових чисел

– спеціальна програма, що входить до складу програмного забезпечення ЕОМ, що реалізує кидання жереба.

Рух системи

– процес зміни станів системи.

Детермінована система

– система, у якій новий стан залежить тільки від часу й поточного стану системи.

Динамічна система

– система, у якій множинастанів більше одного й вони можуть змінюватися в часі.

Дискретна випадкова величина (ДСВ)

– величина, що приймає кінцеву (розраховану) множину можливих значень.

Дискретно-детермінована модель

– модель, побудована на основі так званих кінцевих автоматів. Автомат можна представити як деякий пристрій, на яке подаються вхідні сигнали й знімаються вихідні і яке може мати деякі внутрішні стани.

Дискретно-стохастическая модель

– модель, побудована на основі імовірнісних (стохастичних) автоматів.

Дробовий факторний експеримент (ДФЭ)

– експеримент, у якому кожний фактор варіюється на двох рівнях – нижньому й верхньому.

Ідентифікація факторів

– процес ранжирування факторів по ступені впливу на значення спостережуваної змінної (показника ефективності).

Імітаційне моделювання

– опис процесу функціонування системи в часі, причому імітуючи елементарні явища, що становлять процес, зі збереженням їхньої логічної структури й послідовності протікання у часі.

Імітаційний експеримент

– спостереження за поводженням економічної системи протягом деякого проміжку часу за допомогою моделі.

Імітація по особливих станах

– системний час що раз змінюється на величину, що строго відповідає інтервалу часу до моменту настання чергової події.

Імітація с постійним кроком

– відлік системного часу ведеться через фіксований, обраним дослідником інтервали часу.

Ініціалізація моделі

– підключення бібліотечних блоків до моделі, визначення размерностей сигналів, типів даних, величин кроків модельного часу, оцінка параметрів блоків, а також визначення порядку виконання блоків і виділення пам'яті для проведення розрахунку.

Інтервал варіювання фактору

– деяке число, додаток якого до нульового рівня дає верхній рівень, а вирахування – нижній.

Інформаційна достатність

– достатнє подання розробника про те, що є вхідними й вихідній змінними в досліджуваній системі і які фактори впливають на процес її функціонування.

Комбіноване моделювання

– сполучення аналітичного й імітаційного моделювання.

Концептуальна (змістовна) модель

– абстрактна модель, що визначає структуру модельованої системи, властивості її елементів і причинно-наслідкові зв'язки, властивій системі й істотні для досягнення мети моделювання.

Критерій ефективності

– правило, на підставі якого визначається вибір стратегії, що відповідає інтересам ОПР.

Латинський план (або «латинський квадрат»)

план проведення експерименту з одним первинним фактором і декількома вторинними.

ОПР

– особа, що приймає рішення.

Макроекономічні моделі

– моделі, що імітують економічні системи великого масштабу, такі як область або країна в цілому.

Математична схема

– основа розроблювального конкретного моделюючого алгоритму.

Машинний час

– час, що відбиває витрати часу ЕОМ на проведення імітації.

Метод Монте-Карло

– чисельний метод проведення аналітичних розрахунків за допомогою датчиків випадкових чисел (одержав назву методу статистичних випробувань).

Моделі систем масового обслуговування

– моделі, призначені для встановлення залежностей між характером потоку заявок, числом каналів обслуговування, продуктивністю окремого каналу й ефективним обслуговуванням з метою знаходження найкращих шляхівкерування цими процесами.

Моделі торгівлі

– (моделі фірми) – моделі, призначені для прогнозування умов, при яких пункти торгівлі можуть уважатися еквівалентними по одержуваному прибутку.

Моделі управління запасами

– моделі, призначені для прогнозування сумарних витрат на зміст складу.

Моделі управління підприємством

– мікроекономічні моделі, що відрізняються друг від друга не стільки областю застосування, скільки тим, яка типова математична схема закладена в основу моделі і які особливості використовуваного математичного апарата.

 Модель

– об'єкт будь-якої природи, що створюється дослідником з метою одержання нових знань про об'єкт-оригіналі й відбиває тільки істотні (з погляду розроблювача) властивості оригіналу.

Модельний час

(системне)

– час, у масштабі якого організується робота моделі.

Незалежний паралельний процес (ПП)

– процес, що не є підлеглим ні для одного із процесів.

Безперервна випадкова величина (НСВ)

– величина, що приймає будь-які значення з деякого інтервалу.

Безперервно-безперервно-детермінована модель

– модель, описувана системами звичайних диференціальних рівнянь або рівнянь у частинних похідних.

Відмови другого роду

(аварії)

– відмови, що приводять до такого стану системи, що після усунення відмови процес обслуговування заявки починається спочатку.

Відмови першого роду (несправності)

– відмови, що приводять до тимчасового припинення процесу обслуговування чергової заявки зі збереженням досягнутого стану. Після усунення відмови процес обслуговування заявки може тривати.

Галузеві моделі

– комплексні, або агрегативні, моделі, що описують окремі галузі народного господарства як єдине ціле.

Паралельні процеси (ПП)

– процеси, що протікають у системі одночасно.

Пасивний імітаційний експеримент

– експеримент, у якому дослідник не може змінювати рівні факторів.

Первинні фактори

– ті фактори, у дослідженні впливу яких експериментатор зацікавлений безпосередньо.

