Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Алгоритм SWOT-аналізу | Конспект маркетолога

SWOT-аналіз широко застосовується в різних сферах менеджменту. Він дозволяє обрати вірну стратегію для досягнення поставленої мети.

Приклад повного SWOT-Аналізу трансферу інновацій через мережу Інтернет


 

1. Визначення мети проведення SWOT-аналізу.

2. Розробка Матриці SWOT-аналізу по стандартній формі:

  •  Внутрішнє середовище: S – сильні сторони, W – слабкі сторони.
  • Зовнішнє середовище: O – можливості, T – загрози.

У кожному стовпчику фактори вказуються у порядку пріоритетності (оптимальна кількість факторів – 6 – 8).

 3. Обгрунтування факторів середовищ.

Реальність і справедливість кожного фактору відображається відповідними даними (у тому числі у порівнянні з конкурентами).

S. Перевірка сильних сторін:

Для кожної сильної сторони визначаємо по 2-а питання:

  • Яким чином сильна сторона покращує кінцевий результат ?
  • Чи спричиняє сильна сторона конкурентну перевагу ?

 Фактори, що попали до сильних сторін, але не покращують кінцевий результат, або не впливають на конкурентну перевагу виключають.

W. Перевірка слабких сторін:

По кожній слабкій стороні вказуємо яким чином фактор впливає на кінцевий результат чи на конкурентну перевагу?

Фактори, які відомі, але не впливають на кінцевий результат чи конкурентну перевагу виключають.

O. Перевірка можливостей:

Для кожної можливості визначаємо:

  • Як ця можливість покращує кінцевий результат ?
  • Чи достатньо ресурсів на реалізацію даної можливості ?

Якщо відповіді на 1-ше питання відсутня, то виключаємо можливість. Якщо ресурсів не достатньо, то можливість виключається.

Т. Перевірка загроз

Для кожної загрози визначаємо:

  • Як загроза погіршує кінцевий результат ?
  • Які строки виникнення загрози.

Якщо відповідь на 1-ше питання відсутнє, або строки мають значний термін, то загроза виключається.

4. Заповнення таблиці факторів.

Ключові висновки записують у вигляді стратегій покращення кінцевого результату за рахунок сильних сторін і можливостей, а також послаблення слабких сторін і загроз.

 5. Побудова таблиці стратегій.

В таблиці зазначають заходи щодо здійснення стратегій у порядку їх пріоритетності від більшого до меншого. Заходи спрямовані на вирішення питань:

S. Як сильні сторони максимально використати для покращення кінцевих результатів і конкурентних переваг?

W. План дій по перетворенню слабких сторін в сильні ? Як скрити слабкі сторони, якщо їх неможливо змінити ? План дій в перетворення загроз в можливості. Як в максимально короткі строки захиститись від загроз ?

O. Як в короткі строки реалізувати можливості ?

Розробка плану дій щодо розвитку можливостей за рахунок сильних сторін.

T. Як мінімізувати слабкі сторони і послабити загрози?

6. Складання плану заходів з вказаними строками й потребами у ресурсах

Структура плану: захід щодо реалізації стратегії; вагомість; фінансові затрати; кількість виконавців; строк виконання; відповідальні.

7. Побудова діаграми Парето.

У кінцевому рахунку детальний SWOT аналіз дозволяє отримати оптимізований план виконання завдань для досягнення поставленої мети з вказаними строками виконання, кількістю виконавців, затратами, потребі в інших ресурсах, тощо.


shine Зміна підходів щодо організації та проведення НДР для покращення трансферу інновацій  Приклад повного SWOT-Аналізу трансферу інновацій через мережу Інтернет

Мета: просування розробок і послуг відділу птахівництва через мережу Інтернет.

Матриця SWOT-аналізу

S – сильні сторони

W – cлабкі сторони

Досвід розробки Інтернет-сайтів, можливість удосконалення програмного коду, навички виготовлення рекламних матеріалів та навчальних фільмів.

Низька інформованість потенційних споживачів щодо наукової діяльності відділу птахівництва.

Розроблені друковані і електронні методичні матеріали, компютерні програми і навчальні презентаційні матеріали.

Неефективний механізм зворотного зв’язку розробників і потенційних споживачів.

