Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Терміни та визначення по комерціалізації інновацій

Головною метою державної інноваційної політики в Україні є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції.

 • Аналіз-РЕSТ – маркетинговий інструмент, призначений для виявлення політичних, економічних, соціальних і технологічних аспектів зовнішнього середовища, які можуть вплинути на просування розробки.
 • Аналіз-SWОТ (сильні і слабкі сторони, можливості і загрози) – метод аналізу, що дає змогу побудувати стратегічний баланс негативних і позитивних  факторів та визначити (у загальних рисах) корпоративну стратегію компанії з просування розробки з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища одночасно.
 • Аналіз-GАР – метод аналізу первинної інформації, який вивчає стратегічне розходження між бажаним (чого підприємство хоче досягнути в своєму розвитку) і реальним (чого фактично може досягти підприємство не змінюючи свою нинішню політику) і надає можливість на основі дослідження фактичних та потенційних потоків прибутку від виробництва та реалізації різних видів продукції виділити слабкі місця (неосвоєні частини) ринку, що можуть бути заповнені новою продукцією.
 • Грошовий потік – сума прогнозованих або фактичних надходжень від діяльності (використання) об'єкта оцінки. Виділяються вхідний грошовий потік (приплив), вихідний грошовий потік (відтік) і чистий грошовий потік – різниця між припливом і відтоком реальних грошей за певний період часу (рік, квартал, місяць).
 • Дослідно-конструкторські роботи (ДКР) – комплекс робіт, виконуваних при створенні або модернізації продукції, розробка конструкторської й технологічної документації на досвідчені зразки (досвідчену партію), виготовлення й випробування досвідчених зразків (досвідченої партії).
 • Дослідно-технологічні роботи – комплекс робіт зі створення нових речовин, матеріалів і (або) технологічних процесів і по виготовленню технічної документації на них.
 • Динамічний строк окупності проекту – період часу, що розраховується по накопичувальному дисконтированному чистому потоці готівки.
 • Дисконтуванння – метод приведення (зіставлення) різночасних витрат і доходів до певного моменту в сьогоденні або майбутньому.
 • Економічний ефект – результат від впровадження розробки, визначений в абсолютних показниках (людино-годин, грн., одиниць, тон, тощо).
 • Економічний ефект від використання наукових, науково-технічних і інноваційних розробок – категорія, що характеризує перевищення результатів від їхньої реалізації над витратами по їхньому одержанню за певний проміжок часу.
 • Економічна ефективність комерціалізації проекту – відношення економічного ефекту до сумарних витрат на створення, освоєння й впровадження наукової, науково-технічної й інноваційної продукції (інновацій).
 • Екологічна ефективність – складова частина соціальної ефективності використання результатів наукових, науково-технічних і інноваційних проектів, що характеризується позитивним ефектом у взаєминах суспільства й навколишнього середовища.
 • Екологічний вплив – вплив результатів упровадження розробки, який характеризується зміною оточуючого середовища (екологічна чистота застосування розробки, зменшення/збільшення забруднення довкілля, застосування енергозберігаючих технологій або технологій, що використовують альтернативні та відновлювальні джерела енергії тощо).
 • Економічний аудит розробки (технології) – це контроль дотримання економічних норм, правил розрахунків і звітності.
 • Експерт – особа, яка має кваліфікацію в певній галузі науки та техніки і залучається до проведення експертизи та оцінювання розробки.
 • Інновації (нововведення) – створювані (освоювані) нові або вдосконалені технології, види товарної продукції або послуг, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що сприяють просуванню технологій, товарний продукції й послуг на ринок.
 • Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.
 • Інноваційний процес – процес послідовного проведення робіт з перетворення нововведення в продукцію (послуги) і введення її на ринок для комерційного застосування. Інноваційний процес включає: дослідження й розробки; освоєння результатів досліджень і розробок у виробництві; виготовлення (створення) продукції (послуг); сприяння в реалізації, застосуванні продукції (послуг), обслуговуванні; утилізацію після використання.
 • Інноваційний проект – комплекс робіт зі створення й реалізації інновацій (від досліджень до практичного використання отриманих результатів). Метою проекту є створення й освоєння нових технологій і/або видів продукції (послуг), а також розробка нових рішень виробничого, організаційного й соціально-економічного характеру. Проекти можуть виконуватися самостійно або бути складовою частиною державних, галузевих, регіональних і міждержавних науково-технічних програм. До складе інноваційного проекту входить комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продуктуі (або) інноваційної продукції.
 • Інноваційне підприємство – (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) – підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг.
 • інноваційна інфраструктура – сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо).
 • Інноваційний продукт результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки яка виражається в створенні нових конкурентоспроможних технологій, товарів чи послуг.
 • Критерій – ознака або комплекс ознак, по яких провадиться оцінка, визначення або класифікація чого-небудь.
 • Комерційний ефект – абсолютна величина чистого наведеного (дисконтованого) доходу за весь строк комерційного використання у виробництві результатів наукових, науково-технічних і інноваційних проектів.
 • Комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності – організація руху інтелектуального капіталу з метою отримання прибутку.
 • Конкурентоспроможність продукції – здатність розробки, задовольняти потреби споживача за  техніко-технологічними, екологічними, ергономічними, економічними та іншими параметрами.
 • Коефіцієнт ефективності (рентабельності) інвестицій (КН) характеризує ефективність проекту за рівнем доходів на одиницю інвестицій (ІП) і визначається по формулі:

