Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Структура та правила оформлення звітів у сфері науки

ДОДАТОК А
(довідковий)

Приклад подання реферату на звіт про НДР

Реферат

Звіт про НДР: 89 с., 16 табл., 3 рис., 1 додаток, 23 джерела.

Об’єкти дослідження – процеси адсорбції води із водно-спиртових розчинів та десорбції води у процесі їх регенерації.

Предмет дослідження – сорбенти у процесі адсорбції води із водно-спиртових розчинів та десорбції води у процесі їх регенерації.

Мета роботи – вибір вітчизняних сорбентів для зневоднення водно-спиртових розчинів та розроблення енергоощадної технології виробництва біоетанолу з рослинної відновлюваної сировини з використанням ректифікаційних та адсорбційних процесів.

Метод дослідження – моделювання процесу зневоднення водно-спиртових розчинів (різних концентрацій) та процесу регенерації з використанням вибраних за результатами попередніх досліджень цеолітів українського виробництва на експериментальній лабораторній установці, математичне моделювання процесу дистиляції, обробка та аналіз отриманих результатів.

Визначено вплив концентрації вихідного розчину на кількість поглиненої води в процесі зневоднення в паровій фазі з використанням цеолітів вітчизняного виробництва та встановлено оптимальні параметри для цього процесу.

Виконано моделювання процесу перегонки бражки і отримання концентрованих водно-спиртових розчинів для зневоднення на цеолітах, а також процесу концентрування рециклу після регенерації цеолітів. У результаті цих досліджень встановлено, що мінімальна витрата нагрівної пари на процес отримання біоетанолу має місце за концентрації біоетанолу-сирцю від 93,0 до 94,0 % об. для всіх значень концентрацій рециклу в досліджуваному діапазоні.

На основі результатів виконаних досліджень розроблено принципову технологічну схему дослідно-промислової енергоощадної установки для виробництва зневодненого біоетанолу з використанням ректифікаційних і адсорбційних процесів.

Впровадження розробленої технологічної схеми та установки дає можливість на наявних потужностях спиртових заводів виробляти біоетанол з відновлюваної сировини, використовувати його для виробництва сумішевих бензинів і тим самим зменшити залежність України від імпортованого моторного палива, поліпшити екологічний стан довкілля.

АДСОРБЦІЯ, БІОПАЛИВО, БІОЕТАНОЛ, ВОДНО–СПИРТОВІ СУМІШІ, ДЕСОРБЦІЯ, ЗНЕВОДНЕННЯ, РЕГЕНЕРУВАННЯ, СОРБЕНТИ, ЦЕОЛІТИ.

Умови одержання звіту:  за договором. УкрНДІспиртбіопрод, 03190, м. Київ, пров. Бабушкіна, 3.

ДОДАТОК Б
(довідковий)

Приклад оформлення змісту

ЗМІСТ

—-

*) До змісту включати не обов’язково

 

ДОДАТОК В
(довідковий)

Приклади оформлення титульних аркушів

В.1 Титульний аркуш звіту про НДР, якщо назва звіту збігається з назвою роботи

—-

В.2 Титульний аркуш звіту про НДР

—-

В.3 Титульний аркуш першої частини звіту

—-

В.4 Титульний аркуш другої частини звіту

—-

В.5 Титульний аркуш звіту про НДР, складеного фізичною особою

—-

ДОДАТОК Г
(довідковий)

Приклад оформлення списку авторів звіту про НДР

СПИСОК АВТОРІВ

—-

Примітка. Дозволено подавати посади, наукові ступені та вчені звання у скороченому вигляді відповідно до ДСТУ 3582.


 

Код УКНД 01.140.40

 Ключові слова: документація, звіт у сфері науки, звіт у сфері техніки, порядок викладення матеріалу, правила оформлення, стандарт.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до першої редакції проекту національного стандарту України

ДСТУ 3008 : 20___ ІНФОРМАЦІЯ І ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ

НАУКИ І ТЕХНІКИ. СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ

1 ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ СТАНДАРТУ

Підставою для розроблення стандарту є План національної стандартизації на 2010 р. (поз.887.2.1-2009), перехідна тематика (перегляд ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»).

2 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ СТАНДАРТУ

Мета розроблення стандарту – встановлення єдиних вимог стосовно структури, правил оформлення та подання тексту звітів про науково-дослідну роботу (НДР), дослідно-конструкторську роботу (ДКР) та дослідно-технологічну роботу (ДТР).

Завданням розроблення цього стандарту є створення нормативного документа із приведеними вище вимогами, які були б гармонізовані з однотипними вимогами, викладеними у ряді національних, міждержавних та міжнародних стандартах. Крім того, за час, що минув після затвердження ДСТУ 3008-95, були створені принципово нові основоположні стандарти Національної системи стандартизації, затверджені Верховною Радою закони України стосовно стандартизації та технічного регулювання, переглянуті чи змінені деякі стандарти за темою розроблюваного стандарту.

