Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


SWOT – аналіз методом ранжування (ранговий аналіз)

Експерти ранжують список факторів, тобто кожному фактору встановлюють «місце»k, k=1,2,…n, де n – число всіх оцінюваних факторів.

Далі приймається припущення: значимість даного фактору можна вимірювати ймовірністю того, що якийсь інший фактор може зайняти місце не вище місця, приписаного даному фактору. Набір місць можна розглядати як вибірку з нормальної сукупності.

Інтерес може представляти порівняння результатів, отриманих по методу парних порівнянь і по методу ранжування, хоча апріорі представляється більш точним перший метод, але метод ранжирування – більш простий і швидкий і цілком достатній для обробки даних SWOT-аналізу.

Має сенс застосувати запропоновані процедури ранжування з кількісною оцінкою факторів окремо по кожному сегменту SWOT-аналізу при участі багатьох компетентних експертів. Причому для різних сегментів набір експертів може бути різний. Наприклад, ніхто не знає внутрішнє середовище конкретного підприємства краще, ніж її менеджери (вище керівники, маркетологи й ін.).  Але при проведенні процедури SWOT-Аналізу ці експерти повинні критично віднести в оцінках своєї організації, уставши на позиції ринку й споживачів. Ясно, що в секторі «сильні сторони» перші місця займуть найбільш сильні фактори, у секторі «слабкі сторони» – найбільш слабкі сторони й т.д. Ранжування факторів дозволяє керівникам більш об'єктивно виявити напрямки вдосконалювання роботи підприємства.

Важливим напрямком в SWOT-аналізі, що вимагає спеціальних досліджень, представляється пошук й формування узагальнених кількісних показників, що характеризують у цілому стан, можливі перспективи й динаміку функціонування організації. Природно, що зазначені інтегральні показники являють собою деякі функції від числових характеристик факторів. Визначення виду цих функцій – складне, але вкрай потрібне завдання. Звичайно, при цьому повинні враховуватися відносні оцінки значимості факторів. Після проведення SWOT-аналізу, на його підставі менеджмент організації може розробляти програму дій по вдосконалюванню роботи підприємства. Після реалізації цих заходів може бути проведений новий аналіз. Порівнюються нові середньовагові бали по кожному сегменту оцінками балів попереднього аналізу й т.д. Формалізація SWOT-Аналізу вимагає встановлення не тільки відносних значень вагових коефіцієнтів факторів, але і їхніх кількісних величин.

SWOT-аналіз у всіх своїх модифікаціях є найбільш зручним і надійним інструментом стратегічного планування. Хоча після проведення SWOT-аналізу з'явилося багато інших підходів до вивчення стратегічної поведінки організації і її конкурентного оточення, проте SWOT-аналіз продовжує активно використовуватись й удосконалюватись.

Для обєктивної оцінки роботи підприємств в умовах ринкової економіки необхідно проводити постійне й всебічне дослідження середовища, у якій компанія збирається здійснювати свою діяльність. Для цього проводиться аналіз PEST – оцінка політичних (Political), економічних (Economic), соціальних (Social) і технічних (Technical) факторів. Але керівництво компанії повинне чітко знати й про внутрішній стан свого підприємства. Тому потрібний аналіз SWOT – оцінка сильних (Strong) і слабких (Weak) сторін роботи підприємства, а також можливостей (Opportunity) і погроз (Threat), з якими можна зштовхнутися протягом своєї діяльності.

SWOT-аналіз може бути проведений протягом будь-якого реально наявного часу: від 1 — 2 годин до декількох днів. Якщо в першому випадку висновки доводиться робити на основі експрес-опитування, то при наявності 2 — 3 днів вдається попередньо вивчити документи, провести необхідні інтерв'ю, розробити модель ситуації й детально обговорити проблеми із зацікавленими учасниками.