Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Структура та правила оформлення звітів у сфері науки

5 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ

5.1 Вступ

5.1.1 Структурний елемент «Вступ» розташовують після передмови, якщо така є, починаючи з нової сторінки.

5.1.2 У вступі стисло викладають:

 • оцінку сучасного стану об'єкту дослідження або розробки, розкриваючи практично розв’язані задачі провідними науковими центрами та фірмами, а також провідними вченими і фахівцями у даній галузі;
 • світові тенденції розв’язання поставлених проблем та/або завдань;
 • актуальність роботи та підстави для її виконання;
 • мету роботи та можливі сфери застосування;
 • взаємозв'язок з іншими роботами.

5.1.3 У вступі проміжного звіту з окремого етапу роботи наводять цілі і завдання на цьому етапі та їхнє місце у виконуваній роботі в цілому.

5.1.4 У вступі заключного звіту вміщують перелік назв усіх проміжних звітів.

5.2 Суть звіту

5.2.1 Суть звіту – це викладення відомостей про предмет (об’єкт) дослідження або розроблення, котрі є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи (опис: теорії; методів роботи; характеристик і/або властивостей створеного об’єкта; принципів дії об’єкта та основних принципових рішень, що дають уявлення про його устрій; метрологічного забезпечення та ін.) та її результатів.

5.2.2 Викладаючи суть звіту, приділяють особливу увагу новаціям роботи, зокрема таким, як питання сумісності, взаємозамінності, надійності, безпечності, екологічності, ресурсоощадності тощо.

5.2.3 Якщо у звіті необхідно навести повні докази (наприклад, математичні – у звітах, що не мають безпосереднього відношення до предмету математики) або подробиці дослідження (розроблення), їх вміщують у додатках.

5.2.4 Суть звіту викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти (за потреби) поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Текст суті звіту може поділятися тільки на пункти.

5.2.5 Якщо у звіті необхідно навести інформацію про нові аспекти роботи, інтерпретацію або коментарі до результатів та причин, на ґрунті яких роблять висновки чи рекомендації, у звіт вводять окремий розділ або підрозділи, що мають дискусійний характер. Дискусійні підрозділи можна включати у розділи, де подаються результати роботи.

Викладаючи суть звіту, бажано вживати застандартизовану наукову і/або науково-технічну термінологію, запроваджену національними стандартами на терміни та визначення понять.

5.2.6 У звіті треба використовувати основні, похідні чи позасистемні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць (SI) відповідно до ДСТУ 3651.0, ДСТУ 3651.1 та ДСТУ 3651.2.

Якщо виміри проведено в інших одиницях, то при викладанні найважливіших результатів одержані числові значення рекомендовано у дужках подати в одиницях SI.

5.2.7 Відповідальність за достовірність відомостей, які містить звіт, несе виконавець – юридична особа (організація) або фізична особа, що склала звіт.

5.3 Висновки

5.3.1 Структурний елемент «Висновки» розташовують після викладення суті звіту, починаючи з нової сторінки.

5.3.2 У висновках наводять:

 • оцінку одержаних результатів і їх відповідність сучасному рівню наукових та технічних знань;
 • ступінь впровадження та можливі галузі використання результатів роботи;
 • інформацію щодо створення нового приладу та розроблення методики проведення вимірювання на ньому;
 • наукову, науково-технічну, соціально-економічну значущість роботи;
 • доцільність продовження досліджень за відповідною тематикою та інше.

5.3.3 Текст висновків може поділятися на пункти.

5.4 Рекомендації

5.4.1 У звіті на основі одержаних висновків можуть наводитись рекомендації.

5.4.2 Структурний елемент «Рекомендації» (за наявності) вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки.

5.4.3 У рекомендаціях визначають необхідність проведення подальших робіт, приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження чи розроблення.

5.4.4 Рекомендації повинні носити конкретний характер і бути повністю підтвердженими звітною роботою.

За необхідності рекомендації можуть спиратися на додаткові розрахунки, які наводять у додатку.

5.4.5 Текст рекомендацій може поділятися на пункти.

5.5 Перелік посилань

5.5.1 Перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту, наводять у кінці тексту звіту перед додатками (якщо такі є), починаючи з нової сторінки.

У переліку посилань бібліографічні описи подають у порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

5.5.2 Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1.

5.5.3 Джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять у окремому переліку посилань, який розташовують у кінці цього додатку.

6 ВИМОГИ ДО ДОДАТКІВ

6.1 Призначення додатків

6.1.1 Щоб уникнути переобтяження викладу основного матеріалу звіту, у структурному елементі «Додатки» вміщують матеріал, що доповнює або унаочнює звіт, який:

 • є необхідним для повноти звіту, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;
 • не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту через великий обсяг або способи відтворення;
 • може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі.