При підготовці проекту стандарту враховані пропозиції та рекомендації щодо внесення змін до ДСТУ 3008-95, висловлені користувачами стандарту – фахівцями у сфері науки і техніки.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Об’єктом стандартизації є структура і правила оформлення звітів про НДР, ДКР та ДТР.

Актуальність розроблення стандарту обумовлена необхідністю вироблення єдиних вимог до оформлення та подання тексту звіту про НДР, ДКР та ДТР відповідно до сучасної законодавчої та нормативної бази України в сфері стандартизації.

4 НАДАННЯ СТАНДАРТУ ЧИННОСТІ, ВПРОВАДЖЕННЯ, ДАТА ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ І ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРОК СТАНДАРТУ

Припустима дата надання чинності цьому стандарту – 01.09.2011 року. Термін дії – не обмежений. Дата першої перевірки стандарту – 2016 рік, періодичність перевірки – 5 років.

Впровадження стандарту не потребує розроблення і реалізації спеціальних організаційно-технічних заходів.

5 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Проект стандарту в цілому взаємопов’язаний з ДСТУ 1.2 : 2003 «Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів», ДСТУ 1.5 : 2003 «Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів», стандартів серії ДСТУ 3651 та з рядом інших нормативних документів із груповими заголовками «Інформація і документація», «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи» та «Єдина система конструкторської документації».

Впровадження стандарту ДСТУ 3008 : 20___ потребує скасування ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

6 ВІДОМОСТІ ПРО РОЗСИЛАННЯ НА ВІДГУК

Першу редакцію проекту стандарту ДСТУ 3008 : 20___ згідно з Технічним завданням на розроблення національного стандарту розіслано на відгук до установ та організацій, наведених у додатку А.

 7 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Під час розроблення проекту стандарту використано такі основні джерела інформації :

 • Закон України «Про стандартизацію» ;
 • Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» ;
 • ДСТУ 2568-94 Метрологія. Порядок атестації і використання довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів ;
 • ДСТУ 3582-97 Інформація і документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні правила та вимоги ;
 • Стандарти серії ДСТУ 3651 з груповим заголовком « Метрологія. Одиниці фізичних величин» ;
 • ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання ;
 • ДСТУ ГОСТ 7.9 : 2009 СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования ;
 • ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

 

Додаток А

до Пояснювальної записки

ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКИМ НАДІСЛАНО

ПРОЕКТ СТАНДАРТУ НА ВІДГУК

 1. Департамент науково-технологічного розвитку Міністерства освіти і науки України
 2. Президія Національної академії наук України
 3. Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (ДП «УкрНДНЦ»)
 4. ТК 144 «Інформація і документація»
 5. Головний відділ стандартизації і метрології НАН України
 6. Національна академія аграрних наук України
 7. Національна академія медичних наук України
 8. Національна академія педагогічних наук України
 9. Національна академія правових наук України
 10. Регіональні ЦНТЕІ
 11. Міністерства України.

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

One Response to Структура та правила оформлення звітів у сфері науки

 • Підготовка наукових звітів says:

  Є питання, щодо внесення коду завдання до таблиць, малюнків, формул. З 2012 р. у нас з'явилась вимога вносити цей код до номерів розділів і підрозділів (раніше цього не було).


  Наприклад:

  ЗМІСТ

  26.01.06.02.П.1 ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

  26.01.06.02.П.1.1 Мета і програма НДР

  26.01.06.02.П.1.2 Матеріал і методики досліджень

  А є ще й такий підпункт 26.01.06.02.П.1.2.1.2.2

  Рисунок 26.01.06.02.П.1 Діаграма Парето* для виконання заходів трансферу інновацій згідго плану маркетингу

  *Діаграма Парето


  Так весь текст звіту "забитий" цими кодами й представлена у звіті інформація важко сприймається –  "рябить".

  Виникають питання

  1. Де ці вимого прописані, адже в ДСТУ їх немає? Якщо ці вимоги є власною ініціативою, яку хтось колись проявив для зручності ідентивфікації звітів у загальній підшивці наукових робіт, то чи можливо переглянути ці вимоги у бік спрощення.

  2. В чому така необхідність вводити такі вимоги ще й до нумерації розділів і підрозділів?

  3. З ким ці питання вирішуються?

  Кращим рішенням буде якщо код завдання писати на кожній сторінці зліва у верхньому колонтитулі, а зправа буде номер сторінки. Тоді не потрібно буде дописувати код завдання у номера малюнків, таблиць, формул, розділів і підрозділів.

  Яка Ваша думка з цього приводу?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)