Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Структура та правила оформлення звітів у сфері науки

 4 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ

4.1 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)

4.1.1 Структурний елемент «Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)» надає користувачеві загальне уявлення про звіт і тому має бути зрозумілим, логічним та інформативним.

4.1.2 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) (за наявності) має зовнішній та внутрішній боки.

4.1.3 Зовнішній бік обкладинки (сторінка 1 обкладинки) містить такі дані:

 • ідентифікатори звіту;
 • міжнародний стандартний номер книги (ISBN) відповідно до ДСТУ 3814 або міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN) відповідно до ДСТУ 4515;
 • відомості про виконавця роботи – юридичну особу (організацію) або фізичну особу;
 • повну назву документа;
 • ім'я (імена) чи перша літера імені (імен) та прізвище (прізвища) автора (авторів) звіту. Дозволено наводити ініціали автора (авторів) та його (їх) прізвище (прізвища);
 • рік видання звіту;
 • назву організації, яка має право розповсюджувати звіт;
 • гриф обмеження доступу до інформації, викладеної у звіті (за необхідності).

4.1.4 Спеціальні записи, що стосуються додержання авторського права, видання та продажу; юридичні інструктивні позначення щодо процедури користування або дозволу про тимчасове користування можна розміщувати як на зовнішньому (сторінка 1 обкладинки), так і на внутрішньому (сторінка 2 обкладинки) боці обкладинки.

4.1.5 Внутрішній бік обкладинки (сторінка 2 обкладинки) можна використовувати для розміщення передмови до звіту.

4.1.6 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) може містити також іншу інформацію відповідно до вимог чинних в Україні національних стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи.

4.2 Титульний аркуш

4.2.1 Титульний аркуш є першою сторінкою звіту і основним джерелом бібліографічної інформації, необхідної для опрацювання та пошуку документа.

4.2.2 Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послідовності:

а) гриф обмеження доступу до інформації, викладеної у звіті або стосовно умов розповсюдження звіту (за потреби);

б) ідентифікатори звіту;

в) міжнародний стандартний номер книги (ISBN) відповідно до ДСТУ 3814 або міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN) відповідно до ДСТУ 4515 – у разі видання звіту;

г) відомості про виконавця роботи – юридичну особу (організацію) або фізичну особу;

д) грифи затвердження та погодження (останнє – за необхідності);

е) повна назва звіту;

ж) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

к) рік складення (затвердження) звіту;

л) дата пріоритету автора (за необхідності);

м) за необхідності – будь-які спеціальні записи (відомості про зв'язок даного звіту з іншими роботами, наприклад, звіт є частиною поданої до захисту дисертації; виконання роботи за темою цільової державної програми; робота є ініціативною тощо).

4.3 Список авторів

4.3.1 Структурний елемент «Список авторів» (за наявності) розташовують після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки.

4.3.2 У списку авторів в загальному випадку наводять імена (або перші літери імен) та прізвища авторів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання із зазначенням частини звіту, підготовленої конкретним автором.

4.3.3 Якщо звіт виконаний одним автором, то його ім'я (або першу літеру імені) та прізвище, посаду, наукову ступінь, вчене звання слід подавати на титульному аркуші звіту.

4.4 Реферат

4.4.1 Структурний елемент «Реферат» розміщують безпосередньо за списком авторів (якщо такий є) на новій сторінці і викладають дотримуючись вимог стандарту ДСТУ ГОСТ 7.9.

4.4.2 У рефераті стисло подаються відомості про звіт, які дозволяють прийняти рішення стосовно доцільність ознайомлення з ним.

4.4.3 При виданні звіту перед текстом реферату подають повний бібліографічний опис звіту, який виконують відповідно до вимог чинного стандарту з інформації, бібліотечної та видавничої справи ДСТУ ГОСТ 7.1.

4.4.4 Реферат має містити:

 • відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість рисунків, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (наводять усі відомості, включаючи дані додатків);
 • текст реферату;
 • перелік ключових слів.

Реферат може містити інформацію про умови розповсюдження звіту.

4.4.5 Текст реферату повинен відбивати подану у звіті інформацію у такій послідовності:

 • об'єкт дослідження або розроблення;
 • мета роботи;
 • методи дослідження та перелік апаратури;
 • результати та їх новизна;
 • основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та показники;
  ступінь впровадження;
 • взаємозв’язок з іншими роботами;
 • рекомендації щодо використання результатів роботи;
 • галузь застосування;
 • економічна чи соціально-економічна ефективність роботи;
 • значимість роботи;
 • висновки, пропозиції щодо розвитку об'єкта дослідження (розроблення) та доцільності продовження досліджень.