Розроблена структура і програмний код системи CMS консультаційного центру з питань птахівництва

Низька інформованість потенційних споживачів про стан птахівництва України і світу, актуальних питань реформування галузі, розробки нових ДСТУ, трансферу технологій.

Розроблена структура і програмний код СMS системи управління базою завершених наукових розробок для організації групової роботи з доступом як розробників так і потенційних споживачів

Неефективний механізм систематизації інформації щодо завершених наукових розробок відділу птахівництва, Низька інформованість потенційних споживачів щодо розробок відділу птахівництва.

 

Неефективний механізм розповсюдження методичних рекомендацій та іншої продукції, що може бути реалізованою споживачам.

 

Відсутність додаткових коштів на створення сайту і розміщення його в Інтернеті.

 

Сторінка відділу птахівництва входить до складу головної організації і є другорядною.

O – можливості

T – загрози

Створення Інтернет-сайту організації і розміщення його на безкоштовному хостингу, використання системи управління сайту CMS з безкоштовною ліцензією

Загроза внесення змін сайту внаслідок хакерської атаки.

Розміщення інформації на інших ресурсах Інтернет, інформування через Е-mail

Втрата сайту внаслідок реорганізації структури відділу.

Створення інформаційного сайту для розміщення інформації про маркетингові дослідження ринків птахівництва України і Світу, розробку нових ДСТУ, актуальних питань реформування галузі птахівництва і трансферу інновацій.

Закриття сайту внаслідок збільшення навантаження з-за ззростання відвідуваності сайту користувачами Інтернет і роботами пошукових систем Інтернету.

Створення Інтернет-магазину.

Втрата інформації, розміщеної на сайті внаслідок непередбачуваних обставин.

Отримання додаткових надходжень за рахунок надання послуг щодо розробки рекламних матеріалів, електронних довідників, комп’ютерних програм, навчальних фільмів тощо.

 

Створення окремого Інтернет-сайту відділу птахівництва з новою адресою і розміщення його на новому платному хостингу.

 

Регулярне резервування інформації.

 

Використання платного хостингу для розміщення сайту.

 

Заходи щодо здійснення SWOT стратегій з групуванням методом ABC

п.п.

Назва заходу, попередній план

Рівень впливу

Вирішеність поставленої мети

1

Розробка Інтернет-сайту Інституту

 

1. Пошук безкоштовної системи управління сайтом (CMS), яка б дозволила створити динамічний Інтернет-сайт організації і мала можливість полегшити оформлення сайту та зміну його оформлення. (Обрано СMS joomla).

2. Узгодження головних принципів створення сайту, обговорення першочергових завдань.

2. Розробка попередньої теми оформлення сайту та структури подання інформації, установка СMS на хостинг.

3. Збір інформації та заповнення бази даних сайту, META-тегів.

4. Реестрація Інтернет-сайту в пошукових системах та каталогах, обмін дінками між сайтами подібної тематики.

5. Пошук помилок і оптимізація сайту.

21%

21%

2

Створення консультаційного центру

1. Удосконалення існуючого програмного коду консультаційного центру.

2. Вирішення питання зворотного зв'язку шляхом прямої пересилки повідомлень на Е-mail експерта, занесення інформації про споживачів і їх питання до загальної бази даних.

3. Збір інформації про експертів. (контактна інформація, перелік питань, персональні лінки.

4. Відладка програмного коду, розміщення CMS сайту та реєстрація нового доменного імені www.info,avian.ho.ua

17%

38%

3

Розгортання бази даних завершених наукових розробок

1. Розміщення CMS бази даних (БЗНР) на хостингу, реєстрація доменного імені www.works.avian.ho.ua
2. Ознайомлення розробників щодо правилами роботи щодо заповнення інформації про завершені наукові розробки.
3. Групова робота розробників над заповненням бази даних завершених наукових розробок.

4. Підключення БЗНР до консультаційного центру.

15%

52%

4

Створення Інтернет-магазину

1. Пошук простої CMS Інтернет-магазину з розповсюдженням за безкоштовною ліцензією.

2. Реєстрація імені сайту, встановлення CMS на хостингу.

3. Збір інформації про товари (послуги), заповнення бази даних Інтернет-магазину.

4. Розробка емблем для товарів (графічні матеріали, демонстраційні відеоматеріали, тощо), внесення доповнень на сайт Інтернет-магазину.

