Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


ДСТУ 8104:2015. Яйця харчові, продукти яєчні. Методи визначання мікробіологічних показників

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до методів мікробіологічного контролювання харчових яєць, рідких та сухих яєчних продуктів, виготовлених із яєць сільськогосподарської птиці і призначених для харчових цілей:

  • визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів;
  • визначання бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій);
  • виявляння бактерій роду Salmonella;
  • виявляння бактерій роду Proteus;
  • виявляння бактерій Staphylococcus aureus.

1.2 Методи призначені для визначання кількості або якісного виявлення мікроорганізмів:

класичними методами – прямим посівом у спеціальні мікробіологічні середовища певного об’єму (маси) досліджуваної проби чи її розведення;

альтернативними і швидкими методами мікробіологічних досліджень – можливі методи виконання мікробіологічних досліджень на підставі нових технік та технологій у сучасній мікробіології, які дозволені до використання в Україні.

1.3 Вимоги стандарту застосовують у державних лабораторіях ветеринарної медицини, лабораторіях птахівницьких підприємств, які працюють за стандартизованими методиками щодо контролювання мікробіологічних показників харчових яєць та яєчних продуктів, в науково-дослідних установах.

1.4 Вимоги щодо безпеки мікробіологічного контролю яєчних продуктів та охорони довкілля викладено в розділах 6 та 7 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3583-97 Сіль харчова. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 3696-2003 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевiряння

ДСТУ 4221–2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 5028:2008 Яйця курячі харчові. Технічні умови

ДСТУ ISO 6887-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Готування досліджуваних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного досліджування. Частина 1. Загальні правила готування вихідної суспензії та десятикратних розведень

ДСТУ ISO 6688-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод підраховування коагулазо-позитивних стафілококів (Staphilococcus aureus та інших видів). Частина 1. Метод з використовуванням агарового середовища Беард-Паркера

ДСТУ ISO 13683:2003 Стерилізація виробів медичної призначеності. Вимоги до валідації і поточного контролювання. Стерилізація вологим теплом

ДСТУ ISO/TS 11133-1:2005 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Настанови щодо готування та виробництва поживних середовищ. Частина 1. Загальні настанови щодо виготовлення поживних середовищ

ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1:2004 Чисті приміщення і пов’язані з ними контрольовані середовища. Частина 1. Класифікація чистоти повітря у медичних установах гарантованої якості в лабораторії

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 (2001) ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура захисту)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия (Реактиви. Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 171-81 Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия (Дріжджі хлібопекарські пресовані. Технічні умови)

ГОСТ 245-76 Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Технические условия (Натрій фосфорнокислий однозаміщений 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1027-67 Реактивы. Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Реактиви. Свинець (ІІ) оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови)

ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый. Технические условия (Натрій двовуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3145-84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия (Годинники механічні з сигнальним пристроєм. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4159-79 Йод. Технические условия (Йод. Технічні умови)

ГОСТ 4198–75 Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия (Калій фосфорнокислий однозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 4208-72 Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия (Реактиви. Сіль закису заліза та амонію подвійна сірчанокисла (сіль Мора). Технічні умови)

ГОСТ 4209-77 Магний хлористый 6-водный. Технические условия (Магній хлористий 6-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия (Реактиви. Калій йодистий. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 5833-75 Сахароза. Технические условия (Сахароза. Технічні умови)

ГОСТ 6038-79 D-глюкоза. Технические условия (D-глюкоза. Технічні умови)

ГОСТ 6417-78 Фенол. Технические условия (Фенол. Технічні умови)

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця покривні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 6691-77 Карбамид. Технические условия (Карбамід. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Общие технические условия (Гліцерин дистильований. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8074-82 Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования (Мікроскопи інструментальні. Типи, основні параметри та розміри. Технічні вимоги)

ГОСТ 8253-79 Мел химически осажденный. Технические условия (Крейда хімічно осаджена. Технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия (Скло предметне для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Технические условия (Марля медична. Технічні умови)

ГОСТ 11078-78 Натр едкий очищенный. Технические условия (Натрій їдкий очищений. Технічні умови)

ГОСТ 11109?90 Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия (Марля побутова бавовняна. Загальні технічні умови)

ГОСТ 11773-76 Натрий фосфорнокислый двузамещенный. Технические условия (Натрій фосфорнокислий двозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия (Пептон сухий ферментативний для бактеріологічних цілей. Технічні умови)

ГОСТ 16317-87 Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия (Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия (Агар мікробіологічний. Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 19569?89 Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытания (Стерилізатори парові медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия (Тиглі, чаші, стакани, колби, лійки, пробірки та наконечники з прозорого кварцового скла. Загальні технічні умови)

ГОСТ 21239-93 Ножницы медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Ножиці медичні. Загальні технічні вимоги і методи випробовування)

ГОСТ 21240?89 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Скальпелі та ножі медичні. Загальні технічні вимоги і методи випробовування)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 22180-76 Реактивы. Кислота щавелевая. Технические условия (Реактиви. Кислота щавлева. Технічні умови)

ГОСТ 22300-76 Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия (Реактиви. Ефіри етиловий та бутиловий оцтової кислоти. Технічні умови)

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические условия (Ваги лабораторні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 27068-86 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій сіркуватистий (натрію тіосульфат) 5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні вимоги. Методи випробовувань)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29225-91 (ИСО 1775-75) Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные. Общие требования и методы испытаний (Посуд та устатковання фарфорові лабораторні. Загальні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть І. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина І. Загальні вимоги)

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина ІІ. Піпетки градуйовані без встановленого часу очікування)

ГОСТ 30364.0-97 Продукты яичные. Методы отбора проб и органолептического анализа (Продукти яєчні. Методи відбору проб і органолептичного аналізу)

Примітка. Під час користування цим стандартом доцільно перевірити чинність нормативних посилань в інформаційній системі загального користування – на офіційному сайті Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України), Федерального агентства з технічного регулювання та метрології Російської Федерації у мережі Інтернет, у щорічних покажчиках стандартів, виданих Держспоживстандартом України у поточному році. Якщо нормативне посилання замінене чи змінене, то під час користування стандартом треба керуватися заміненим чи зміненим стандартом.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)