Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Структура та правила оформлення звітів у сфері науки

8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

8.1 Загальні вимоги

8.1.1 Залежно від особливостей і змісту звіт складають у вигляді тексту, рисунків, таблиць та їх сполучень.

8.1.2 Виклад тексту і оформлення звіту треба виконувати за вимогами цього стандарту.

8.1.3 Звіт друкують з використанням комп’ютера та принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 мм ´ 297 мм). За необхідності можна використати аркуші формату А3 (297 мм ´ 420 мм). Дозволено включати до звіту сторінки, виконані методами репрографії.

Звіт друкують шрифтом чорного кольору через півтора-два інтервали кеглем не менше, ніж 12.

8.1.4 У звіті не бажано вживати іншомовні слова та терміни за наявності рівнозначних слів та термінів у мові, якою оформлений звіт.

8.1.5 Мова звіту визначається відповідним Законом України.

8.1.6 Рекомендовано на сторінках звіту використовувати береги такої ширини: верхній і нижній – не менше 20 мм, лівий – не менше 25 мм, правий – не менше 10 мм.

8.1.7 Під час виконання звіту слід дотримуватись рівномірної насиченості, контрастності й чіткості зображення. Усі лінії, літери, цифри та знаки мають бути чіткі, нерозпливчасті та однаково чорні впродовж усього звіту.

8.1.8 Окремі слова, формули, знаки вписують у текст звіту чорним чорнилом, тушшю чи пастою. Насиченість знаків уписаного тексту має бути наближеною до насиченості знаків основного тексту.

8.1.9 Помилки й графічні неточності звіту дозволено виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою з наступним вписуванням на цьому місці правок рукописним або машинним способом між рядками чи на рисунках чорним чорнилом, тушшю чи пастою.

8.1.10 Оформлення звіту повинно забезпечувати його придатність до мікрофільмування згідно з ДСТУ ГОСТ 13.1.002 або виготовлення з нього копій належної якості способами репрографії.

8.1.11 Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у звіті наводять мовою оригіналу. Дозволено транслітерувати власні назви і назви організацій у перекладі на мову звіту, додаючи при першій згадці у тексті звіту оригінальну назву.

8.1.12 Дозволено у тексті звіту, крім заголовків, слова і словосполучення скорочувати згідно з правописними нормами та ДСТУ 3582.

8.1.13 Структурні елементи «Список авторів», «Реферат», «Зміст», «Переліки скорочень та умовних позначень», «Передмова», «Вступ», «Висновки», «Рекомендації», «Перелік посилань» не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

8.1.14 Для розділів та підрозділі наявність заголовка обов’язкова. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

8.1.15 Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів слід друкувати з абзацу великими літерами напівгрубим шрифтом без крапки в кінці. Дозволено їх розташовувати посередині рядка.

8.1.16 Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід друкувати з абзацного відступу з першої великої літери без крапки в кінці.

8.1.17 Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту звіту і дорівнювати чотирьом – п’яти знакам.

8.1.18 Якщо заголовок складається з кількох речень, їх розділяють крапкою. Переносити слова в заголовках заборонено.

8.1.19 Відстань між заголовком, приміткою, прикладом та подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж два інтервали.

Відстань між основами рядків заголовку, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті.

8.1.20 Не дозволено розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту останнім рядком сторінки.

8.2 Нумерація томів (книг) і частин

8.2.1 Якщо різні звіти випускають окремими томами (книгами), об’єднаними спільною темою, доречно групувати їх у зібрання, об’єднане спільною назвою. У такому разі кожний звіт ідентифікують як том (книга) зібрання і має свою власну назву. Томи (книги) звітів у такому разі нумерують послідовно арабськими цифрами, наприклад, том 1, том 2 і т. д.

8.2.2 Звіт може поділятися на частини, які зберігають єдину назву роботи і звіту. Частини нумерують послідовно арабськими цифрами, наприклад, частина 1, частина 2 і т. д.

