Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Про схвалення Концепції створення системи державної підтримки експорту України

Проблема, яка потребує розв’язання Важливою складовою успішної інтеграції України у світовий економічний простір є створення системи державної підтримки експорту та сприятливих умов для вітчизняних виробників конкурентоспроможної продукції на зовнішньому ринку. На даний час Україна здійснює зовнішньоторговельні операції з партнерами з-понад 200 країн світу, зокрема з країнами СНД, ЄЕС, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Африканського регіону, Близького та Середнього Сходу, Північної та Латинської Америки.

1. Схвалити Концепцію створення системи державної підтримки експорту України, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у тримісячний строк

Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

КОНЦЕПЦІЯ створення системи державної підтримки експорту України

Проблема, яка потребує розв’язання Важливою складовою успішної інтеграції України у світовий економічний простір є створення системи державної підтримки експорту та сприятливих умов для вітчизняних виробників конкурентоспроможної продукції на зовнішньому ринку. На даний час Україна здійснює зовнішньоторговельні операції з партнерами з-понад 200 країн світу, зокрема з країнами СНД, ЄЕС, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Африканського регіону, Близького та Середнього Сходу, Північної та Латинської Америки.

Зовнішня торгівля України наприкінці 2008 і у 2009 році розвивалась у складнихумовах фінансово-економічної кризи, яка наявно продемонструвала ряд проблем, що існують у сфері вітчизняної експортної діяльності.

Загальне падіння обсягу експорту товарів та послуг у 2009 році порівняно з попереднім роком становило 1,6 раза. Так, обсяги експорту продукції вітчизняного металургійного комплексу знизилися у 2,2 раза; мінеральних продуктів – в 1,8 раза; хімічної та пов’язаної з нею галузей промисловості – в 2 рази, агропромислового комплексу та харчової промисловості – на 12,1 відсотка.

У 2010 році обсяг експорту товарів та послуг зріс порівняно з 2009 роком на 27,9 відсотка, а у 2011 році – на 30 відсотків порівняно з попереднім роком. За підсумками I кварталу 2013 р. обсяг експорту товарів та послуг знизився на 1,3 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

Проблема незбалансованості експорту України, в якому переважає продукція з низьким ступенем переробки, потребує з боку держави впровадження нових підходів до створення національної експортної політики, спрямованої на диверсифікацію експорту та збільшення в його структурі товарів з високою доданою вартістю.

Актуальними проблемами, що заважають повною мірою реалізувати експортний потенціал України, є: низька товарна та географічна диверсифікованість українського експорту; невигідні умови кредитування експорту та високі ризики ресурсних втрат під час здійснення експортних операцій; низька конкурентоспроможність вітчизняної продукції; недостатній рівень інвестування в модернізацію та створення експортоорієнтованих виробництв; відсутність механізму ефективного впровадження новітніх технологій; недостатній розвиток та впровадження систем сертифікації, управління і контролю якості; відсутність дієвої системи державної підтримки експортерів.

Необхідність розв’язання зазначених проблем вимагає вжиття дієвих заходів до створення системи державної підтримки експорту, яка базуватиметься на ефективній взаємодії органів державної влади і бізнесового середовища та оптимальному використанні сучасного механізму та інструментів стимулювання експортної діяльності.

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є створення в Україні дієвої інтегрованої системи державної підтримки експорту, яка сприятиме успішній інтеграції вітчизняної економіки у світовий економічний простір.

Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2013-2015 років.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

 • Для розв’язання існуючих проблем буде сформовано комплекс заходів державного стимулювання експортерів, здійснення яких забезпечить створення сприятливих економічних, правових, організаційних та інших умов для збільшення і розширення експорту.
 • З метою формування та реалізації ефективної політики державної підтримки експорту необхідно забезпечити впровадження інституційних, організаційних, інформаційних, фінансових заходів, зокрема:
 • оптимізація товарної структури експорту у напрямі нарощення частки продукції з високим рівнем доданої вартості, зокрема шляхом стимулювання розвитку високотехнологічних та наукомістких виробництв;
 • географічна диверсифікація традиційного експорту товарів українського походження, що ґрунтується на аналізі попиту на закордонних ринках та виявленні найбільш перспективних з них;
 • впровадження нових сучасних підходів до існуючого механізму представництва зовнішньоекономічних інтересів України за кордоном; запровадження механізму державної фінансової підтримки експортної діяльності (кредитування, гарантування та страхування експорту);
 • забезпечення комплексної інформаційної підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
 • формування механізму впровадження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок та налагодження випуску нових видів вітчизняної продукції з метою її експорту на зовнішній ринок;
 • покращення умов для залучення інвестиційних коштів з метою модернізації експортоорієнтованих виробництв;
 • удосконалення законодавства щодо державної підтримки українських експортерів під час їх участі у міжнародних тендерах за кордоном; надання державної підтримки вітчизняним товаровиробникам для участі у міжнародних виставково-ярмаркових заходах;
 • розвиток та впровадження систем сертифікації, управління і контролю якості; підтримка розвитку інфраструктури вітчизняного агропромислового комплексу, надання сприяння у розширенні ринків збуту агропромислової продукції, в тому числі шляхом використання можливостей дипломатичних установ України за кордоном;
 • сприяння вдосконаленню матеріально-технічної бази виробництв фармацевтичної галузі і медичного устаткування та просуванню їх продукції на нові ринки і закріплення позицій на вже освоєних;
 • стимулювання розвитку виробництва та експорту продукції високотехнологічних галузей України, зокрема авіабудування, суднобудування, оборонно-промислового комплексу, космічної галузі тощо; підтримка розвитку транспортної інфраструктури та просування логістичних послуг.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу забезпечити формування системи державної підтримки експорту України, функціонування якої сприятиме розвитку експортоорієнтованих виробництв, підвищенню рівня якості та конкурентоспроможності української продукції, яка експортується, покращенню позицій національних виробників на перспективних світових ринках, збільшенню  зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг.

Обсяг фінансових ресурсів Фінансування заходів, спрямованих на реалізацію Концепції, здійснюватиметься зарахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

Кабінет Міністрів України


[yop_poll id=”2″]