6.1.2 Додатки розташовують у порядку посилання на них у тексті звіту.

6.1.3 У додатки можуть бути включені:

 • допоміжні рисунки і таблиці;
 • матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основного тексту (фотографії; проміжні розрахунки, формули, математичні докази; протоколи випробувань; висновок метрологічної експертизи; копія технічного завдання або документа, що замінює технічне завдання; інструкції та методики, розроблені у процесі виконання робіт та ін.);
 • опис нової апаратури, приладів, які використовувались під час проведення експерименту, вимірів та випробувань;
 • додатковий перелік джерел, на які не було посилань у звіті, але які можуть викликати інтерес користувачів звіту;
 • інша інформація.

6.1.4 У додатки до звіту про роботу, в складі якої передбачено проведення патентних досліджень, мають бути включені звіт про патентні дослідження та бібліографічний список публікацій і патентних документів, розроблених у процесі виконання роботи, та оформлені відповідно до ДСТУ 3575.

6.2 Типи додатків

6.2.1 Додатки до звіту можуть бути подані:

 • як продовження тексту основної частини звіту;
 • як відокремлена самостійна частина звіту;
 • як окрема книга (том).

6.2.2 Якщо додатки є продовженням тексту основної частини звіту, нумерація сторінок додатків – це продовження нумерації сторінок звіту. Кожен додаток повинен мати заголовок, який друкують вгорі прописними літерами і симетрично до тексту сторінки. Над заголовком, але посередені рядка, друкують слово «ДОДАТОК» і велику літеру української абетки, що позначає додаток. Текст кожного додатка починають з нової сторінки.

6.2.3 Якщо у звіті як додаток наводиться документ, що має самостійне значення (наприклад, патентні дослідження, технічні умови, технологічний регламент, атестована методика проведення досліджень, стандарт і інше) та оформлений згідно з вимогами до цього документа, тоді у додатку вміщують його копію без будь-яких змін в оригіналі. У копії цього документа вгорі справа проставляють нумерацію сторінок звіту, як належить при нумерації додатка, а знизу – зберігають нумерацію сторінок документа.

У цьому випадку на окремому аркуші друкують великими літерами слово «ДОДАТОК», його позначення великою літерою української абетки, а під ним, симетрично відносно сторінки, друкують назву документа. Аркуш з цією інформацією також нумерують.

6.2.4 Великі за обсягом сторінок додатки можна оформлювати як відокремлену самостійну частину із самостійним титульним аркушем, оформленим за 8.16, але без грифу затвердження (погодження) та підписів відповідальних осіб. Дату пріоритету автора та будь-які спеціальні записи подають на розсуд автора (авторів) звіту.

Нумерація сторінок відокремленої самостійної частини є продовженням нумерації сторінок основної частини звіту.

6.2.5 У разі випуску звітів окремими книгами (томами), що пов’язані між собою спільною темою (зібрання звітів), кожний такий звіт повинен мати спільну для всіх книг (томів) назву роботи та індивідуальну назву кожної книги (тома). Оформлюють кожну книгу звіту за всіма вимогами до оформлення звичайних звітів.

Остання книга (том) може містити повний зміст усього зібрання звітів.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

One Response to Структура та правила оформлення звітів у сфері науки

 • Підготовка наукових звітів says:

  Є питання, щодо внесення коду завдання до таблиць, малюнків, формул. З 2012 р. у нас з'явилась вимога вносити цей код до номерів розділів і підрозділів (раніше цього не було).


  Наприклад:

  ЗМІСТ

  26.01.06.02.П.1 ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

  26.01.06.02.П.1.1 Мета і програма НДР

  26.01.06.02.П.1.2 Матеріал і методики досліджень

  А є ще й такий підпункт 26.01.06.02.П.1.2.1.2.2

  Рисунок 26.01.06.02.П.1 Діаграма Парето* для виконання заходів трансферу інновацій згідго плану маркетингу

  *Діаграма Парето


  Так весь текст звіту "забитий" цими кодами й представлена у звіті інформація важко сприймається –  "рябить".

  Виникають питання

  1. Де ці вимого прописані, адже в ДСТУ їх немає? Якщо ці вимоги є власною ініціативою, яку хтось колись проявив для зручності ідентивфікації звітів у загальній підшивці наукових робіт, то чи можливо переглянути ці вимоги у бік спрощення.

  2. В чому така необхідність вводити такі вимоги ще й до нумерації розділів і підрозділів?

  3. З ким ці питання вирішуються?

  Кращим рішенням буде якщо код завдання писати на кожній сторінці зліва у верхньому колонтитулі, а зправа буде номер сторінки. Тоді не потрібно буде дописувати код завдання у номера малюнків, таблиць, формул, розділів і підрозділів.

  Яка Ваша думка з цього приводу?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)