Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


ДСТУ 3143:200. М’ясо птиці (тушки). Загальні технічні умови

Частина 1. Метод виявляння

________________________________________________________________________________

ДСТУ ISO 11290-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Lіsterіa monocytogenes. Частина 2. Метод підраховування

ДСТУ EN 12393-1:2003 Продукти харчові нежирові. Визначення вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 1. Загальні по-ложення

ДСТУ EN 12393-2:2003 Продукти харчові нежирові. Визначення вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 2. Методи екст-рагування та очищання

ДСТУ EN 12393-3:2003 Продукти харчові нежирові. Визначення вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 3. Визначання та підтверджувальні випробування

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тва-рин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воз-духу рабочей среды (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря ро-бочого середовища) ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требо-вания безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требова-ния безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки) ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качес-тва воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила ко-нтролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 7702.0-74 Мясо птицы. Методы отбора образцов. Органолептичес-кие методы оценки качества (М’ясо птиці. Методи відбору зразків. Органоле-птичні методи оцінки якості)

ГОСТ 7702.2.0-95 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям (М’я-со птиці, субпродукти і напівфабрикати пташині. Методи відбору проб і підго-товка до мікробіологічних досліджень)

ГОСТ 7702.2.1-95 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (М’ясо птиці, субпродукти і напівфабрикати пташині. Метод визначення кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 7702.2.2-93 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод выявления и определения количества бактерий группы кишечных пало-чек (колиформных бактерий родов Esсherichia. Citrobacter, Enterobacter, Kleb-siella, Serrаtia) (М’ясо птиці, субпродукти і напівфабрикати пташині. Метод ви-явлення і визначення кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформ-них бактерій родів Esсherichia. Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serrаtia)

ГОСТ 7702.2.3-93 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод выявления сальмонелл (М’ясо птиці, субпродукти і напівфабрикати пташині. Метод виявлення сальмонел)

ГОСТ 7702.2.5-93 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод выявления и определения количества листерелл (М’ясо птиці, субпроду-кти і напівфабрикати пташині. Метод виявлення і визначення кількості лісте-релл)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целю-лозна. Технічні умови)

ГОСТ 9078-84 (СТ СЭВ 317-76) Поддоны плоские. Общие технические условия (Піддони пласкі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мяс-ной и молочной промышленности. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для продукції м’ясної та молочної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 23042-86 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира (М'ясо та м’ясні продукти. Методи визначання жиру)

ГОСТ 25011–81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка (М’ясо та м’ясні продукти. Методи визначення білка)

ГОСТ 25250-88 Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия (Плівка полівінілхлоридна для виготовлення тари під харчові продукти і лікарські засо-би. Технічні умови)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термоусадкова. Технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути. (Сировина і продукти харчові. Метод визначення ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минера-лизация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і проду-кти харчові. Підготовка проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мы-шьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначення миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначення міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначення свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначення кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначення цинку)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие техничес-кие требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні тех-нічні вимоги. Методи випробувань)

ГОСТ 28825-90 Мясо птицы. Приемка (М’ясо птиці. Приймання)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие техничес-кие требования (Терези для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный ме-тод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

Стандарт ЕЭК ООН Мясо кур – тушки и их части (2006)

Стандарт ЕЭК ООН Мясо индейки – тушки и их части (2007)

Стандарт ЕЭК ООН Мясо уток – тушки и их части (2010)

Стандарт ЕЭК ООН Мясо гусей – тушки и их части (2011)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення, установлені ДСТУ 5037.

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та ви-значення позначених ним понять.

3.1 технологічно добавлена вода

Технічно-неминуча вода, що абсорбується м'язовою тканиною в процесі технологічної обробки м'яса птиці, і може виділятися у процесі розморожуван-ня м'яса курей та індиків

3.2 м'ясо птиці свіже

М’ясо птиці, яке не було оброблене у такий спосіб, що сприяє його збері-ганню, за винятком процесів охолодження або заморожування, включаючи па-кування (у вакуумі, в модифікованій атмосфері, у полімерні матеріали, тощо).

3.3 жир абдомінальний

Внутрішній жир з нижньої частини живота птиці, який складається з маси жирової тканини, що розташована у черевній порожнині, прилеглій до тазових кісток.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)