 Кн = ЧДС/ІП

 • Маркетингові дослідження — систематизований процес визначення, збирання, накопичування, оброблення та аналізу інформації щодо поточного стану та прогнозу ринку товарів і послуг, попиту та пропозиції, поведінки споживачів, ринкової кон'юнктури, динаміки цін з метою кращого просування товарів на ринок, збільшення їх збуту, продажів.
 • Матриця БКГ (англ. Воstоп Сопsult Group, ВСG) – інструмент для стратегічного аналізу і планування у маркетингу, призначений для аналізу актуальності продуктів компанії, виходячи з динаміки ринку даної продукції і частки на ринку вибраної для аналізу компанії.
 • Наукова діяльність – творча діяльність, спрямована на одержання нових знань про природу, людину, суспільство, штучно створених об'єктах і на використання наукових знань для розробки нових способів їхнього застосування.
 • Науково-технічна діяльність – діяльність, що включає проведення прикладних досліджень і розробок з метою створення нових або вдосконалення існуючих способів і коштів здійснення конкретних процесів. До науково-технічної діяльності ставляться також роботи з науково-методичного, патентно-ліцензійного, програмного, організаційно-методичного й технічного забезпечення безпосереднього проведення наукових досліджень і розробок, а також їхнього поширення й застосування результатів.
 • Наукові дослідження (науково-дослідні роботи) – творча діяльність, спрямована на одержання нових знань і способів їхнього застосування. Наукові дослідження можуть бути фундаментальними й прикладними.
 • Науково-технічний рівень розробки (технології) – сукупність усіх характеристик розробки (наукових та технічних), які відрізняють її від аналогів, та її готовність до впровадження;
 • Науково-технічні (експериментальні) розробки — науково-технічна діяльність, спрямована на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, систем і надання нових послуг або значне удосконалення тих, що вже виробляються (надаються), або введені у дію.
 • Ноу-хау – інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності.
 • Об'єкти оцінки – майно та майнові права, які підлягають оцінці.
 • Об'єкт права інтелектуальної власності – винаходи, корисні моделі, промислові зразки; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комп'ютерні програми; компонування (топографії) інтегральних мікросхем.
 • Патент – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).
 • Показник – кількісна і (або) якісна характеристика ступеню прояву критеріїв при оцінці результатів науково-технічної діяльності.
 • Попит — економічна категорія, що характеризує представлену на ринку потребу споживача в придбанні товару, яка забезпечена можливістю сплатити за покупку наявними грошовими чи іншими платіжними засобами.
 • Пропозиція – економічна категорія, що характеризує продукт, який є на ринку або може бути доставлений на нього, та бажання виробника запропонувати його у продаж;
 • Процес комерціалізації розробок – комплекс організаційно-економічних заходів, спрямованих на отримання прибутку від ринкової реалізації наявних знань та розробок у певній галузі науки і техніки.
 • Прикладні наукові дослідження – дослідження, спрямовані на застосування результатів фундаментальних наукових досліджень для досягнення конкретних практичних цілей.
 • Простий строк окупності проекту – період часу, по закінченні якого чистий обсяг надходжень (доходів) перекриває обсяг інвестицій (видатків) у проект, і відповідає періоду, при якому накопичувальне значення чистого потоку готівки змінюється з негативного на позитивне.
 • Ринок товару – сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.
 • Розробка – діяльність, спрямована на створення або вдосконалення способів і коштів здійснення процесів у конкретній області практичної діяльності, зокрема, на створення нової продукції й технологій. Розробка нової продукції й технологій включає проведення дослідно-конструкторських (при створенні виробів) і дослідно-технологічних (при створенні матеріалів, речовин, технологій) робіт.
 • Роялті – ліцензійний  платіж у вигляді сум,  які сплачуються періодично,  залежно  від  обсягів  виробництва   або   реалізації продукції (товарів,  робіт,  послуг) з використанням об'єкта права інтелектуальної власності.
 • Собівартість продукції (робіт, послуг) – витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і збутом продукції, виконанням робіт та наданням послуг; соціальний вплив – вплив розробки на загальнополітичні, демографічні та соціокультурні умови у суспільстві (зміни способу життя, поліпшення/погіршення якості життя, здоров'я та збільшення/зменшення тривалості життя, ризику втрати життя чи здоров'я тощо).
 • Ставка дисконту (ставка дисконтування, бар'єрна ставка) – коефіцієнт, що застосовується для визначення поточної вартості виходячи з грошових потоків, які прогнозуються на майбутнє, за умови їх зміни протягом періодів прогнозування. Ставка дисконту характеризує норму доходу на інвестований капітал та норму його повернення в післяпрогнозний період, відповідно до якої на дату оцінки покупець може інвестувати кошти у придбання об'єкта оцінки з урахуванням компенсації всіх своїх ризиків, пов'язаних з інвестуванням.
 • Строк окупності інвестицій (СТРУМ) – період, необхідний для відшкодування коштів, інвестованих у проект. При рівномірності чистого грошового потоку строк окупності інвестицій визначається по чистому доході як відношення первісних інвестицій (ІП) до середньорічного чистого доходу (ЧДС) і визначається по формулі:
 • Струм = ІП/ЧДС