8.3 Нумерація сторінок звіту

8.3.1 Сторінки звіту наскрізь нумерують арабськими цифрами впродовж усього тексту, включаючи додатки. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

8.3.2 Якщо звіт поділено на частини, нумерація сторінок у другій та наступних частинах має продовжуватись, наприклад, частина 1: С.1 – 123, частина 2: С. 124 – 235.

Якщо різні звіти випускають окремими томами (книгами), пов’язаними між собою однією спільною темою (зібрання звітів), у кожному такому томі має бути окрема нумерація сторінок, наприклад, звіт А (том 1): С. 1– 90; звіт Б (том 2): С. 1 – 151.

8.3.3 Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок звіту. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

8.3.4 Рисунки й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок звіту.

8.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

8.4.1 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти нумерують арабськими цифрами.

8.4.2 Розділи звіту повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті звіту і позначатися арабськими цифрами без крапки.

8.4.3 Підрозділи, як складові частини розділу, нумерують у межах кожного розділу окремо. Номер підрозділу складається з номера відповідного розділу та номера підрозділу, відокремлених крапкою.

Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1 або 1.2.

8.4.4 Пункти нумерують арабськими цифрами у межах кожного розділу або підрозділу.

Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, які відокремлюють крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 або 1.1.1, 1.1.2 і т.д.

Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком додатків, порядковими номерами.

8.4.5 Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту та порядкового номера підпункту, які відокремлюють крапкою. Після номера підпункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1.1.1 або 1.2.1.1 і т.д.

Якщо розділ, не маючи підрозділів, поділяється на пункти і підпункти, номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, які відокремлюють крапкою. Після номера підпункту крапку не ставлять.

8.4.6 Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його не нумерують.

8.5 Рисунки

8.5.1 Усі графічні матеріали звіту (ескізи, діаграми, графіки, схеми, фотографії, малюнки, кресленики тощо) повинні мати однаковий підпис: «Рисунок».

8.5.2 Рисунок подають відразу після тексту, де вперше посилаються на нього, або якнайближче до нього на наступній сторінці, а за потреби – у додатках до звіту.

8.5.3 Якщо рисунки створені не автором звіту, при поданні їх у звіті слід дотримуватись вимог чинного законодавства України про авторське право.

8.5.4 Виконання рисунків має відповідати вимогам національних стандартів щодо конструкторської документації та цього стандарту.

8.5.5 Фотографії розміром менше за формат А4 мають бути наклеєні на аркуш білого паперу формату А4.

8.5.6 Рисунки треба нумерувати наскрізно арабськими цифрами, крім рисунків у додатках.

Дозволено рисунки нумерувати у межах кожного розділу. У цьому випадку номер рисунка складається з номеру розділу і порядкового номера рисунка в цьому розділі, які відокремлюють крапкою, наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу.

8.5.7 Рисунки кожного додатка нумерують окремо. Номер рисунка додатка складається з познаки додатка та порядкового номера рисунка у додатку,

відокремлених крапкою. Наприклад, «Рисунок В.1- ____________», тобто перший

(назва рисунка)

рисунок додатка В.

8.5.8 Якщо в тексті звіту тільки один рисунок, його нумерують.

8.5.9 Назва рисунка повинна відображати його зміст, бути конкретною та стислою. Якщо з тексту звіту зрозуміло зміст рисунка, його назву можна не подавати.

За потреби пояснювальні дані до рисунка подають безпосередньо після графічного матеріалу перед назвою рисунка.

Назву рисунка друкують з першої великої літери і розташовують під ним, наприклад, «Рисунок 2.1 – Схема устатковання» .

8.5.10 Рисунок виконують на одній сторінці аркуша. Якщо він не вміщується на одній сторінці, його можна переносити на наступні сторінки. У такому разі назву рисунка зазначають тільки на першій сторінці, пояснювальні дані – на тих сторінках, яких вони стосуються, і під ними друкують: «Рисунок ___, аркуш__¬_ ».