Якщо відсутня інформація із деяких зазначених питань, її випускають, зберігаючи послідовність викладення матеріалу.

4.4.6 Реферат рекомендовано виконувати на одній сторінці формату А4 і обсягом не більше 500 слів.

4.4.7 У разі випуску звітів окремими томами (книгами), пов’язаними між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт повинен мати реферат свого тому (книги), котрий зазначав би його зв'язок з іншими томами (книгами) звітів даної серії.

4.4.8 Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті звіту, та умови розповсюдження звіту, якщо такі виставляються, вміщують після тексту реферату.

Перелік ключових слів має містити від 5 до 15 слів (словосполук). Рекомендовано подавати їх із прямим порядком слів у називному відмінку однини, розташованих за українською абеткою та розділених комами.

4.4.9 Приклад складання «Реферату» наведено у додатку А.

4.5 Зміст

4.5.1 Структурний елемент «Зміст» (за наявності) розташовують після реферату, починаючи з нової сторінки.

4.5.2 До змісту включають такі структурні елементи: «Перелік скорочень та умовних позначень», «Передмову», «Вступ», послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок) суті звіту, «Висновки», «Рекомендації», «Перелік посилань», назви «Додатків» із зазначенням номера сторінки початку структурного елемента.

4.5.3 Якщо звіт складається з двох і більше частин, у кожної частини повинен бути свій зміст. При цьому в кінці змісту першої частини перелічують номери й назви (за наявності) всіх наступних частин звіту. Перша частина звіту може містити зміст усього звіту.

4.5.4 У разі випуску окремих томів (книг), пов’язаних між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт повинен мати свій зміст відповідного тому (книги). Останній том (книга) може містити зміст усього зібрання звітів.

4.5.5 Зміст складають, якщо звіт містить не менше двох розділів, або один розділ і додаток за загальної кількості сторінок не менше десяти.

4.5.6 Приклад подання змісту першої частини звіту, що складається з декількох частин, наведено у додатку Б.

4.6 Переліки скорочень та умовних позначень

4.6.1 Цей структурний елемент (за наявності) може містити переліки скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів.

4.6.2 Усі прийняті в звіті малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті звіту наводять їх розшифровку.

4.6.3 Назву цього структурного елемента визначає виконавець (виконавці) звіту.

4.7 Передмова

4.7.1 Передмова (за наявності) містить супровідні нотатки, що пояснюють певні аспекти роботи, простежують історичні умови зазначеної роботи тощо.

4.7.2 Структурний елемент «Передмова» розміщують після «Переліків символів та умовних позначень», починаючи з нової сторінки. Також передмову допускається розміщувати на внутрішньому боці передньої обкладинки (сторінка 2 обкладинки).

4.7.3 Якщо звіт має дві і більше частин, передмову складають до усього звіту і вміщують у першій частині.

4.7.4 У разі випуску окремих томів (книг), пов’язаних між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт може містити передмову.

1) Структурний елемент «Обкладинка» (сторінки 3 і 4 обкладинки) подають у разі видання звіту.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

One Response to Структура та правила оформлення звітів у сфері науки

 • Підготовка наукових звітів says:

  Є питання, щодо внесення коду завдання до таблиць, малюнків, формул. З 2012 р. у нас з'явилась вимога вносити цей код до номерів розділів і підрозділів (раніше цього не було).


  Наприклад:

  ЗМІСТ

  26.01.06.02.П.1 ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

  26.01.06.02.П.1.1 Мета і програма НДР

  26.01.06.02.П.1.2 Матеріал і методики досліджень

  А є ще й такий підпункт 26.01.06.02.П.1.2.1.2.2

  Рисунок 26.01.06.02.П.1 Діаграма Парето* для виконання заходів трансферу інновацій згідго плану маркетингу

  *Діаграма Парето


  Так весь текст звіту "забитий" цими кодами й представлена у звіті інформація важко сприймається –  "рябить".

  Виникають питання

  1. Де ці вимого прописані, адже в ДСТУ їх немає? Якщо ці вимоги є власною ініціативою, яку хтось колись проявив для зручності ідентивфікації звітів у загальній підшивці наукових робіт, то чи можливо переглянути ці вимоги у бік спрощення.

  2. В чому така необхідність вводити такі вимоги ще й до нумерації розділів і підрозділів?

  3. З ким ці питання вирішуються?

  Кращим рішенням буде якщо код завдання писати на кожній сторінці зліва у верхньому колонтитулі, а зправа буде номер сторінки. Тоді не потрібно буде дописувати код завдання у номера малюнків, таблиць, формул, розділів і підрозділів.

  Яка Ваша думка з цього приводу?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)