Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Птиця сільськогосподарська. Методи лабораторної діагностики сальмонельозу

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на сільськогосподарську птицю і встанов-лює методи лабораторної діагностики сальмонельозу, викликаного мікрооргані-змами роду Salmonella родини Еnterobacteriaceae – Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, а також Salmonella infantis, Salmonella virchow, Salmonella hadar, які спричиняють лате-нтне бактеріоносійство [1].

1.1.1 Методи лабораторної діагностики сальмонельозу, наведені у цьому стандарті, можуть бути застосовні для дикої та екзотичної птиці.

1.2 Цей стандарт застосовують у лабораторіях ветеринарної медицини для встановлення діагнозу захворювання птиці на сальмонельоз.

1.3 Вимоги щодо безпечності проведення досліджування викладено у розділах 6 та 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3583-97 Сіль харчова. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 3696-2003 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевiряння

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ ISO 6579:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тва-рин. Методика виявлення Salmonella spp

ДСТУ ISO/TS 11133-1:2005 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Настанови щодо готування та виробництва поживних середовищ. Частина 1. Загальні настанови щодо виготовлення поживних

середовищ гарантованої якості в лабораторії

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тва-рин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella

ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1:2004 Чисті приміщення і пов’язані з ними кон-трольовані середовища. Частина 1. Класифікація чистоти повітря

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требо-вания безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства за-щиты работающих. Общие требования и классификация (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля ка-чества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия (Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия (Реак-тиви. Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 171-81 Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические усло-вия (Дріжджі хлібопекарські пресовані. Технічні умови)

ГОСТ 245-76 Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Тех-нические условия (Натрій фосфорнокислий однозаміщений 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1027-67 Реактивы. Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Техничес-кие условия (Реактиви. Свинець (ІІ) оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мен-зурки, колбы, пробирки. Технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови)

ГОСТ 2493-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный. Технические условия (Реактиви. Калій фосфорнокислий двозаміщений 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 3640-94 Цинк. Технические условия (Цинк. Технічні умови)

ГОСТ 4148-78 Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия (Реактиви. Залізо (ІІ) сірчанокисле 7-водне. Технічні умови)

ГОСТ 4159-79 Йод. Технические условия (Йод. Технічні умови)

ГОСТ 4168-79 Натрий азотнокислый. Технические условия (Натрій азо-тнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4198-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Тех-нические условия (Реактиви. Калій фосфорнокислий однозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реакти-ви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4208-72 Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная серно-кислая (соль Мора). Технические условия (Реактиви. Сіль закису заліза та амо-нію подвійна сірчанокисла (сіль Мора). Технічні умови)

ГОСТ 4209-77 Магний хлористый 6-водный. Технические условия (Маг-ній хлористий 6-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия (Реакти-ви. Калій йодистий. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрій хлорис-тий. Технічні умови)

ГОСТ 4523-77 Магний сернокислый 7-водный. Технические условия (Ма-гній сірчанокислий 7-водний. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические усло-вия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 5821-78 Кислота сульфаниловая. Технические условия (Кислота сульфанілова. Технічні умови)

ГОСТ 5833-75 Сахароза. Технические условия (Сахароза. Технічні умови)

ГОСТ 6016-77 Реактивы. Спирт изобутиловый. Технические условия (Реа-ктиви. Спирт ізобутиловий. Технічні умови)

ГОСТ 6038-79 D-глюкоза. Технические условия (D-глюкоза. Технічні умови)

ГОСТ 6417-78 Фенол. Технические условия (Фенол. Технічні умови)

ГОСТ 6552-80 Кислота ортофосфорная. Технические условия (Кислота ортофосфорна. Технічні умови)

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця покривні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 6691-77 Карбамид. Технические условия (Карбамід. Технічні умо-ви)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дис-тильована. Технічні умови)

ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Общие технические усло-вия (Гліцерин дистильований. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8074-82 Микроскопы инструментальные. Типы, основные параме-тры и размеры. Технические требования (Мікроскопи інструментальні. Типи, основні параметри і розміри. Технічні вимоги)

ГОСТ 8253-79 Мел химически осажденный. Технические условия (Крей-да хімічно осаджена. Технічні умови)

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця предметні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Технические условия (Марля медич-на. Технічні умови)

ГОСТ 11078-78 Натр едкий очищенный. Технические условия (Натр їд-кий очищений. Технічні умови)

ГОСТ 11109−90 Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия (Марля побутова бавовняна. Загальні технічні умови)

ГОСТ 11773-76 Натрий фосфорнокислый двузамещенный. Технические условия (Натрій фосфорнокислий двозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические усло-вия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 12085-88 Мел природный обогащенный. Технические условия (Крейда природна збагачена. Технічні умови)

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб (Комбікорми, сировина. Методи відбирання проб)

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия (Пептон сухий ферментативний для бактеріологі-чних цілей. Технічні умови)

ГОСТ 16317-87 Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия (Прилади холодильні електричні побутові. Загальні техні-чні умови)

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия (Агар мікробіологічний. Технічні умови)

ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и нако-нечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия (Тиглі, чаші, стакани, колби, лійки, пробірки та наконечники з прозорого кварцового скла. Загальні технічні умови)

ГОСТ 19569−89 Стерилизаторы паровые медицинские. Общие техничес-кие требования и методы испытания (Стерилізатори парові медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 20730-75 Питательные среды. Бульон мясопептонный (для ветери-нарных целей). Технические условия (Поживні середовища. Бульйон м’ясо-пептонний (для ветеринарних цілей). Технічні умови)

ГОСТ 21239-93 Ножницы медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Ножиці медичні. Загальні технічні вимоги і методи випро-бовування)

ГОСТ 21240−89 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Скальпелі та ножі медичні. Загальні технічні вимоги і методи випробовування)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи ви-пробовування)

ГОСТ 22280-76 Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические усло-вия (Натрій лимоннокислий 5,5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 22967-90 Шприцы медицинские инъекционные многократного применения. Общие технические требования и методы испытаний (Шприци медичні ін’єкційні багаторазового використання. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические условия (Ваги лабораторні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реак-тиви. Калію гідроокис. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25377-93 Иглы инъекционные многократного применения. Техни-ческие условия (Голки ін’єкційні багаторазового застосування. Технічні умо-ви)

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 27068-86 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосуль-фат) 5-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій сіркуватистий (натрію тіосульфат) 5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие техничес-кие требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні ви-моги. Методи випробовувань)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29225-91 (ИСО 1775-75) Посуда и оборудование фарфоровые лабо-раторные. Общие требования и методы испытаний (Посуд та устатковання фа-рфорові лабораторні. Загальні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуирован-ные. Часть І. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки граду-йовані. Частина І. Загальні вимоги)

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипет-ки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного вре-мени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 2. Піпетки градуйовані без встановленого часу очікування)

Примітка. Під час користування цим стандартом доцільно перевірити чинність норма-тивних посилань в інформаційній системі загального користування – на офіційному сайті Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України), Федерального агентства з технічного регулювання та мет-рології Російської Федерації у мережі Інтернет, у щорічних покажчиках стандартів, виданих Держспоживстандартом України у поточному році. Якщо нормативне посилання замінене чи змінене, то під час користування стандартом треба керуватися заміненим чи зміненим стан-дартом.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)