8.6 Таблиці

8.6.1 Цифрові дані звіту треба оформлювати як таблицю за формою, поданою на рисунку 1.

 

Таблиця _____ – ______________________________

                       номер                                         назва таблиці

Головка

       

Заголовки

колонок

Підзаголовки       колонок

Рядки

           
             
             
             

Боковик                                                                Колонки
(колонка для
заголовків рядків)

 Рисунок 1

8.6.2 Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна не наводити, якщо це не ускладнює користування таблицею.

8.6.3 Таблицю подають безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

На кожну таблицю повинно бути посилання в тексті звіту із зазначенням її номера.

8.6.4 Таблиці слід нумерувати наскрізно арабськими цифрами, крім таблиць у додатках.

Дозволено таблиці нумерувати у межах розділу. У цьому випадку номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

8.6.5 Таблиці кожного додатка нумерують окремо. Номер таблиці додатка складається з познаки додатка та порядкового номера таблиці у додатку,

відокремлених крапкою. Наприклад, «Таблиця В.1- _____________», тобто перша

(назва таблиці)

таблиця додатка В.

8.6.6 Якщо у тексті звіту подано тільки одну таблицю, її нумерують.

8.6.7 Назва таблиці повинна відображати її зміст, бути конкретною та стислою. Якщо з тексту звіту можна зрозуміти зміст таблиці, її назву можна не подавати.

8.6.8 Назву таблиці друкують малими літерами (крім першої великої) і розташовують зліва над таблицею.

8.6.9 Якщо рядки або колонки таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розташовуючи одну частину під другою, або поруч чи переносять частину таблиці на наступну сторінку. В кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик.

У разі поділу таблиці на частини дозволено її головку або боковик заміняти відповідно номерами колонок чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Слово «Таблиця____» подають тільки один раз зліва над першою частиною таблиці. Над іншими частинами таблиці зліва друкують «Продовження таблиці___» без повторення її назви. Слова «Кінець таблиці____» друкують зліва без назви.

8.6.10 Заголовки колонок таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої літери, якщо вони становлять одне речення з заголовком.

8.6.11 Підзаголовки, що мають самостійне значення, друкують з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Переважна форма іменників у заголовках – однина.

8.6.12 Таблиці треба заповнювати за правилами, які відповідають ДСТУ 1.5

8.6.13 Таблиці можуть бути перелічені у «Змісті» із зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та сторінок початку таблиць.

8.7 Переліки

8.7.1 Переліки (за потреби) подають у підрозділах, пунктах і/або підпунктах.

8.7.2 Якщо подають переліки одного рівня підпорядкованості, на які у звіті відсутні посилання, то перед кожним із переліків ставлять знак тире.

Якщо у звіті є посилання, тоді підпорядкованість записується малими літерами української абетки, далі – арабськими цифрами, далі – через знаки «тире».

Після цифри або літери певної позиції переліку ставлять круглу дужку.

Приклад

а)  __________________________________________________________;

б) ___________________________________________________________;

1) ________________________________________________________;

– ______________________________________________________;

– ______________________________________________________;

2) _______________________________________________________;

в)  __________________________________________________________.

 

8.7.3 Текст кожної позиції переліку слід починати з малої літери з абзацного відступу відносно попереднього рівня підпорядкованості.

8.8 Примітки

8.8.1 Примітки подають у звіті, якщо є потреба в поясненнях змісту тексту, таблиць, рисунків.

8.8.2 Примітки подають безпосередньо за текстом, під рисунком, але перед його назвою; або в кінці таблиці.

8.8.3 Одну примітку не нумерують.

Слово «Примітка» друкують з великої літери шрифтом меншого розміру з абзацу і після неї ставлять крапку. В тому ж самому рядку через проміжок з великої літери друкують текст примітки.