Щільність імовірностей (щільність розподілу)

– похідна функція розподілу, що характеризує щільність, з якої розподіляються значення випадкової величини в даній точці.

Показник ефективності

– комплексна операційна властивість (якість) процесу функціонування системи, що характеризує його пристосованість до досягнення мети операції (виконанню задачі системи).

Повна група неспільних подій (ПГНС)

– події, сума ймовірностей появи яких дорівнює 1.

Повний факторний експеримент (ПФЭ)

– експеримент, у якому реалізуються всілякі сполучення рівнів факторів.

Потік подій

– сукупність заявок у системі масового обслуговування.

Виробничі моделі

– імітаційні моделі декількох цехів, які послідовно беруть участь у процесі виробництва деякого виробу. Призначені для оцінювання й прогнозування прибутку. Являють собою моделі систем масового обслуговування без відмов з необмеженим очікуванням.

Робоче навантаження

– сукупність зовнішніх впливів, що роблять вплив на ефективність застосування даної системи в рамках проведеної операції.

Рандомізованний план

– припускає вибір сполучення рівнів для кожного прогону імітаційної моделі випадковим чином. При використанні цього методу відправною крапкою у формуванні плану є число експериментів, які вважає за можливе (або необхідним) провести дослідник.

Реальний час

– час, у якому відбувається функціонування імітованої системи.

Синхронний паралельний процес (ПП)

– такий процес, стан якого залежить від стану взаємодіючих з ним ПП.

Системи з дискретними станами

– системи, у яких у будь-який момент часу можна однозначно визначити, у якому саме стані перебуває система.

Випадкова величина (СВ)

– величина, що у результаті досвіду може приймати деяке невідоме заздалегідь значення.

СМО

– система масового обслуговування.

Список майбутніх подій

– список, що містить події, час настання яких більше поточного модельного часу, тобто події, які повинні відбутися в майбутньому (умови настання яких уже визначені).

Список переривань

– список, що містить події, пов'язані з поновленням обробки перерваних транзактів. Події із цього списку вибираються в тому випадку, якщо зняті умови переривання.

Список поточних подій

– список, у якому перебувають події, час настання яких менше або дорівнює поточному модельному часу.

Статична система

– система, у якій множина її станів містить один елемент.

Стохастическая система

– система, у якій можна вказати лише множину можливих станів переходу й, у деяких випадках, – імовірнісні характеристики переходу в кожний із цих станів.

Стратегічне планування імітаційного експерименту

– вибір із всіх припустимих планів такого, котрий дозволив би одержати найбільш достовірне значення функції відгуку f(х) при фіксованому числі досвідів. Інакше кажучи, стратегічне планування дозволяє відповістити на запитання, при якому сполученні рівнів зовнішніх і внутрішніх факторів може бути отримана найбільш повна й достовірна інформація про поводження системи.

Суб'єктивність моделі

– відбиття індивідуальності дослідника при розробці моделі.

Тактичне планування імітаційного експерименту

– вибір із всіх припустимих планів такого, котрий дозволив би одержати статистичну оцінку функції відгуку із заданою точністю при мінімальному об'ємі випробувань. Інакше кажучи, це сукупність методів установлення необхідного об'єму випробувань.

Транзакт

– динамічний об'єкт імітаційної моделі, що представляє формальний запит на яке-небудь обслуговування (заявка (подія)).

Рівні фактору

– значення факторів.

Файл-Сценарій (Script files,М-Сценарій)

– послідовність команд (або операторів Matlab), розділених крапкою з комою що забезпечують автоматизований прогін моделі при різних значеннях параметрів (факторів).

Факторний простір

– множина зовнішніх і внутрішніх параметрів моделі, значення яких дослідник може контролювати в ході підготовки й проведення модельного експерименту.

Фінансова модель

– модель, призначена для прогнозування об'єму капіталовкладень в умовах невизначеності.

Функція відгуку

– результат роботи імітаційної моделі.

Функція розподілу (інтегральна функція розподілу, або інтегральний закон розподілу)

– функція, що повністю характеризує випадкову величинуз імовірнісної точки зору, тобто є однієї з форм закону розподілу.

Центр плану експерименту

– крапка у факторному просторі, що відповідає нульовим рівням всіх факторів.

Цикл моделювання

– часовий крок роботи моделі, на якому відбувається розрахунок блоків у порядку, певному на етапі ініціалізації.

Частковий факторний експеримент (ЧФЭ)

– експеримент, у якому відсутнє дослідження взаємного вплив факторів.

Command History (історія команд)

– вікно протоколу вашої роботи.

Command Windows

– вікно для уведення й виконання команд.

Current Direktory

– поточний, робітник довідник (папка).

М-Файли

(с расширением.m)

– файли, що містять тексти програм мовою MATLAB.

Мат-Файли

(с расширением.mat)

– файли даних, що зберігаються в робочому просторі (Workspace) MATLAB.

Mdl-Файли

(с расширением.mdl)

– файли моделей SIMULINK.

Simulink

– програма, що є додатком до пакета MATLAB, призначена для імітаційного моделювання. У ній реалізується принцип візуального програмування, відповідно до якого користувач на екрані з бібліотеки стандартних блоків створює модель пристрою, процесу або системи й здійснює розрахунки.

Simulink Library Browser

– вікно оглядача бібліотеки блоків Simulink.

Workspace

– робочий простір МАТLАВ. У цій оперативній пам'яті зберігаються всі дані робочої сесії МАТLАВ.