 • Соціальна ефективність відображає вплив наукових, науково-технічних і інноваційних проектів на загальнополітичні, демографічні, соціокультурні умови життєдіяльності суспільства.
 • Технологічний аудит розробки (технології) – комплексне обстеження розробки (технології), спрямоване на здійснення об'єктивної оцінки рівня розробки (технології). Проводиться аналіз розробки (технології) та її порівняння з відомими аналогами для визначення соціальної та економічної ефективності проекту комерціалізації розробки (технології).
 • Чистий наведений (дисконований) дохід (ЧДД) – абсолютна величина перевищення вхідного потоку (припливу) коштів, отриманого від комерційного використання результатів науково-технічної й інноваційної діяльності в розрахунковому періоді, над вихідним потоком (відтоком) коштів.
 • Чиста поточна вартість – сума поточних вартостей усіх прогнозованих грошових потоків з урахуванням ставки дисконтування, яка розраховується як різниця між приведеною (поточною) вартістю всіх передбачених надходжень коштів та приведеною вартістю очікуваних затрат.
 • Фундаментальні наукові дослідження – теоретичні й (або) експериментальні дослідження, спрямовані на одержання нових знань про основні закономірності розвитку природи, людини, суспільства, штучно створених об'єктів. Фундаментальні наукові дослідження можуть бути орієнтованими, тобто спрямованими на рішення наукових проблем, пов'язаних із практичними додатками.
 • Факторний аналіз — метод комплексного вивчення та виміру впливу факторів на результативний показник, який дозволяє представити в компактній формі узагальнену інформацію про структуру зв'язків між ознаками, що спостерігаються на основі виділення деяких прихованих, безпосередньо не спостережуваних факторів.

Зірка Закон України про інноваційну діяльність.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)