Приклад

Примітка. _______________________________________________________

_____________________________________________________________________

8.8.4 Якщо приміток дві і більше, їх нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою і оформлюють згідно з 8.8.3.

Приклад

Примітка 1. _______________________________________________________

________________________________________________________________________

Примітка 2. _______________________________________________________

________________________________________________________________________

8.9 Виноски

8.9.1 Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблиці, можна оформлювати як виноски.

8.9.2 Виноски позначають над рядком арабськими цифрами з круглою дужкою, наприклад, 1). Виноски нумерують в межах кожної сторінки. Дозволено виноску позначати зірочкою (*).

8.9.3 Не дозволено на одній сторінці тексту застосовувати більше трьох-чотирьох виносок.

8.9.4 Знак виноски проставляють безпосередньо після слова, числа, символу чи речення, до якого дають пояснення. Цей самий знак ставлять і перед текстом відповідного пояснення.

8.9.5 Пояснювальний текст виноски пишуть з абзацного відступу:

 • у тексті звіту – в кінці сторінки, на якій зазначено виноску;
 • у таблиці – під основною частиною таблиці, але в її межах.

Виноску відокремлюють від основного тексту звіту чи таблиці тонкою горизонтальною лінією завдовжки 30-40 мм з лівого боку.

8.9.6 Текст виноски друкують шрифтом меншого розміру через один інтервал.

8.10 Формули та рівняння

8.10.1 Формули та рівняння подають окремим рядком безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються.

Найвищий і найнижчий записи формули (формул) і/або рівняння повинні бути на відстані не менше одного рядка від попереднього чи наступного тексту.

8.10.2 Нумерують лише ті формули і/чи рівняння, на які є посилання в тексті звіту чи додатка.

8.10.3 Формули та рівняння у звіті, крім формул і рівнянь у додатках, треба нумерувати арабськими цифрами наскрізно. Дозволено нумерувати в межах кожного розділу.

Якщо в тексті звіту чи додатка тільки одна формула чи рівняння, її нумерують – (1).

8.10.4 У кожному додатку номер формули чи рівняння складається з букви познаки додатка та порядкового номера формули чи рівняння у цьому додатку, відокремлених крапкою. Наприклад (А.3).

8.10.5 Номер формули чи рівняння друкують на їх рівні у крайньому правому положенні у круглих дужках. У багаторядкових формулах чи рівняннях їх номер проставляють на рівні останнього рядка.

8.10.6 Пояснення познак, що входять до формули чи рівняння, треба подавати безпосередньо під формулою або рівнянням у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення треба подавати без абзацного відступу з нового рядка, починаючи зі слова «де» без двокрапки. Познаки, яким встановлюють визначення чи пояснення, рекомендовано вирівнювати по вертикалі.

 Приклад оформлення математичної формули

8.10.9 У формулах і/чи рівняннях верхні і нижні індекси, а також показники степеня, в усьому тексті звіту повинні бути однакового розміру, але меншими за букву чи символ, до якого вони відносяться.

8.10.10 Переносити формули чи рівняння на наступний рядок дозволено тільки на знакові виконуваної операції, який пишуть в кінці рядка і на початку наступного. У разі перенесення формули чи рівняння на знакові операції множення застосовують знак «×». Перенесення на знаку ділення «:» слід уникати.

8.10.11 Формули, які подають одну за одною і не відокремлюють текстом, розділяють комою і розташовують одну під одною.

Приклад

f1(x,y)=S1,
f2(x,y)=S2

8.11 Посилання

8.11.1 У тексті звіту можна посилатися на структурні елементи самого звіту та інші джерела.

8.11.2 У разі посилання на структурні елементи самого звіту зазначають відповідно номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, позицій переліків, рисунків, формул, рівнянь, таблиць, додатків.