13%

65%

5

Створення інформаційного блогу Poultry Market

(інформування про стан і акруальні питання галузі, розробка і обговорення нових ДСТУ).

1. Підготовка CMS WordPress на хостінг (підбір потрібних плагінів, розробка теми оформлення і структури представлення інформації.)

2. Реєстрація доменного імені сайту www.market.avianua.com, встановлення CMS на хостинг.

3. Збір інформації про ДСТУ, наукові статті, новини галузі, підготовка аналітичних оглядів, тощо.

2. Розміщення інформації на сайті.

4. Оптимізація сайту для пошукових систем Інтернету.

10%

75%

6

Удосконалення програмного коду CMS сайтів

1. Автоматизація головних завдань сайту, програмування поведінки сайту в залежності від навантаження на сайт, часу, групи відвідувачів, тощо.

2 Посилення захисту CMS додатковим програмним кодом.

3. Автоматизація резервного копіювання даних.

8%

83%

7

Просування інтернет сайтів у мережі Інтернет

1. Розміщення інформації про розробки на дошках оголошень сторонніх інетрнет-сайтів.

2. Написання програмного коду для автоматизації розсилки кореспонденцій на E-mail контрагентів і потенційних споживачів.

3. Розробка безкоштовних електронних продуктів з перелінковкою на сайт відділу птахівництва (компютерні програми, електронні довідники, тощо).

4. Організація опитувань відвідувачів на актуальні питання.

6%

90%

8

Залучення додаткових коштів

1. Розробка нових інформаційних продуктів.

2. Формування інсталяційних пакетів електронних довідників, комп'ютерних програм, тощо.

3. Розробка ліцензійного договору про захист авторських прав та розповсюдження електронних матеріалів.

4. Розробка захисту електронних матеріалів від несанкціонованого розповсюдження.

5. Розробка рекламних матеріалів щодо нової продукції.

6. Визначення вартості розробок, постановка на бухгалтерський облік.

7. Розміщення інформації в Інтернеті, організація зворотного зв’язку з розробниками.

6%

96%

9

Покращення якості хостингу і конверсії сторінки відділу птахівництва

 

(У зв’язку з зростанням навантаження на сервер)

1. Аналіз вартості послуг хостингу в Україні, пошук хостингу, що задовольняє умовам навантаження на сервер та сприятливої ціни.

2. Надання облікового запису користувача, оплата хостингу, організація дворівневого захисту, підготовка хостингу для розміщення програмного коду Інтернет-сайту.

3. Реєстрація доменного імені www.avianua.com

4. Переміщення Інтернет-сайту з безкоштовного хостингу на платний.

4%

100%

Результати здійснення стратегій за планом заходів SWOT-аналізу щодо трансферу інновацій через мережу Інтернет

В ході проведеного SWOT-аналізу просування розробок і послуг з птахівництва Інституту тваринництва через мережу Інтернет отриманий план заходів що дозволяє в максимально короткі строки досягти поставленої мети. Згідно методом АВС – аналізу заходи 1–5 дозволяють вирішити 75% від обсягу всієї роботи (A), заходи 6–8 відповідають за 20% питань (B), і останній захід 5% дозволяє у повному обсязі досягти поставленої мети.

У результаті виконання всіх заходів досягнуті наступні результати:

1. Покращення інформованості потенційних споживачів про інноваційні розробки Державної дослідної станції птахівництва НААН через інтернет-сайт www.avianua.com/ua/ .

2. Організація зворотного зв’язку з розробниками інноваційної продукції через консультаційний центр www.avianua.com/info/ .

3. Створення інтерактивної бази даних завершених наукових розробок www.avianua.com/development/ , що має багаторівневий доступ через мережу Інтернет як для розробників, так і для потенційних споживачів.

4. Інформування про стан птахівництва в Україні і світі, обговорення нових ДСТУ, розгляд питань реформування птахівництва, трансфер інновацій, розміщення наукових статей, тощо (сайт www.market.avianua.com) .

5. Отримання додаткових коштів від розповсюдження методичних рекомендацій, брошур, книг, електронних довідників, комп’ютерних програм, іншої продукції, розробленої науковцями відділу птахівництва через створений Інтернет-магазин «Для птахівника»  www.avianua.com/pticevod/ .

Ю.Б. Іщенко, н.с. ДДСП НААН

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)