Посилаючись, треба використовувати такі вирази: «у розділі 4», «дивись 2.1», «відповідно до 2.3.4.1», «(рисунок 1.3)», «відповідно до таблиці 3.2», «згідно з формулою (3.1)», «у рівняннях (1.23) – (1.25)», «(додаток Г)» тощо.

Дозволено у посиланні використовувати загальноприйняті і застандартизовані скорочення згідно з ДСТУ 3582. Наприклад, «згідно з рис. 10»,

«відповідно до 2.3.4.1» та ін. У разі посилань на структурний елемент звіту доречно записувати: «згідно з 4», «відповідно до 2.3.4.1 б)», де літера відповідає рівню підпорядкованості.

8.11.3 Посилання на джерело інформації, наведене у переліку посилань, рекомендовано подавати так: номер у квадратних дужках, за яким це джерело зазначено у переліку посилань, та, за потреби, назва джерела, наприклад, «у роботах [2 – 3]».

8.11.4 Дозволено наводити посилання на джерела інформації у виносках. У цьому разі оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначеного номера.

Приклад

Цитата в тексті «… тільки 36 % респондентів відносять процес створення інформаційного суспільства до пріоритетних [3]1)».

Відповідне подання виноски:

1) [3] Пархоменко В.Д., Пархоменко О.В. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності: Монографія. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. -224 с.

Відповідний опис у переліку посилань:

3. Пархоменко В.Д., Пархоменко О.В. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності: Монографія. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. -224 с.

8.12 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)

Оформлення обкладинки (сторінки 1 і 2 обкладинки) повинно відповідати вимогам ДСТУ 4861.

8.13 Титульний аркуш

8.13.1 Інформацію, що подається на титульному аркуші, допускається розташовувати в будь-якому положенні, яке виконавець (виконавці) вважає припустимим з естетичної точки зору, і з використанням різних шрифтів.

8.13.2 Гриф обмеження доступу до змісту звіту чи розповсюдження інформації звіту подають, як правило, у правому верхньому куті титульного аркуша.

8.13.3 Ідентифікатори звіту рекомендовано розташовувати у такій послідовності:

 • індекс УДК – за таблицями Універсальної десяткової класифікації;
 • індекси МПК (міжнародної патентної класифікації) – за необхідності;
 • універсальний код продукції та послуг (УКПП) – за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016 (за необхідності);
 • номер державної реєстрації;
 • напис «Інв. № ».

Ідентифікатори, за винятком інвентарного номера, проставляє виконавець роботи.

Ідентифікатори проставляють один під одним.

8.13.4 Відомості про виконавця роботи – юридичну особу (організацію) або фізичну особу містять:

а) для юридичної особи (організації) – виконавця роботи:

1) назву центрального органу виконавчої влади або іншого структурного об’єднання, до системи якого належить організація;

2) повну і скорочену назву організації;

3) поштову адресу;

4) номери телефону, факсу та електронну адресу;

б) для фізичної особи – виконавця роботи:

1) ім'я (або першу літеру імені з крапкою) (по батькові – за бажанням автора) та прізвище;

2) домашню адресу, номер телефону та E-mail (за наявності).

Відомості про виконавця роботи, починаючи з поштової адреси, друкують у рядок, розділяючи комою з крапкою, і розташовують в верхній частині аркуша.

8.13.5 Гриф затвердження оформлюють лише у випадках, коли виконавцем роботи є юридична особа (організація).

Гриф затвердження складається зі слова «ЗАТВЕРДЖУЮ», посади із зазначенням назви організації, наукового ступеня, вченого звання особи, що затвердила звіт, особистого підпису, його розшифровки у вигляді імені або першої букви імені з крапкою та прізвища, і дати затвердження звіту. Тут же проставляють печатку організації.

Гриф затвердження, як правило, розташовують у верхньому правому куті аркуша.

8.13.6 Гриф погодження складається зі слова «ПОГОДЖЕНО», посади із зазначенням назви організації, наукового ступеня, вченого звання особи, що погодила звіт, особистого підпису, його розшифровки у вигляді імені або першої букви імені з крапкою та прізвища, і дати погодження звіту. Тут же проставляють печатку організації, що погодила звіт, якщо погодження виконувала зовнішня організація.

Якщо погодження проводилось листом, слід позначити скорочену назву організації, що погодила звіт, дату та вихідний номер листа.

Гриф погодження, як правило, розташовують у верхньому лівому куті аркуша.

Підписи і дати слід виконувати чорнилами (тушшю, пастою) чорного кольору.

Дату наводять парами арабських цифр у такій послідовності: число, місяць, рік. Наприклад, дату 18 серпня 2009 року записують так: 18.08.09. Дозволено наводити дату й у такій формі: 18.08.2009 р., або словесно-цифровим способом: 18 серпня 2009 року.

8.13.7 Повна назва документа містить:

а) слово «ЗВІТ», яке друкують великими літерами посередині рядка;

б) вид та назву роботи, за результатами якої підготовлено звіт.

Вид роботи друкують великими літерами, під видом роботи друкують її назву малими літерами з першої великої;

в) шифр роботи (якщо є);

г) назву звіту друкують великими літерами.

Якщо назва роботи і назва звіту збігаються, назву роботи друкують великими літерами, і ця назва слугує одночасно назвою звіту (додатки В.1 і В.2).

Якщо звіт складається з двох і більше частин, кожна частина повинна мати однакові титульний аркуш та назви роботи і звіту. У цьому разі на титульному аркуші другої й наступних частин наводять усі дані згідно з 4.2.2.

Дозволено не наводить інформацію, встановленою переліками д), ж), л) та м) 4.2.2 (додатки В.3 і В.4).

 Приклади

д) вид звіту – заключний або проміжний (друкують малими літерами в дужках посередині рядка);

ж) номер тома (книги), якщо звіти випускаються окремими томами (книгами), і/або номер частини, якщо звіт складається з кількох частин;

з) назву частини (за наявності) друкують після номера частини посередині рядка великими літерами.

Переноси слів у заголовках титульного аркуша не допускаються.

8.13.8 Підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи, оформлюють таким чином: ліворуч зазначають посади, наукові ступені, вчені звання керівника підрозділу організації – виконавця роботи і керівника роботи, далі залишають вільне місце для особистих підписів, а праворуч від них у відповідних рядках уміщують імена (або перші літери імен з крапкою) та прізвища осіб, які підписали звіт; нижче особистих підписів проставляють дати підписання.

Якщо виконавцем роботи є фізична особа, на титульному аркуші вміщують підпис, ім'я та прізвище фізичної особи (додаток В.5).

У разі, якщо всі необхідні підписи не вміщуються на титульному аркуші, можна перенести їх на наступну сторінку. На цю ж сторінку переносять всі наступні дані. У цьому випадку на першій сторінці титульного аркуша внизу праворуч роблять запис: «Продовження на наступній сторінці»; на наступній сторінці зверху ліворуч зазначають: «Продовження титульного аркуша».

8.13.9 Рік складання (затвердження) звіту розташовують посередині рядка в нижній частині титульного аркуша.

8.13.10 Дату пріоритету автора зазначають на титульному аркуші: «Рукопис закінчено…» з подальшим зазначенням дати переважно словесно-цифровим способом.

8.13.11 У спеціальних записах наводять, наприклад, назву конференції, де було представлено роботу, із зазначенням дати і місця проведення, або, якщо звіт був підготовлений як частина роботи, представленої на здобуття наукового ступеня, в кінці титульного аркуша зазначають: «Цей звіт підготовлений як частина роботи, представленої на здобуття наукового ступеня…».

8.14 Список авторів

8.14.1 Імена (або перші літери імен) та прізвища, посади, наукові ступені, вчені звання авторів у списку розміщують стовпцем. Ліворуч зазначають посади, наукові ступені, вчені звання, далі залишають вільне місце для особистих підписів, праворуч зазначають імена (або перші літери імен) та прізвища авторів. Біля кожного прізвища в дужках зазначають підготовлену ним фактичну частину звіту (додаток Г).

Якщо автор працює в іншій організації, там же в дужках наводять назву цієї організації.

Якщо до списку авторів включено фізичну особу, у дужках (після назви виконаної нею частини звіту) вказують її домашню адресу.

8.15 Переліки скорочень та умовних позначень

Переліки скорочень та умовних позначень слід розташовувати стовпцем. Ліворуч в абетковому порядку наводять скорочення або умовні позначення, а праворуч – їх розшифровку.

8.16 Додатки

8.16.1 Додатки позначають послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б і т.д.

Дозволено позначати додатки літерами латинської абетки, за винятком літер І та О.

У разі повного використання літер української і (або) латинської абеток дозволено позначати додатки арабськими цифрами.

Один додаток позначають як ДОДАТОК А.

8.16.2 За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка відповідно до вимог 8.4. У такому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатка Г; Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д; Ж.1.3.3.4 – підпункт 1.3.3.4 додатка Ж.

8.16.3 Рисунки, таблиці, формули та рівняння у тексті додатків слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.3 – третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша формула додатка А.

Якщо в додатку один рисунок, одна таблиця, одна формула чи одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця Г.1, формула (В.1).

У посиланнях у тексті додатка на рисунки, таблиці, формули, рівняння слід дотримуватися вимог 8.11.2.

8.16.4 Переліки, примітки і виноски в тексті додатка оформляють і нумерують відповідно до вимог 8.7, 8.8, 8.9.

8.16.5 Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатися незалежно від тих, які цитують в основній частині звіту, і мають бути перелічені наприкінці кожного додатка в переліку посилань.

Форма цитування, правила складання переліку посилань і виносок у додатках аналогічні прийнятим у основній частині звіту. Перед номером цитати і відповідним номером у переліку посилань і виносках ставлять позначення додатка.

8.17 Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)

Оформлення обкладинки (сторінки 3 і 4 обкладинки) виконують відповідно до ДСТУ 4861.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

One Response to Структура та правила оформлення звітів у сфері науки

 • Підготовка наукових звітів says:

  Є питання, щодо внесення коду завдання до таблиць, малюнків, формул. З 2012 р. у нас з'явилась вимога вносити цей код до номерів розділів і підрозділів (раніше цього не було).


  Наприклад:

  ЗМІСТ

  26.01.06.02.П.1 ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

  26.01.06.02.П.1.1 Мета і програма НДР

  26.01.06.02.П.1.2 Матеріал і методики досліджень

  А є ще й такий підпункт 26.01.06.02.П.1.2.1.2.2

  Рисунок 26.01.06.02.П.1 Діаграма Парето* для виконання заходів трансферу інновацій згідго плану маркетингу

  *Діаграма Парето


  Так весь текст звіту "забитий" цими кодами й представлена у звіті інформація важко сприймається –  "рябить".

  Виникають питання

  1. Де ці вимого прописані, адже в ДСТУ їх немає? Якщо ці вимоги є власною ініціативою, яку хтось колись проявив для зручності ідентивфікації звітів у загальній підшивці наукових робіт, то чи можливо переглянути ці вимоги у бік спрощення.

  2. В чому така необхідність вводити такі вимоги ще й до нумерації розділів і підрозділів?

  3. З ким ці питання вирішуються?

  Кращим рішенням буде якщо код завдання писати на кожній сторінці зліва у верхньому колонтитулі, а зправа буде номер сторінки. Тоді не потрібно буде дописувати код завдання у номера малюнків, таблиць, формул, розділів і підрозділів.

  Яка Ваша думка з цього приводу?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)